23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-347196
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.08.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/159998473.aspx

Udbyder

KAB

Rengøringsservice for Glostrup Ejendomsselskab


KAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Enghavevej 81
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Carina Christensen
E-mail: carch@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159998473.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159998473.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159998473.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsservice for Glostrup Ejendomsselskab

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave vedrører rengøring og vinduespolering for Glostrup Ejendomsselskab i afdelingerne 46-1 Vestergård I, 46-2 Engbrydeparken, 46-3 Vestergård II, 46-4 Vestergård III, 46-5 Vestergård IV (herefter "Glostrup Ejendomsselskab").

Tryk her https://permalink.mercell.com/159998473.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Glostrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter:

- Trappevask

- Rengøring af fælleslokaler, ejendomskontor, vaskerier m.m.

- Vinduespolering i trappeopgange, ejendomskontor, vaskeri, fælleslokaler m.m.

- Flytterengøring.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og leveringssikkerhed / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Referencer

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Hovedrengøring af trapper

- Hovedrengøring af administrationsbygning

- Hovedrengøring af vaskerier og øvrige lokaler i kældre

- Rengøring af selskabslokale, beboerlokale og gæstebolig

- Flytte- /håndværkerrengøring.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum opfylder følgende krav i hvert af de seneste 3 regnskabsår:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

a) Positiv egenkapital

b) Nettoomsætning på minimum 1 mio. DKK ekskl. moms

c) Dokumentation for, at ansøgeren har en gyldig erhvervsansvarsforsikring med en årlig dækningssum på minimum 10 mio. DKK, eller en erklæring fra et forsikringsselskab om, at ansøgeren vil kunne godkendes til at tegne en sådan forsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige tekniske og faglige formåen, er det et krav, at ansøgeren fremlægger referencer til dokumentation af erfaring.

Som dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen, skal ansøgere oplyse 3 referencer, som hver eller i forening viser erfaring med rengøringsopgaver, som er sammenlignelige med den udbudte, hvor ansøgeren:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

a) Har gjort brug af rengøringsmidler, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I-miljømærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i EU, for mindst 50 % af rengøringsopgaverne på referencen.

b) Har anvendt personale, der er uddannet i korrekt anvendelse af rengøringsmidler, herunder ift. miljømæssige aspekter som korrekt fortynding og dosering af rengøringsmidler, bortskaffelse af spildevand.

c) Har udført opgaver, som omfatter rengøring af mindst 30 opgange (for én reference).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021

Send til en kollega

0.078