23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 191-345888
Offentliggjort
02.10.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2015 Kl. 12:00

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Gadefejning 2016-2019

(15.12.2015)
NCC Roads A/S, Region Vest — Fejeservice
Vestermøllevej 11
8380 Trige

Gadefejning 2016-2019


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vejle Kommune
Kirketorvet 22
Kontaktpunkt(er): Teknik & Miljø
Att: Sari Jensen
7100 Vejle
DANMARK
Mailadresse: sarje@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vejle.dk

Yderligere oplysninger fås her: Vejle Kommune
Kirketorvet 22
7100 Vejle
DANMARK
Internetadresse: http://www.vejle.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Vejle Kommune
Kirketorvet 22
7100 Vejle
DANMARK
Internetadresse: http://www.vejle.dk/Erhverv/Leverandoer-til-kommunen/Udbud-paa-varer-og-tjenesteydelser/Offentlig-udbud-af-gadefejning.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Gadefejning 2016-2019.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vejle Kommune.

NUTS-kode DK032

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Fejning langs kantsten af kørebaner og stier samt fejning af parkeringspladser og åbne pladser.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90612000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Samlet mængde pr. år: Fejning af kørebaner langs kantsten 8.522 km kantsten, 1 885 km stier og 2 796 000 m⊃2; parkeringsarealer og åbne pladser. Fejning udføres i frekvenser.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse af kontrakt efter gensidig accept.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.1.2016. Færdiggørelse 31.12.2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis flere virksomheder afgiver tilbud i forening, skal der udpeges en ansvarlig part overfor Vejle Kommune.
Tilbuddet skal vedlægges bemyndigelsesdokumentation.
Sammenslutninger af økonomiske aktører skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Entreprenøren skal følge Vejle Kommunes arbejdsklausul.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love erklæring vedrørende ubetalt forefalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 samt de i bekendtgørelsen nr. 712 af 15.6.2011, § 10 stk. 2 og direktiv nr. 2004/18EF, artikel 45 stk. 2, litra a-c og e-f anførte situationer.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Oplysninger om virksomhedens erfaringer i form af referencer for tilsvarende opgaver med gadefejning, der er udført de seneste 3 år. Ved tilsvarende opgaver forstås drift, vedligeholdelse og andet arbejder relateret til gadefejning.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.11.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 12.11.2015 - 12:00

Sted:

Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle — Mødelokale nr. 6.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: De bydende samt kommunes rådgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet kan rekvireres på Vejle Kommunes hjemmeside under følgende link:

http://www.vejle.dk/Erhverv/Leverandoer-til-kommunen/Udbud-paa-varer-og-tjenesteydelser/Offentlig-udbud-af-gadefejning.aspx

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):
National identitetsangivelse: DK03
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.9.2015

Send til en kollega

0.141