23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-303810
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

CIVICA

Opdateringer

Opdatering
(02.09.2021)

De prækvalificerede:
- CASA
- Egil Rasmussen
- Hansson & Knudsen
- JORTON
- NCC

Bjerggården


CIVICA

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: CIVICA
CVR-nummer: CVR 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14
By: Odense
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Johan Svendsen
E-mail: mjs@civica.dk
Telefon: +45 63133173
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.civica.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S
CVR-nummer: CVR 10683106
Postadresse: Ceresbyen 75, 4 sal
By: Århus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Just
E-mail: lj@vming.dk
Telefon: +45 86273944
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viggo-madsen.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bjerggården

 

Sagsnr.: 46.114
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter renovering af 72 eksisterende boliger og etablering af 20 nye almene boliger, samt mindre afledte anlægsarbejder.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

Samlet boligareal i alt ca. 6 000 m2

Nye boliger udføres energimæssigt iht. krav I BR18.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 76 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Byggeriet er beliggende på Stationsvej 25 - 47, 5500 Middelfart

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeriet udbydes efter reglerne om begrænset udbud med forudgående prækvalifikation.

Ordregiver har valgt tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

For identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, anvendes tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Byggeriet består i hovedtræk af:

- Renovering af alle eksisterende boliger

- Etablering af ny tagetage med med i alt 20 nye almene boliger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere, vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave, har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne kan dokumentere erfaring med håndtering af sammenlignelige opgaver, forstået som opførelse af alment boligbyggeri i samme størrelsesorden (værdi på min. 50 mio. DKK ekskl. moms) og af samme karakter.

Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de i ESPD dokumentet og i et evt. supplerende bilag, oplyste referencer jf. også udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3).

Ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del V, kan ansøger derfor henvise til beskrivelsen af referencerne i ESPD-dokumentets del IV og vedlagte uddybende beskrivelser.

Der kan i ansøgningen, samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer (inkl. eventuelle referencer fra andre, herunder underentreprenører, som ansøger evt. må vælge at støtte sin tekniske faglige kapacitet på).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysninger om:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

A. Oplysninger om den økonomiske aktør: Skal udfyldes.

Virksomhedens navn, adresse, land, hjemmesideadresse, e-mail, telefon, navn på kontaktperson og momsregistrerings nummer (CVR-nummer eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer).

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter: Skal udfyldes.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet: Skal udfyldes.

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på: Skal ikke udfyldes.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

Ansøger skal bekræfte, at virksomheden ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

A: Grunde vedr. straffedomme: Skal udfyldes.

B: Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Skal udfyldes.

C: Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet: Skal udfyldes.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de ovenfor anførte udelukkelsesgrunde, herunder de i udbudslovens § 137, stk. 1, nævnte frivillige udelukkelsesgrunde, og såfremt der ikke er fremsendt behørig dokumentation for self cleaning.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysninger om:

Del IV: Udvælgelseskriterier:

B: Økonomisk og finansiel kapacitet:

— Samlet årsomsætning: Samlet omsætning pr. år for hver af de indtil 3 seneste afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren eller tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

— Øvrige økonomiske og finansielle krav: Egenkapital pr. år for hver af de indtil 3 seneste afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren eller tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

— Etablering af virksomhed: Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der angives årstal for, hvornår virksomheden blev startet/etableret.

Oplysningerne skal på opfordring, kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som f.eks. årsrapporter for de pågældende regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår som minimum har haft:

- En omsætning på 150 mio. DKK

- En egenkapital på 20 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysninger om:

Del IV: Udvælgelseskriterier:

C: Teknisk og faglig formåen:

Oplysninger om relevante referencer med op til 5 projekter for sammenlignelige opgaver, udført igennem de seneste 5 regnskabsår, med oplysninger om:

— 1. Beskrivelse: Navn på projekt, sted, omfang og type af opgave

— 2. Beløb: Angivelse af entreprisesum eksklusiv moms

— 3. Dato: Vælg projektets startdato og slutdato

— 4. Modtagere: Bygherres navn.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer, for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag,som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav angivet i udbudsmaterialet, samt krav gældende for almene boligorganisationer og offentligt støttet byggeri.

Der tegnes kontrakt med én totalentreprenør.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om prækvalifikation skal afleveres inden fristen i udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde udfyldt ESPD-dokument samt evt. supplerende referenceark.

ESPD-dokumentet skal både uploades i xml-fil format og en indscannet pdf-version.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren begrænset udbud, skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK."

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens gade 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2021

Send til en kollega

0.078