23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 114-298811
Offentliggjort
15.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.07.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb66b17d-cea0-495d-96bc-1397bc67aecd/homepage

Udbyder

Aalborg Forsyning, Renovation

Vindere

Levering af 3 stk. fabriksnye 4-akslede HVO-dieseldrevet chassis 32T færdigopbyggede med kroghejs til Aalborg Forsyning

(06.09.2021)
Volvo Truck Center A/S
Højager 7
2630 Taastrup

Opdateringer

Rettelse
(16.06.2021)

II.2.11)
I stedet for:
Optioner: Nej.
Læses:
Optioner: Ja.
Beskrivelse af optioner: Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at afgive tilbud på tilføjelse af hjælpefunktion for lettere/nem styring ved langsom kørsel/stilstand.
Ved afgivelse af tilbud på option er det tilbudsgivers ansvar, at den afgivne pris er alt inkl. for ordregivers brug af hjælpefunktionen.
Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at afgive tilbud på nærværende option, og ordregiver gør opmærksom på at optionen ikke medgår i processen for udvælgelse, evaluering og tildeling i forbindelse med nærværende udbud.


Yderligere oplysninger
Ordregiver har i udbudsbekendtgørelsen oplyst, at udbuddet ikke indeholder optioner. Dette er en fejl, der med denne ændringsbekendtgørelse rettes, idet ovennævnte option indgår i udbuddet, jf. bilag 1A - tilbudsskabelon - delaftale 1.

Levering af i alt 4 stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler


Aalborg Forsyning, Renovation

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Forsyning, Renovation
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Over Bækken 2
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Winther Larsen
E-mail: morten.larsen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 20656579
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb66b17d-cea0-495d-96bc-1397bc67aecd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb66b17d-cea0-495d-96bc-1397bc67aecd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb66b17d-cea0-495d-96bc-1397bc67aecd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af i alt 4 stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverancen omfatter levering af i alt 4 lastbiler med opbygning - 2 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

3 stk. fabriksnye 4-akslede HVO-dieseldrevet chassis 32T færdigopbyggede med kroghejs

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

3 stk. fabriksnye 4-akslede HVO-dieseldrevet chassis 32T færdigopbyggede med kroghejs.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er ikke tilladt tilbudsgiveren at indsende alternative eller sideordnede tilbud. Der kan afgives flere tilbud fra én tilbudsgiver, men tilbudsgiver gøres i så fald opmærksom på, at disse tilbud tillige vil konkurrere indbyrdes. Endvidere gøres der opmærksom på, at alle tilbud skal udarbejdes komplet samt opfylde samtlige mindstekrav.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1 stk. fabriksny 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat (vippe/molok)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1 stk. fabriksny 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat (vippe/molok).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er ikke tilladt tilbudsgiveren at indsende alternative eller sideordnede tilbud. Der kan afgives flere tilbud fra én tilbudsgiver, men tilbudsgiver gøres i så fald opmærksom på, at disse tilbud tillige vil konkurrere indbyrdes. Endvidere gøres der opmærksom på, at alle tilbud skal udarbejdes komplet samt opfylde samtlige mindstekrav.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ingen krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/07/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver udfylde ESPD (Fælles europæisk udbudsdokument), som er en formel erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de situationer, hvor han vil blive udelukket, og at tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier.

ESPD’et findes på udbudssagen i Ethics, og udfyldes via link hertil.

Vær opmærksom på, at ESPD’et indeholder flere felter end dem ordregiver beder om udfyldelse af, og at der kan være forskel på, om der skal svares af- eller bekræftende på spørgsmålene (ja/nej).

Tilbudsgiver skal leve op til de obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive hvilken/hvilke delaftaler der afgives tilbud på.

I udbudsbetingelserne fremgår det, hvilke punkter der skal udfyldes af tilbudsgiver, og vejledning til udfyldelse er angivet i parentes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende øvrige frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden,jf. lovens § 6, stk. 4.

I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/06/2021

Send til en kollega

0.14