23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 114-300834
Offentliggjort
15.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303908&B=NORDKOB

Udbyder

Halsnæs Varme A/S

Opdateringer

Annullering
(27.08.2021)

Der vil i relation til den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, blive indhentet dokumentation for de oplyste nøgletal i form af regnskaber og eventuelt revisorerklæring, såfremt de relevante nøgletal ikke fremgår af regnskaberne.

Etablering af varmepumper


Halsnæs Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Varme A/S
CVR-nummer: 33033575
Postadresse: Havnevej 8
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Werner de Jong
E-mail: wejo@hnf.dk
Telefon: +45 29617274
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://hnf.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303908&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303908&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering af varmepumper

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning ifm. gennemførsel af etablering af et 10 MW luft til vand varmepumpe-system, der skal udbydes til entreprenører i EU-udbud efter lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Generelt:

Totalrådgiver skal udarbejde og gennemføre EU-udbud inkl. prækvalificering for 2 totalentrepriser, henholdsvis maskinentreprise og bygningsentreprise. Udbuddene skal udformes som funktionsudbud.

Totalrådgiveren skal forestå evaluering af indkomne tilbud, deltage i kontraktforhandlinger, koordinere imellem maskinentreprenøren og byggeentreprenøren, samt føre tilsyn under hele anlægsfasen og endelig gennemføre afleveringsforretninger. Totalrådgiveren skal forestå såvel byggeledelse som fagtilsyn.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79415000 Rådgivning inden for produktion
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Frederiksværk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter totalrådgivning ifm. gennemførsel af etablering af et 10 MW luft til vand varmepumpe-system, der skal udbydes til entreprenører i EU-udbud efter lov nr. 1564 af 15. december 2015.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning og organisation / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: De tilbudte nøglemedarbejderes kvalifikationer / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/09/2021
Slut: 29/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende værdier for virksomhedens økonomisk nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

- Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte årsregnskab)

- Soliditetsgrad for seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD del IV B. Her anføres oplysninger om tilbudsgiverens soliditetsgrad og egenkapital for det seneste regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette (jf. ESPD’en). Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For den udbudte kontrakt gælder, at tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital)

- Soliditetsgrad på minimum 20 % for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende til vurdering af teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste for lignende opgaver hos sammenlignelige kunder inden for de sidste 3 år. Referencerne bør indeholde beskrivelse af opgaven, leveranceomfang, serviceomfang, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen samt ordregiver inkl. kontaktoplysninger på kontaktperson.

Tilbudsgiver skal oplyse om referencerne i selve ESPD’et og referencerne skal dermed ikke vedlægges som særskilte bilag.

Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindst 2 stk. rådgivningsopgaver med tilsvarende opgaver inden for de sidste 3 år med en anlægssum på min. 10 mio.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-afsnit: ”Udvælgelse”.

Referencer og dokumentation, uddannelses- og kursusbeviser må ikke indeholde CPR-numre og andre særlig kategorioplysninger iht. gældende persondatalovgivning.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers tekniske og/eller faglige formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af referencer/CV’er på ansøgers nøgle-ressourcer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den tekniske og/eller faglige formåen.

Dokumentationskrav:

Dokumentationskrav for ovennævnte teknisk og faglig formåen sker ved udfyldelse af den elektroniske ESPD (pkt. IV.B.4.) samt udfyldelse af nødvendige bilag til dokumentation for ovennævnte minimumskrav, som medsendes tilbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil i relation til den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, blive indhentet dokumentation for de oplyste nøgletal i form af regnskaber og eventuelt revisorerklæring, såfremt de relevante nøgletal ikke fremgår af regnskaberne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/06/2021

Send til en kollega

0.079