23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-339011
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302327&B=DS

Udbyder

Danske Lotteri Spil A/S

Rammeaftale om montering og demontering af facadeelementer og vinduesdekoration


Danske Lotteri Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: jaer@danskespil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Licens Spil A/S
CVR-nummer: 33034474
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: jaer@danskespil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302327&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302327&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om montering og demontering af facadeelementer og vinduesdekoration

 

Sagsnr.: Facadeelementer og Vinduesdekoration
II.1.2) Hoved-CPV-kode
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om montering og demontering af facadeelementer og vinduesdekoration, lagerføring samt produktion af vinduesdekoration. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at prækvalificere 3 ansøgere, der inviteres til forhandlinger hos ordregiver. Forhandlingerne forventes gennemført i oktober 2021, jf. udbudsmaterialet bilag C.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45451000 Dekorationsarbejder
45451100 Opsætning af udsmykning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om montering og demontering af facadeelementer og vinduesdekoration, lagerføring samt produktion af vinduesdekoration. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at prækvalificere 3 ansøgere, der inviteres til forhandlinger hos ordregiver. Forhandlingerne forventes gennemført i oktober 2021, jf. udbudsmaterialet bilag C.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som rammeaftalen omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer en erfaring, der er sammenlignelige med de efterspurgte ydelser.

Det vil i den sammenhæng blive lagt betydning i hvilken grad:

— Der tidligere er produceret vinduesfolie i en sammenlignelig kvalitet som den i rammeaftalen efterspurgte.

— Der er demonteret og monteret facadeelementer og vinduesdekoration til kunder, der har sit primære fokus i detailhandlen.

— Montering og demontering er sket udendørs på facader og vinduer.

— Der kan følges guidelines for hvordan montering skal foregå og hvordan det visuelle indtryk skal fremstå efter montering.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de efterspurgte ydelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delaftaler, idet det vurderes, at der er en funktionel afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at alle ydelser varetages af samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers egenkapital det seneste disponible regnskabsår.

ESPD'et fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD'et er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen angives. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital, i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

— 2 sammenlignelige ydelser (referencer), jf. pkt. II.2.4), som ansøgeren har udført indenfor de seneste 3 år inden ansøgningsfristen.

De elementer, som tillægges særlig betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer fremgår af udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9).

Referencerne bedes indeholde en:

— Beskrivelse af ydelsen, eventuelt med billeder af udførte ydelser

— Ansøgerens rolle i udførelsen af ydelserne i leverancen

— Referencens varighed med angivelse af hvilken måned og år referencen er påbegyndt og afsluttet. (Hvis referencen ikke er afsluttet bedes det angivet at referencen er på begyndt men ikke afsluttet.)

— Referencens økonomiske værdi.

Hver reference bedes have et omfang af ca. 1-2 normalsider og der skal maksimalt angives 2 referencer, uanset om ansøger er en:

— enkelt virksomhed

— om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet

— om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (konsortium).

Såfremt der angives flere end 2 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 2 første referencer.

Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelsen skal de konkrete ydelser under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgerens tekniske og faglige kapacitet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's multinationale virksomheder samt ILO konventionen 94 inddraget i relevant omfang.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eusupply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9).

Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren, bedes underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi er 3-4 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.062