23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-306313
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.07.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1741-Lillebaeltskolen_-_Renovering,_om-_og_tilbygning_2021

Udbyder

Middelfart Kommune Børn- Unge og Fritidsforvaltningen

Vindere

Valgt totalrådgiver

(16.09.2021)
AI A/S

Totalrådgivning til renovering, om- og tilbygning Lillebæltskolen


Middelfart Kommune Børn- Unge og Fritidsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune Børn- Unge og Fritidsforvaltningen
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektleder Glenny Sloth Ketelsen
E-mail: GlennySloth.ketelsen@middelfart.dk
Telefon: +45 20547152
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1741-Lillebaeltskolen_-_Renovering,_om-_og_tilbygning_2021
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Arkitektfirmaet Gorm Nielsen maa
CVR-nummer: 19186784
Postadresse: Ydunsvej 14
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8230
Land: Danmark
Kontaktperson: arkitekt maa Gorm Nielsen
E-mail: ark@gormnielsen.dk
Telefon: +45 86157378
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gormnielsen.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1741-Lillebaeltskolen_-_Renovering,_om-_og_tilbygning_2021
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud på totalrådgivning renovering, om- og tilbygning Lillebæltskolen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med renovering, om- og tilbygning Lillebæltskolen. Totalrådgivers ydelser tager afsæt i et udarbejdet idéoplæg og byggeprogram og omhandler i hovedtræk følgende:

- Tilbygning på ca. 590 m2, der sammen med eksisterende bygning skal udgøre rammen om 7. - 9, klassetrin. Derudover nyindrettes en række faglokaler og undervisningsområder for 0. - 6. klasse tilrettes. Renovering omfatter primært ny tagdækning samt etablering af mekanisk ventilation.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Middelfart Kommune søger totalrådgiver til at forestå projektering, udbud og gennemførelse af renovering, om- og tilbygning Lillebæltskolen, hvor totalrådgiveren skal koordinere byggesagen under hele forslags-, projekterings- og udførelsesfasen, samt aflevering og 1 årsgennemgang og idriftsættelse (Commissioning).

Deltagere i udbuddet begrænses til 5 totalrådgiverteams, der udvælges gennem prækvalifikation. Ansøgere i prækvalifikationen skal udfylde det elektroniske fælles europæiske udbudsdokument ESPD, og hvis ansøger baserer deres økonomiske og/eller tekniske kapacitet på underrådgivere, skal der afleveres en særskilt ESPD for hver underrådgiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og nøglemedarbejdere / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og økonomistyring / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/09/2021
Slut: 14/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I lyset af det udbudte projekt og ud fra en samlet objektiv helhedsvurdering vil bestiller blandt de egnede ansøgere udvælge 5 ansøgere, der efter bestillers opfattelse har de bedste tekniske og faglige kompetencer og skaber den bedste konkurrence om kontrakten. I vurderingen vil der specielt blive lagt vægt på ansøgernes erfaring med brugerprocesser, projekteringsledelse, projektering, byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning på skoler og tilsvarende byggerier.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere, som efter ordregivers skøn forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

Hvis der ikke findes 5 egnede ansøgere, kan ordregiver vælge at fortsætte med et lavere antal ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgers årsomsætning de seneste 3 regnskabsår

— Ansøgers egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgers årsomsætning skal i de seneste 3 regnskabsår have været minimum 3 mio. DKK ekskl. moms.

- Ansøgers egenkapital skal i de seneste 3 regnskabsår have været positiv. Oplysning om egenkapital angives i ESPD, feltet "finansiel nøgletal".

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over ansøgers referencer indenfor totalrådgivning eller bygherrerådgivning i forbindelse med brugerprocesser, projekteringsledelse, projektering, byggeledelse og fagtilsyn for skoler eller sammenlignelige opgaver, herunder koordinering af sikkerhed og sundhed.

Alle referencer skal som minimum angives i ESPD. Grundet ESPDs tekniske opbygning, kan ansøger derudover anføre og beskrive sine referencer i et selvstændigt bilag, som kan vedlægges ansøgningen.

Totalrådgiver og eventuelle underrådgivere må maksimalt for hvert firma aflevere 5 referencer/5 A4-sider i PDF-format. Der skal være referencer fra både arkitekt- og ingeniørydelser.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier eller byggerier afleveret inden for de sidste 5 år.

Ansøger bør vedlægge et anmodningsbrev på maksimalt 2 A4-sider, hvor teamet redegør for motivationen for at anmode om prækvalifikation og teamets overordnede sammensætning og rollefordeling.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum angive 3 tilsvarende/sammenlignelige referencer som totalrådgiver i forbindelse med ombygning og renovering af skolebygninger.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til den ved udbudsmaterialet vedlagte "aftale om Rådgivning og Bistand". Har rådgiveren baseret sin ansøgning på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller andre faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelsen, skal de konkrete dele udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/07/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgeren må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1‐3 og § 136.

Derudover må ansøger ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1‐6.

Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten.

Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

— Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

— Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver fortsat lever op til mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen.

Referencelisten fra ESPD'et og de ved ansøgningen vedlagte referencer betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved ansøgningen eller tilbudsafgivelse.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2021

Send til en kollega

0.11