23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-339747
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.09.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uatsacvyqi

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Registrering og eftersyn af Forsvarets ventilationsanlæg


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Fuldmægtig, cand.jur Steffen Meldgaard Nielsen
E-mail: fes-ues02@mil.dk
Telefon: +45 72813180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ejendomsstyrelsen.dk/da/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uatsacvyqi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uatsacvyqi
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud af kontrakt vedrørende registrering og eftersyn af Forsvarets ventilationsanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71315410 Inspektion af ventilationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ejendomsstyrelsen udbyder hermed kontrakt vedrørende registrering og eftersyn af ventilationsanlæg i Forsvarets bygninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 605 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik
71317210 Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer
71321400 Rådgivning — ventilation
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
71631300 Teknisk inspektion af bygninger
71731000 Industriel kvalitetskontrol
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ejendomsstyrelsen udbyder hermed kontrakt vedrørende registrering og eftersyn af ventilationsanlæg i Forsvarets bygninger.

Kontrakten har til formål først og fremmest at skabe et overblik over ventilationsanlæg i de relevante bygninger omfattet af udbuddet gennem en indledende registrering efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Herefter skal der gennemføres eftersyn af de registrerede ventilationsanlæg samt ske udarbejdelse af eftersynsrapporter med henblik på at konstatere, om ventilationsanlæggene fungerer korrekt i henhold til gældende regler, standarder mv. Eftersynene skal danne grundlag for eventuel efterfølgende udbedring af fejl og mangler, der konstateres ved eftersynene, hvorefter eftersynsrapporten eventuelt skal indeholde forslag til reparationer og forbedringer. Den efterfølgende udbedring er ikke omfattet af kontrakten.

Kontrakten indeholder slutteligt som option en mulighed for Ejendomsstyrelsen til at rekvirere udarbejdelse eller opdatering af tegningsmateriale over ventilationsanlæggene, såfremt dette måtte ønskes.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 605 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 12/10/2021
Slut: 01/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Start- og sluttidspunktet for kontrakten, som er et udtryk for et skøn over kontraktens forventede varighed, er gældende for kontraktens obligatoriske dele.

Såfremt Ejendomsstyrelsen gør brug af optioner i umiddelbar forlængelse af kontraktens obligatoriske del, forventes sluttidspunktet at være ultimo juli 2024. Optionerne kan dog udnyttes i op til 10 år efter kontraktens ikræfttrædelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder nedenstående 2 optioner:

Gennemførelse af eftersyn af ventilationsanlæg, som er indeholdt i bygninger på etablissementer, som er opført som prioritet 3 og 4 i kontraktens bilag 5 - Oversigt over etablissementer, som er indeholdt i udbudsmaterialet, er omfattet af kontrakten som en option.

Udarbejdelse eller opdatering af tegningsmateriale af bygninger i henhold til kontraktens bilag 4 - ydelsesbeskrivelse, som er indeholdt i udbudsmaterialet, er omfattet af kontrakten som en option.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD'et angive følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Tilbudsgivers omsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible regnskabsår som minimum har udgjort 10 mio. DKK.

2) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgvier har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

3) Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 20 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD'et angive følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 og maksimalt 5 referencer, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år inden tilbudsfristen. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver - af de minimum 3 og maksimalt 5 referencer - som minimum indleverer:

1) Én reference vedrørende gennemgang, eftersyn eller tilsvarende af ventilationsanlæg med en offentlig myndighed som ordregiver/kunde.

2) Én reference vedrørende gennemgang, eftersyn eller tilsvarende af ventilationsanlæg, hvor de af referencen omfattede arbejder mindst har en værdi på 500 000 DKK.

3) 3 referencer, der hver illustrerer erfaring med gennemgang, eftersyn eller tilsvarende af mindst 5 industrielle ventilationsanlæg* med henblik på at konstatere, om ventilationsanlæggene fungerer i overensstemmelse med gældende regler, standarder, vejledninger mv., herunder arbejdsmiljølovgivningen, AT-vejledninger mv.

4) 2 referencer vedrørende gennemgang, eftersyn eller tilsvarende af ventilationsanlæg, der hver vedrører mindst 4 forskellige typer af industrielle ventilationsanlæg.*

*Ved ”industrielle ventilationsanlæg” forstås eksempelvis svejserøgsudsugning, herunder svejsekabiner, autogasudsugning, olietågeudsugning, udsugning fra stinkskabe, generel rumventilation (indblæsning og udsugning), udsugning fra miljøskabe, punktudsugning i forbindelse med lodning, slibestøvsudsugning, ventilering af renerum, sprøjte/tørrekabiner til industriel overfladebehandling, sandblæsningsanlæg, ventilering af malekabiner, diverse punktudsugningsanlæg eller tilsvarende.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU, WEU, og andre klassificerede information samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse.

4) Kontrakten indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises til kontraktbilag 3.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt samtlige frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, herunder vedrørende tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1, forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2, alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3, aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4, mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5, uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6 og ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK, jf. nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af kontrakten, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, tekniske og faglige formåen samt økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver skal fremsende følgende oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed:

— Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen.

— Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

— Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

— Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ligeledes retten til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.093