23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-280953
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ezfpkournt

Udbyder

Billund Kommune

Hejnsvig skole - Ny et-sporet skole (og nedrivning af eksisterende)


Billund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Brouer
E-mail: sbr@billund.dk
Telefon: +45 79727083
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.billund.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ezfpkournt
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hejnsvig skole - Ny et-sporet skole (og nedrivning af eksisterende)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Billund Kommune indbyder 5 virksomheder til at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en nybyggeriet af (og nedrivning af eksisterende) Hejnsvig skole i Billund Kommune.

Der ønskes indgået aftale med en totalrådgiver, der kan konkretisere visionerne til spændende nytænkning omkring skolebyggeriet med afsæt i udbudsmaterialet for en ny Hejnsvig Skole.

Nærværende udbud omhandler totalrådgivning på dette projekt – i relation til program- og forslagsfasen. Projektet gennemføres i henhold til den nye udbudslov som udbud med forhandling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med opgaven som beskrevet i den særskilte opgavebeskrivelse vedlagt udbudsmaterialet.

Generelt og overordnet er totalrådgivningen opdelt således at nærværende udbud omfatter program- og forslagsfasen samt relaterede ydelser.

Totalrådgivningsopgavens omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

For at komme i betragtning til opnåelse af prækvalifikation skal ansøger ikke være omfattet af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudsbetingelserne, hvilket der skal svares på i forbindelse med udfyldelse af ESPD.

Endvidere skal ansøger opfylde de angivne mindstekrav, og dette skal der også svares på i forbindelse med udfyldelse af ESPD. Ansøger kan basere sig på underleverandørers kapacitet, såfremt ansøger ikke selv opfylder de angivne mindstekrav.

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Billund Kommune en udvælgelse af de 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer af sammenlignelige byggerier og ydelser inden for de seneste 5 år.

Billund kommune lægger særlig positiv vægt på erfaring med inddragelsesprocesser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbudsmaterialet for beskrivelse af optioner.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles skriftligt via iBinder.

Ansøgningen om prækvalifikation kan kun sendes elektronisk via iBinder:

www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ezfpkournt

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning og ansøgers egenkapital samt resultat efter skat. Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår udfyldes alene de tilgængelige tal for de regnskabsår virksomheden har eksisteret.

- Ansøger skal under ”finansielle nøgletal” udfylde egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

- Ansøger skal under ”øvrige økonomiske og finansielle krav udfylde” resultat efter skat.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal i det seneste afsluttede regnskabsår dokumentere et positivt resultat efter skat.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer vedrørende ansøgers ingeniør-, arkitekt- og inddragelsesmæssige kompetencer indenfor skoler og læringsmiljøer af sammenlignelig karakter inden for de seneste 5 år.

Se desuden udbudsbetingelser afsnit 5. vedr. udarbejdelse og aflevering af prækvalifikationsansøgning

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Grundet ESPD tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 5 referencer af max 1-2 A4 sider (for teamet som helhed) angivet i ESPD i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Det accepteres henset hertil, at der alene indsættes en meget kort beskrivelse af referencerne i ESPD. Der skal dog være en tydelig identifikation mellem referencer angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Ansøger skal endvidere vedlægge op til 1 sides firmapræsentation pr. virksomhed samt kortfattet beskrive samarbejdsrelationer i teamet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jocobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.109