23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-341228
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eba77167-83be-4f1b-9bd1-37f713b99c4d/homepage

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn

By & Havn - hovedentreprisekontrakt E1 vedr. anlæg af Lynetteholmen


Udviklingsselskabet By & Havn

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Kromann Hellesen
E-mail: nkh@bechbruun.com
Telefon: +45 72273402
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eba77167-83be-4f1b-9bd1-37f713b99c4d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eba77167-83be-4f1b-9bd1-37f713b99c4d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eba77167-83be-4f1b-9bd1-37f713b99c4d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

By & Havn - уdbud af hovedentreprisekontrakt E1 vedr. anlæg af Lynetteholmen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Entreprise 1 (”E1”) - Fase 1 område: Afgravning blødbund samt klapning, opfyldning med sand i afgravningsområde, etablering af sydøstlig dæmning, etablering af Sydlig kaj (ekskl. slutbelægning) samt afvanding, etablering af vejdæmning nord for Sydlig kaj (ekskl. vejkasse/vejafvanding), etablering af intern dæmning mellem фase 1 og фase 2 driftsopfyldning, uddybning af sejlrenden til Prøvestenen, Svælget, etablering af midlertidig pumpestation og udløbsledning, mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45244000 Arbejder til havs
45247000 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter
45247200 Arbejder i forbindelse med dæmninger og lignende faste konstruktioner
45245000 Opmudrings- og pumpearbejder for vandbehandlingsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærmere bestemt omfatter hovedentreprisekontrakten i hovedtræk følgende arbejder:

- Afgravning af blødbund til deponering og transport til Lynettedepotet

- Afgravning og klapning af blødbund til klapning

- Opfyldning med sand i afgravningsområde

- Etablering af sydøstlig dæmning

- Etablering af Sydlig kaj (ekskl. slutbelægning)

- Etablering af afvanding af Sydlig kaj

- Etablering af vejdæmning nord for Sydlig kaj (ekskl. vejkasse/vejafvanding)

- Etablering af intern dæmning mellem fase 1 og fase 2 opfyldning

- Tilslutninger og forlængelser af eksisterende udløbsledninger på Refshalevej til udløb ved sydlig kaj

- Uddybning af sejlrenden til Prøvestenen, Svælget

- Etablering af midlertidig pumpestation og udløbsledning.

Der henvises desuden til beskrivelsen af opgaven i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner og projektorganisation / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde, styring og koordinering / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/11/2021
Slut: 13/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med prækvalifikation vil ordregiver udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Er der flere end 5 ansøgere, som opfylder ordregivers krav til udelukkelse og egnethed, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der efter ordregivers vurdering er bedst egnede til at udføre den udbudte hovedentreprisekontrakt på baggrund af kriteriet: de mest relevante referencer.

Ved bedømmelsen af referencerne vil ordregiver lægge vægt på, i hvor høj grad ansøgers arbejde i de udførte referencer er sammenligneligt med den udbudte hovedentreprisekontrakt, herunder om - og i givet fald i hvilket omfang - referencen godtgør erfaring med:

— Spunsarbejde på vand

— Arbejde med stendæmninger på vand

— Afgravning/oprensning af gytje, klapning, udskiftning af materialer, herunder indbygning og leverance af sand

— Bæredygtighed og miljøledelse, herunder håndtering af miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, -påvirkning og -muligheder inkl. mål for forbrug af vand og energi samt affaldsgenerering (fx gennem et miljøledelsessystem), genanvendelse og bæredygtig brug af ressourcer samt evt. en innovations- og bæredygtighedsansvarlig.

Ordregiver lægger desuden vægt på omfanget af de oplyste referencer. Relevante referencer, der omfatter udførelse af omfattende, relevante bygge- og anlægsarbejder, bliver således bedømt mere positivt end tilsvarende relevante referencer, der omfatter udførelsen af arbejder i mindre omfang. Bedømmelsen sker desuden ud fra ansøgers - eller hvis relevant støttevirksomheders - rolle i forhold til referencens udførelse.

