23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 109-287283
Offentliggjort
08.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.07.2021 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303422&B=ROSKILDE

Udbyder

Roskilde Kommune

Indsamling og transport af affald i Roskilde Kommune (2)


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Yemal Barakzai
E-mail: yemalb@roskilde.dk
Telefon: +45 46313033
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303422&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303422&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling og transport af affald i Roskilde Kommune (2)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indsamling og transport af affald fra private husstande, kommunale institutioner og ejendomme samt erhvervsvirksomheder i Roskilde Kommune. Ved indsamling og transport af affald forstås indsamling og transport af restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner, batterier, storskrald, og haveaffald. Endvidere omfatter udbuddet indsamling af fortroligt papir fra kommunale institutioner og ejendomme. Affaldet opsamles i poser, sække, bokse, beholdere og minicontainere eller løst afhentet i storskraldsordningen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indsamling og transport af affald fra private husstande, kommunale institutioner og ejendomme samt erhvervsvirksomheder i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er beliggende i Region Sjælland og har et indbyggertal på ca. 80 000 og et samlet areal på ca. 212 km2. Kommune har ca. 38 500 private husstande, hvoraf de ca. 22 700 er enfamilieboliger og ca. 15 800 boliger i etageejendomme. Dertil omfatter udbuddet indsamling af affald fra ca. 250 kommunale institutioner og ejendomme. Endvidere er der ca. 9 500 erhvervsvirksomheder (CVR-numre) i kommunen, som kan være tilmeldt kommunens affaldsordninger. Ved indsamling og transport af affald forstås indsamling og transport af restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner, batterier, storskrald, og haveaffald. Endvidere omfatter udbuddet indsamling af fortroligt papir fra kommunale institutioner og ejendomme. Affaldet opsamles i poser, sække, bokse, beholdere og minicontainere eller løst afhentet i storskraldsordningen. Udbuddet indeholder desuden optioner på indsamling og transport af farligt affald (inkl. batterier og småt elektronikskrot) samt tekstiler. Den udbudte kontrakt træder i kraft ved kontraktunderskrift. Renovatøren skal forstå indsamling af affald i en periode på 6 år fra 1. maj 2022 til 30. april 2028. Herudover er der option med 2 X 1 år. Årlige kontraktværdi er 70-75 mio. DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1 – forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år:

Kommunen har i medfør af option 1 mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange 1 år med ét år ad gangen. Kommunen meddeler senest 6 måneder før kontraktens udløb, hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af option 1. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 1, gælder kontrakten og dennes bilag for renovatørens udførelse heraf. Ydelsen er beskrevet i bilag 2: Kravspecifikation, afsnit 1.13.1.

Option 2 – indsamling af farligt affald og tekstiler:

Kommunen har i medfør af option 2 mulighed for indsamling af farligt affald og tekstiler ved enfamilieboliger, etageboliger og kommunale institutioner.

I det omfang kommunen vælger at udnytte option 2, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 måneder før start af option 2. Ydelsen er beskrevet i bilag 2: Kravspecifikation, afsnit 1.13.2, og skal prissættes i tilbudslisten pkt. C.1-C.4

Option 3 – mindst 90 % eldrevne komprimerende renovationsbiler:

Kommunen har i medfør af option 3 mulighed for at renovatøren skal levere og udføre driften med mindst 90 % eldrevne komprimerende renovationsbiler. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 3, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 uger efter kontraktindgåelse. Ydelsen er beskrevet i bilag 2: Kravspecifikation, afsnit 1.13.3, og skal prissættes som et årligt fradrag i tilbudslistens pkt. C.5.

Option 4 – mindst 80 % eldrevne komprimerende renovationsbiler:

Kommunen har i medfør af option 4 mulighed for at renovatøren skal levere og udføre driften med 80 % eldrevne komprimerende renovationsbiler. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 4, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 uger efter kontraktindgåelse. Ydelsen er beskrevet i bilag 2: Kravspecifikation, afsnit 1.13.4, og skal prissættes som et årligt fradrag i tilbudslistens pkt. C.6.

Option 5 – mindst 65 % eldrevne komprimerende renovationsbiler:

Kommunen har i medfør af option 5 mulighed for at renovatøren skal levere og udføre driften med 65 % eldrevne komprimerende renovationsbiler. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 5, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 uger efter kontraktindgåelse. Ydelsen er beskrevet i bilag 2: Kravspecifikation, afsnit 1.13.5, og skal prissættes som et årligt fradrag i tilbudslistens pkt. C.7.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPDén (del IV.B) oplyse, om de nedenfor nævnte forhold, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven), § 140, stk. 1, nr. 2:

- Egenkapitalen for de sidste 3 afsluttede regnskabsår (pkt. 1 a, del IV.B i ESPD)

- Tilbudsgivers finansielle nøgletal vedrørende soliditetsgrad (pkt. 4 del IV.B i ESPD)

- Det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring (pkt. 5 del IV.B i ESPD).

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

- Haft en egenkapital på 15 mio. DKK i gennemsnit de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede årsregnskab.

- En erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK ved person og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPDén (del IV.C) oplyse, om de nedenfor nævnte forhold, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven), § 140, stk. 1, nr. 2:

- Tilbudsgiver skal forelægge en referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne, beløb, tidspunkt, kunde – herunder kontaktperson (pkt. 1b del IV.C i ESPD).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

- Referencer fra minimum 2 sammenlignelige opgaver med indsamling og transport af affald i ruteindsamling fra private husstande svarende til den udbudte kontrakt, udført inden for de seneste 3 år.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Sikkerhedsstillelse på 10 % af årlig kontraktsum ekskl. moms, ud fra tilbudslistens estimerede tilbudssum, jf. kontraktens afsnit 1.5

- Erhvervsansvarsforsikring, jf. kontraktens afsnit 1.6

- Bodsbestemmelser, jf. kontraktens afsnit 1.13

- Sociale klausuler, jf. bilag 3: Sociale klausuler.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/01/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’et oplyse om tilbudsgiver er omfattet af de udelukkelsesgrunde der fremgår af pkt. 5.13.2.1-5.13.3.

Tilbudsgivere som er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i tilbudslovens § § 135-136 vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Roskilde Kommune ser alvorligt på skatteunddragelse og vil søge at afvise virksomheder, der har unddraget eller medvirket til unddragelse af skattebetaling.

Kommunen forbeholder sig derfor under henvisning til principperne i udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137 stk. 1, nr. 3, at afvise sådanne virksomheder fra at deltage i udbudsproceduren.

Kommunens dokumentationskrav for opfyldelse af egnethed- og udelukkelsesgrunde kan læses i udbudsbetingelserne, jf. afsnit 5.13.4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ikke relevant
By: Roskilde
Land: Danmark
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2021

Send til en kollega

0.078