23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 114-299913
Offentliggjort
15.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6172214-05a1-4eb2-b901-f6be46bd5cb0/homepage

Udbyder

Esbjerg Kommune

Drift og pleje af grønne områder - distrikt 1


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6172214-05a1-4eb2-b901-f6be46bd5cb0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6172214-05a1-4eb2-b901-f6be46bd5cb0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6172214-05a1-4eb2-b901-f6be46bd5cb0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på drift og pleje af grønne områder - distrikt 1

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører pleje og vedligehold af natur, park og vejarealer i distrikt 1 Esbjerg Midtby, herunder Strandby, Boldesager, Rørkær og Gammelby.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
77312000 Fjernelse af ukrudt
77314000 Vedligeholdelse af arealer
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77313000 Vedligeholdelse af parker
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører pleje og vedligehold af natur, park og vejarealer i distrikt 1 Esbjerg Midtby, herunder Strandby, Boldesager, Rørkær og Gammelby.

Undtaget fra udbuddet er tømreropgaver og vedligeholdelse af boldbaner, da disse opgaver varetages af Esbjerg Kommunes entreprenør, samt belægninger og udstyr på skoler.

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglemedarbejdere & organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøgers samlede årsomsætning

- Ansøgers soliditetsgrad i %

- Ansøgers egenkapital.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

Bemærk: For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af kravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- En omsætning på minimum 7 mio. DKK

- En soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende ydelse udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Referencerne skal indeholde følgende:

- Beskrivelse af ydelsen, omsætning, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager er ydelsen (modtager og navn på kontaktperson).

Dokumentaion: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Bemærk: Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Referencer på minimum 3 tilsvarende ydelser udført inden for de seneste 3 år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Med ”tilsvarende ydelser” menes drift og pleje af grønne områder, der:

1) I omfang er sammenlignelig med det udbudte jf. bilag 2 (SAB med bilag)

2) Har omfattet pleje af græsarealer

3) Har omfattet pleje af plantearealer og

4) Har omfattet renholdelse, vedligehold af belægninger, herunder fejning af stier, fortove og tunneller.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 079-201892
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD løsningen er integreret.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester udstedt maksimalt 6 måneder før tilbudsafgivelsen.

Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af minimumskravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD’er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/06/2021

Send til en kollega

0.078