Udvælgelsen af de 5 bedst egnede ansøger vil ske på baggrund af de referencer, som ansøger har oplyst om i ESPD, og højst 5 referencer. Har ansøger angivet flere end 5 referencer, vil ordregiver ved udvælgelsen alene lægge vægt på de 5 nyeste referencer baseret på startdato.

Dette maksimum gælder også, hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører og/eller har baseret sin ansøgning på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har valgt ikke at opdele i delkontrakter, idet det af hensyn til ordregivers administration og for at minimere grænsefladeproblematikker er mest hensigtsmæssigt. Det er endvidere ordregivers vurdering, at kontraktens størrelse kan resultere i stordriftsfordele. Ordregiver kan oplyse, at ordregiver har til hensigt at udbyde yderligere entreprisekontrakter for anlæg af Lynetteholmen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgers omsætning inden for bygge- og anlægsopgaver i de ved ansøgningsfristen seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskaber (Feltet ”Specifik årsomsætning”).

— Ansøgers soliditetsgrad i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab (Feltet ”Finansielle nøgletal”).

— Ansøgers egenkapital i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab (Feltet ”Finansielle nøgletal”).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal i de ved ansøgningsfristen seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskaber have haft en omsætning pr. år på minimum 450 mio. DKK inden for bygge- og anlægsopgaver.

— Ansøger skal have haft en soliditetsgrad på mindst 20 % i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— Ansøger skal have haft en egenkapital på mindst 75 mio. DKK i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, (Feltet ”For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type”), angive sine væsentligste referencer (maksimalt 5 stk.), vedrørende udførelse af sammenlignelige anlægsprojekter, der er igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen. Ved ”sammenlignelige anlægsprojekter” forstås udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med havneudvidelser, kystsikring, landindvinding eller lignende opgaver, der med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de arbejder, der skal udføres under den udbudte hovedentreprisekontrakt.

Ansøger bedes for hver reference oplyse om følgende:

— Perioden for bygge- og anlægsopgavens udførelse (start- og sluttidspunkt)

— Navn og kontaktperson hos kunden med angivelse af kontaktoplysninger (telefon og e-mailadresse)

— En beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle i opgaven

— Ansøgers samlede honorar for opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers referencer skal omfatte mindst én kontrakt, der omfatter afgravning/oprensning af gytje, klapning, udskiftning af materialer, herunder indbygning og leverance af sand, og hvor ansøgers samlede honorar for opgaven udgør mindst 50 mio. DKK ekskl. moms.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil udelukke ansøger fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af:

— en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, og/eller

— en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7.

Det er en forudsætning for tildeling af hovedentreprisekontrakten, at den vindende tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsbetingelserne.

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer. Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

— Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder

— Erklæringer under ed

— Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt senere tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

Det er desuden en forudsætning for indgåelse tildeling af hovedentreprisekontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægger dokumentation for, at denne opfylder udbudsbetingelsernes krav til egnethed.

Som dokumentation i forhold til egnethed vil de udvalgte ansøgere blive bedt om at fremlægge:

— Reviderede årsregnskaber eller uddrag heraf, der viser ansøgers soliditetsgrad og egenkapital i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab henholdsvis omsætning inden for bygge- og anlægsopgaver for de ved ansøgningsfristen 3 seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber.

— Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som ansøger har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD.

— Certifikat eller anden dækkende dokumentation for, at ansøger har et miljøledelsessystem, som opfylder kravene i EU-ordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS), og opfylder betingelserne for certificering efter ISO-standarden 14001:2015 eller tilsvarende.

Ansøger kan dog også dokumentere sin opfyldelse af minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Ansøger er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, som ordregiver selv kan indhente gennem adgang til en national database. Hvis dette er aktuelt, kan ansøger i stedet oplyse ordregiver om, hvor oplysningerne kan findes.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation i forhold til både udelukkelsesgrunde og egnethed fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen skal dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klager over ikke at være udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter By & Havns afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at By & Havn har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at By & Havn har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette By & Havn om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.093