23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-342616
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.08.2021

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7348054c-534e-4377-9d18-7f291d23a5ce/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Varetagelse af ejendomsadministration for Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7348054c-534e-4377-9d18-7f291d23a5ce/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7348054c-534e-4377-9d18-7f291d23a5ce/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7348054c-534e-4377-9d18-7f291d23a5ce/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7348054c-534e-4377-9d18-7f291d23a5ce/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af varetagelse af ejendomsadministration for Frederiksberg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksberg Kommune foretager hermed genudbud af opgaven med administration af kommunens beboelses- og erhvervslejemål, der siden 2011 har været varetaget af en ekstern leverandør.

Der udbydes en kontrakt på enten 3 eller 4 år (kontraktlængden udbydes som sideordnede tilbud) med ikrafttræden pr. 1. januar 2022 og med option for Frederiksberg Kommune til forlængelse i yderligere 2 x 12 måneder.

Den udbudte opgave angår ejendomsadministration af Frederiksberg Kommunes beboelses- og erhvervslejemål.

Udbuddet består af 2 delaftaler.

- Delaftale 1 vedrører varetagelse af ejendomsadministration for Frederiksberg Kommunes 730 boliger, der administreres efter lejeloven og boligreguleringsloven, samt henholdsvis 17 rene erhvervslejemål og 23 erhvervslejemål i boliglejemål. Lejemålene dækker erhvervslejemål, garager, boldbaner og antennepositioner.

- Delaftale 2 vedrører varetagelse af ejendomsadministration af Frederiksberg Kommunes 384 boliger, der administreres efter almenboliglovgivningen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ejendomsadministration – privatretlige lejemål

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79993000 Administration af bygninger og faciliteter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 vedrører varetagelse af ejendomsadministration for Frederiksberg Kommunes 730 boliger, der administreres efter lejeloven og boligreguleringsloven, samt henholdsvis 17 rene erhvervslejemål og 23 erhvervslejemål i boliglejemål. Lejemålene dækker erhvervslejemål, garager, boldbaner og antennepositioner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 150 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har option på forlængelse af kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har option på forlængelse af kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ejendomsadministration – almene lejemål

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79993000 Administration af bygninger og faciliteter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 vedrører varetagelse af ejendomsadministration af Frederiksberg Kommunes 384 boliger, der administreres efter almenboliglovgivningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har option på forlængelse af kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har option på forlængelse af kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i kortere tid end dette, skal der alene oplyses om nøgletallene for det/de regnskabsår, hvor tilbudsgiver har eksisteret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For begge delaftaler gælder, at:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår, eller for tilbudsgivere, der har eksisteret kortere tid, i den periode tilbudsgiver har eksisteret, har haft en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over op til 5 betydeligste kontrakter inden for varetagelse af ejendomsadministration, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af antal ejendomme og lejemål, der administreres, samt tildelings/anvisningsmetode (kommunalt anvist, åben eller lukket venteliste m.v.) for disse, den årlige omsætning på kontrakten i DKK ekskl. moms, kontraktforholdets start- og sluttidspunkt og navnet på den offentlige eller private kunde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav vedr. delaftale 1:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 2 kontrakter om ejendomsadministration af boliger, der administreres efter lejeloven og boligreguleringsloven. Referencerne skal indeholde ejendomsadministration af minimum 7 ejendomme på privatretlig basis.

Det er videre et minimumskrav, at:

1) tilbudsgiver i minimum en reference administrerer flere end 500 lejemål, samt

2) tilbudsgiver i minimum en reference administrerer minimum 5 erhvervslejemål.

Minimumskrav vedr. delaftale 2:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 2 forskellige kontrakter om ejendomsadministration af boliger, der administreres efter almenboliglovgivningen. Referencerne skal indeholde ejendomsadministration af minimum 2 ejendomme, og minimum én af reference skal vedrøre administration af flere end 50 lejemål, ligesom minimum én reference skal vedrøre ejendomsadministration af et plejecenter, bosted eller lignende, hvor der er opdelt i service- og boligareal.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er et krav i den udbudte kontrakt, at leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres.

Bemærk videre at der for begge delaftaler stilles krav om, at leverandøren stiller et lokalt beliggende administrationskontor i Frederiksberg Kommune til rådighed, hvor der kan ske beboerhenvendelser. Kontoret skal give beboerne mulighed for sagsbehandling fra stueplan eller med elevatoradgang, hvor beboere, lejlighedssøgende og andre personlige henvendelser kan håndteres.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres med sideordnede tilbud, således at tilbudsgiver skal afgive tilbud på såvel en 3-årig som en 4-årig kontraktlængde. For nærmere information henvises til udbuddets udbudsbetingelser.

Tilbudsgivere, der måtte afgive tilbud på begge delaftaler har mulighed for at tilbyde en rabat, der udløses, såfremt tilbudsgiver tildeles begge delaftaler. For yderligere information herom henvises til udbudsbetingelserne.

Der stilles i udbudsmaterialet krav om, at leverandøren skal tilbyde mulighed for fysisk fremmøde for kommunens lejere, og denne lokalitet skal være placeret i Frederiksberg Kommune.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.078