23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-290116
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.07.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Næstved Fjernvarme a.m.b.a.

Udførelse af jord- og smedearbejde (hovedentreprise) i forbindelse med renoveringsopgaver, hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer


Næstved Fjernvarme a.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Fjernvarme a.m.b.a.
CVR-nummer: 69995713
Postadresse: Maglemølle 62
By: Næstved
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Jensen
E-mail: info@naestvedfjernvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.naestvedfjernvarme.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udførelse af jord- og smedearbejde (hovedentreprise) i forbindelse med renoveringsopgaver, hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter område 4 og arbejdet omhandler hovedsageligt etablering af ca. 4,2 km hovedledninger primært udført med twinrør hovedsageligt i serie 3 og i dimensioner fra ø 26 – ø 139,7 samt 200 til 250 stikledninger. Entreprisen omfatter således jord-, anlægs- og smedearbejder samt rørleverance. Arbejdet skal primært udføres i boligområder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til punkt II.1.4) ovenfor.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælges de 5 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til løfte opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de fremsendte referencer set i forhold til den udbudte opgave. Ordregiver foretager en samlet vurdering af ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, og ordregiver lægger vægt på erfaring med udførelse af sammenlignelige entrepriser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres digitalt via udbuds- og projektplatformen byggeweb: www.byggeweb.dk

Det komplette udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på ovennævnte hjemmeside, og kan - efter man er oprettet som bruger - fremsøges som sagsnr. TN744167A.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb kan rettes til RIB support:

https://www.rib-software.dk/kontakt

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet:

- At ansøger som minimum har en årlig omsætning på 50 mio. DKK for hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår.

- At ansøger som minimum har en soliditetsgrad på 20 % hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår, og

- At ansøger som minimum har et resultat på året der er positivt (større end nul) hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige kapacitet:

- At ansøger som minimum har udført og afsluttet 2 sammenlignelige projekter i løbet af de seneste 5 år. Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der opfylder alle følgende kriterier:

Projekterne skal være udført i hovedentreprise for fjernvarmeopgaver med etablering af fjernvarmeanlæg i bymæssig bebyggelse i allerede bebyggede områder og med indhold af såvel hovedledninger som stikledninger. Den samlede entreprisesum for hver reference skal minimum udgøre 5 mio. DKK excl. moms.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. loven § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden,jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.078