23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-338555
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.07.2021 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298655&B=RINGSTED

Udbyder

Ringsted Kommune

Opdateringer

Rettelse
(09.07.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 02-07-2021
Time: 14:00
Læses:
Dato: 23-08-2021
Time: 14:00

IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 14-07-2021
Læses:
Dato: 06-09-2021

Klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse


Ringsted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct.Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Erling Kristiansen
E-mail: erkr@moe.dk
Telefon: +45 27236316
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.moe.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298655&B=RINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298655&B=RINGSTED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Anlægsarbejder

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse

 

Sagsnr.: 267136
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232410 Kloakeringsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet omfatter udførelse af klimatilpasning, byrumsforskønnelse, trafiksanering, og kloakseparering af Roskildevej i Benløse.

Arbejdet skal udføres i én samlet entreprise.

Der skal indgås separate administrative delkontrakter med 2 bygherrer:

- Klimatilpasning: Ringsted Kommune

- Byrumsforskønnelse og Trafiksanering: Ringsted Kommune

- Kloakseparering: Ringsted Spildevand.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34922100 Kørebaneafmærkninger
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45112500 Flytning af jord
45233222 Vejbelægningsarbejde
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

4100 Ringsted

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet udbydes i én samlet entreprise, der omfatter følgende hovedopgaver:

- Klimatilpasning

- Byrumsforskønnelse

- Trafiksanering

- Kloakseparering.

Der skal indgås delseparate kontrakter med 2 bygherrer:

- Klimatilpasning: Ringsted Kommune

- Byrumsforskønnelse og Trafiksanering: Ringsted Kommune

- Kloakseparering: Ringsted Spildevand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 08/10/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på de referencer, som vurderes at være mest sammenlignelige med den udbudte opgave. Sammenligneligheden vurderes ud fra omfang, kompleksitet og kvalitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgivere skal afgive samlet tilbud på alle 3 delkontrakter. Den vindende tilbudsgiver tildeles alle 3 delkontrakter.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation skal på ordregivers forlangende fremsendes, efter at den vindende tilbudsgiver er identificeret. Serviceattest eller tilsvarende dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kravene er beskrevet ti udbudsmaterialets Særlige Betingelser, SB.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Entreprenøren skal kunne håndtere fakturering til 2 forskellige bygherrer med i alt 3 kontrakter, efter en aftalt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen fastlægges endeligt på kontraktmøde og indskrives i kontrakterne. Den vindende entreprenør skal sikre, at mindst 2 af de årsværk der anvendes til at udføre arbejderne, besættes med elever, praktikanter eller lærlinge. Der skal være tilknyttet en autoriseret kloakmester på projektet der har sine primære arbejdsopgaver på projektet 75-80 % af tiden.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.078