23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-341502
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Vindere

(07.07.2021)
Svanen Byg I ApS
Rådhustorvet 1
8700 Horsens

Totalentreprisekontrakt vedrørende Andelsboligforeningen Odinsgaards opførelse af almene boliger


Andelsboligforeningen Odinsgaard

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andelsboligforeningen Odinsgaard
CVR-nummer: 42405213
Postadresse: Spedalsø Torv 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Meldgaard
E-mail: mm@odinsgaard.dk
Telefon: +45 76255385
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odinsgaard.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende Andelsboligforeningen Odinsgaards opførelse af almene boliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omfatter et nøglefærdigt byggeri omfattende 75 almene familie og ungdomsboliger med tilhørende skure, vej, parkering, terrasser, affald og depotfaciliteter. Familieboliger udgør 25 boliger fordelt på 1 897 kvm og undomsboligerne udgør 50 boliger fordelt på 2 312 kvm. Der er aftalt en totalentreprisesum på 54 218 818 DKK ekskl. moms. Totalentreprenøren Junge Byg A/S skal i forbindelse med bygge og anlægsarbejderne der er forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri agere som AndelsBoligforeningen Odinsgaards udbudsfuldmægtig og derved sikre at bygge og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsloven. Som en forudsætning.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 54 218 818.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Horsens Havn - Honnørkajen

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se beskrivelsen ovenfor ad II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Som led i realiseringen af udviklingsplanen, masterplanen for Horsens Havn og lokalplanen for projektområdet Honnørkajen har Horsens Kommune over for Andelsboligforeningen Odinsgaard tilkendegivet at ville tildele en kvote til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger på matr.nr. 836 K, Horsens Bygrunde, 8700 Horsens og tildele dette ved et skema A. Horsens Kommune har således ud fra byudviklingsmæssige hensyn vurderet, at der ikke findes rimelige praktisable og attraktive alternativer til den pågældende grund til opførelsen af almene boliger i dette område.

Ejendommen 836 K, Horsens Bygrunde er solgt til Svanen Development A/S som er koncernforbundet med Svanen Byg I ApS, som er indstillet på at overdrage ejendommen til Andelsboligforeningen Odinsgaard. Som en betingelse for at overdrage ejendommen har Svanen Byg I ApS imidlertid stillet som en betingelse, dels at de almene boliger indgår i et samlet med det øvrige projekt i lokalplanområdet, hvor Svanen Byg også selv lader private boliger opføre, dels at det samlede projekt (almene og øvrige private boliger) udføres af Svanen Byg I ApS eller et med Svanen Byg I koncernforbundet selskab. Som udførende entreprenør er valgt Junge Byg A/S med hvem Svanen Byg I ApS indgår aftale om at bygge.

Med henblik på at udnytte de tildelte kvoter er Andelsboligforeningen Odinsgaard således nødsaget til at indgå aftale Svanen Byg I ApS om opførelse af de almene boliger. Eftersom projektet derudover er forudsat opført med fælles byggemodning og udførende entreprenør, er det endvidere en nødvendig forudsætning for realisering af projektet, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab med parterne, hvilke således også understøtter nødvendigheden af, at projektet udføres af samme udførende totalentreprenør.

Totalentreprisekontrakten med Svanen Byg I og udførende entreprenør Junge Byg A/S indeholder en forpligtelse for Junge Byg A/S til at respektere reglerne i udbudsloven, herunder ved at foretage udbud af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder i henhold til udbudslovens regler herom.

Henset til at der ikke ses at være et attraktivt, praktisablet alternativ for Andelsboligforeningen Odinsgaard til at acceptere de af Svanen Byg I ApS opstillede betingelser for overdragelse af ejendommen 836 K, Horsens Bygrunde, som er en nødvendig forudsætning for tildeling af kvoten og dermed realisering af projektet, har Andelsboligforeningen Odinsgaard vurderet, at indgåelse af aftalen med Svanen Byg I ApS er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at Junge Byg ApS udbyder bygge- og anlægsarbejderne efter udbudslovens regler og således løfter udbudspligten på vegne af Andelsboligforeningen Odinsgaard. Arbejderne vil blive udbudt primo 2022.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Svanen Byg I ApS
CVR-nummer: 38144448
Postadresse: Rådhustorvet 1
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: mib@as-svanen.dk
Telefon: +45 21290847
Internetadresse: www.as-svanen.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 54 218 818.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

 

Junge Byg A/S skal agere som udførende udbudsfuldmægtig for koncesionshaver og Andelsboligforeningen Odinsgaard og vil derfor udbyde minimum 80 % af de samlede bygge og anlægsarbejder.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå en kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.093