23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-341708
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306142&B=REGIONNORD

Udbyder

Region Nordjylland

Komprimatorer


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Westerberg
E-mail: m.westerberg@rn.dk
Telefon: +45 21596317
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306142&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306142&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af komprimatorer

 

Sagsnr.: U311MMW22/L171
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39713300 Affaldskomprimatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Nordjylland udbyder indkøb af komprimatorer til Nyt Aalborg Universitetshospital.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39713300 Affaldskomprimatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Region Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Nordjylland udbyder indkøb af komprimatorer til Nyt Aalborg Universitetshospital.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option vedr. serviceaftale.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

Det bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, således alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

- Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 5 %. Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel:

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver

Det er endvidere et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år, og maksimalt 5. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af levering af lignende komprimatorløsning, som den af ordregiver udbudte, til en privat eller offentlig ordregiver.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

- Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 5 %. Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel:

- Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers sammenlignelige referencer. Ved vurderingen af ansøgers referencer vægtes det højt, at der er tale om sammenlignelige referencer.

Der må maksimalt angives 5 referencer pr. ansøgning. Såfremt ansøgningen indeholder mere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer blive taget i betragtning, startende med ansøgers egne referencer.

Ordregiver ser gerne, at hver reference indeholder en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder antal personer der har benyttet leverancen, antal lokationer og geografisk spredning, den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for påbegyndelse af leverancen samt navn på kunden (modtager), endvidere henvises til pkt. 6.3 betingelser for deltagelse i udbuddet. Oplysningerne angives i ESPD'et, del IV, afsnit C.

Ovenstående vurderes på baggrund af følgende oplysninger fra ansøger:

- Referenceliste som oplyses i ESPD.

De ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere skal som endelig dokumentation for ovenstående oplysninger fremsende følgende på ordregivers anmodning:

- En af ansøger underskrevet referenceliste. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er endvidere et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år, og maksimalt 5. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lignende komprimatorløsning, som den af ordregiver udbudte, til en privat eller offentlig ordregiver.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.)

Ordregiver opfordrer den økonomiske aktør til at stille opklarende spørgsmål, såfremt denne er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt.

Såfremt den økonomiske aktør finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres denne til hurtigst muligt at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, hvis det er muligt inden for de udbudsretlige rammer. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelser eller kontrakten. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder, der er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet.

Udkast til kontrakt, som er en del af udbudsmaterialet, vil være gældende for udførelsen af opgaven og vil regulere det efterfølgende kontraktforhold mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver. Den økonomiske aktør opfordres derfor til allerede i prækvalifikationsfasen at gennemlæse kontrakten og det øvrige udbudsmateriale nøje og til at stille spørgsmål, såfremt den økonomiske aktør finder anledning hertil.

- Ordregiver gør opmærksom på, at der som følge af forhandlingerne kan ske ændringer i udbudsmaterialet, hvilket alle tilbudsgivere løbende vil blive orienteret om. Der vil imidlertid ikke ske ændringer i de grundlæggende elementer i det oprindelige udsendte udbudsmateriale.

Spørgsmål sendes til ordregiver via spørgsmål og svar-modulet i CTM. Såfremt det undtagelsesvist måtte være nødvendigt at stille spørgsmål til ordregiver senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, kan disse stilles via beskedmodulet i CTM.

Spørgsmål, der er ordregiver i hænde inden den i tidsplanen anførte relevante frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. pkt. 4, vil som hovedregel blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen henholdsvis den pågældende tilbudsfrist. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen henholdsvis den pågældende tilbudsfrist, kan ikke forventes at ville blive besvaret.

Spørgsmål, som ordregiver ikke når at besvare forud for ansøgningsfristen, vil blive besvaret efter meddelelse om prækvalifikation.

Såfremt der måtte opstå behov for at offentliggøre yderligere oplysninger senere end 6 dage før udløbet af ansøgningsfristen henholdsvis den pågældende tilbudsfrist, vil fristen blive forlænget.

Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse i overensstemmelse med fristerne i tidsplanen, jf. pkt. 4, blive offentliggjort i anonymiseret form via CTM. Dette vil så vidt muligt ske løbende. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Den økonomiske aktør opfordres således til at holde sig orienteret om dette udbud i CTM.

Ordregiver gør opmærksom på, at kontraktbilag 8 kun er gældende for kontraktens udførsel, og ikke i forhold til udbudsprocessen.

Ordregiver gør opmærksom på, at der i ugerne 27 til og med 30 ikke besvares spørgsmål.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.079