23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-306241
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Behandling og afsætning af fraktionen tekstiler (både husstandsindsamlet og fra genbrugsstationer)


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Thorning Åkerwall
E-mail: caak@vestfor.dk
Telefon: +45 29113191
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304341&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på behandling og afsætning af fraktionen tekstiler (både husstandsindsamlet og fra genbrugsstationer)

Sagsnr.: 20-04611
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vestforbrænding vil i juni måned invitere potentielle tilbudsgivere til markedsdialog om kommende udbud af behandling og afsætning af affaldsfraktionen tekstiler (både husstandsindsamlet og fra genbrugsstationer). Udbuddet forventes offentliggjort september 2021. Aftalen har før været udbudt som tilbudsindhentning jf. udbudslovens afsnit V, men ikke som udbud. Aftalen udbydes nu som EU-udbud, da ydelsen udvides fremadrettet som følge udvidet indsamling, jf. Regeringens klimaplan. Det er endnu uklart, om udbuddet kommer til at omfatte 1 eller 2 delaftaler, om der skal tildeles til en eller flere leverandører, om leverandøren skal foretage forsortering, samt hvilke kriterier udbuddet skal evalueres på. Det er blandt andet disse emner, som ønskes drøftet i markedsdialogen. Markedsdialogen har til formål at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, herunder at afdække, hvad markedet kan byde ind med ift. behandling og afsætning af tekstiler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler behandling og afsætning af affaldsfraktionen "tekstiler" for Vestforbrænding, som indsamles via Genbrugsstationer (GBS) samt kommunal husstandsindsamling. Indsamlingen via GBS er en kendt fraktion, og den husstandsindsamlede er relativ ny med erfaringer fra forsøgsprojekter. Aftalen skal omhandle afhentning af fraktionen på VFs omlastningssteder, behandling og afsætning af fraktionen. Det er endnu uklart, om aftalen også kommer til at omfatte en form for forsortering. Som udgangspunkt forestiller vi os, at det kunne opdeles i 2 delaftaler, men dette er endnu ikke afklaret.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

// Dialogmøder //

Vestforbrænding ønsker at gennemføre markedsdialog som bilaterale møder i uge 24-25 med potentielle tilbudsgivere. Herudover vil dialog-parterne blive tilbudt mulighed for besigtigelse af tekstil-fraktionen, samt evt. mulighed for prøvelæs til egne anlæg. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk, men engelsk er også en mulighed såfremt det er nødvendigt.

Dialogen gennemføres som bilaterale møder med hver dialogpart. Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført online og foregå online via Teams. Vestforbrænding forventer at invitere op til 6 parter til at deltage i møderne. Herudover er det muligt, at der inviteres andre affaldsselskaber til at deltage til møderne, da opgaven er af tværgående interesse (og fordi fælles udbud kan være en mulighed, selvom det for nuværende er uafklaret). Såfremt et større antal potentielle tilbudsgivere henvender sig på baggrund af annonceringen, vil udvælgelsen af dialogparter ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogparter sammensættes af potentielle tilbudsgivere, der alene eller sammen med en navngiven samarbejdspartner har den fornødne kapacitet til at løfte opgaven i den/de delaftaler de måtte ønske at byde på, hhv. transport samt sortering og afsætning. Udover møder vil dialogparterne blive tilbudt mulighed for besigtigelse af tekstilfraktionen, samt evt. levering af prøvelæs på egne anlæg. En eventuel udelukkelse fra deltagelse i dialogmøderne har ingen betydning for efterfølgende mulighed for at byde på opgaven.

// Tidspunkt //

Møderne vil være bilaterale dialogmøder med potentielle tilbudsgivere på baggrund. Herudover vil dialogparterne blive tilbudt mulighed for besigtigelse af tekstilfraktionen samt evt. mulighed for prøvelæs til egne anlæg. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk, men kan også gennemføres på engelsk efter behov.

Vestforbrænding ønsker at gennemføre møder i uge 25-26 på i følgende tidsrum:

21/6: 12.00-13.00 og 14.00-15.00

22/6: 12.00-13.00 og 14.00-15.00

25/6: 12.00- 13.00

28/6: 12:30-13:30

29/6: 11.00-12.00

30/6: 12.30-13.30

// Tilmelding //

Parter med interesse i at deltage i et dialogmøde, bedes sende en mail til caak@vestfor.dk senest d. 21. juni 2021, kl. 12.00. Forud for møderækken vil der blive udsendt et oplæg med konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål der ønskes input til, forventeligt et foreløbigt udkast til kravspecifikation, samt oplæg til udbudsdesign (fx antal delaftaler). Møderækken vil blive tilrettelagt således, at alle deltagere får tilsendt de samme spørgsmål/oplæg. Det ses gerne, at interesserede parter udarbejder og medsender en kort beskrivelse af sig selv i relation til de ovennævnte behov for bidrag der vil kunne bruges ved udvælgelsen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2021

Send til en kollega

0.094