23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-280651
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Vindere

(04.06.2021)
Arklink ApS
Georg Jensens Vej 6B
8600 Silkeborg

Europaller, palle rammer og låg.(træ)


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: fmi-sd-aam05@mil.dk
Telefon: +45 72814282
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Europaller, palle rammer og låg.(træ)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44610000 Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der vil blive indgået en ændring til rammeaftale vedrørende indkøb af emballage (Delaftale 5): Paller, pallerammer og låg til Forsvarets lagre og depoter for pakning, oplagring og forsendelse.

— EPAL Europaller træ godkendt efter specifikationer på European Pallet Assocation e.V.

— Ekstra lange lastpaller

— Træ pallerammer med galvaniserede hjørner til EPAL paller

— Låg med styreramme i krydsfinér til pallerammer

— Tilbehør til paller og pallerammer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 225 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18921000 Kufferter
44619500 Bokspaller
44619300 Tremmekasser
44619400 Tønder
44617100 Kartoner
44617300 Præfabrikerede kasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der vil blive indgået en ændring til rammeaftale vedrørende indkøb af emballage (Delaftale 5): Paller, pallerammer og låg til Forsvarets lagre og depoter for pakning, oplagring og forsendelse.

— EPAL Europaller træ godkendt efter specifikationer på European Pallet Assocation e.V.

— Ekstra lange lastpaller

— Træ pallerammer med galvaniserede hjørner til EPAL paller

— Låg med styreramme i krydsfinér til pallerammer

— Tilbehør til paller og pallerammer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet FMI ønsker at indgå et tillæg til rammeaftale om midlertidig prisforhøjelse indtil den 31. december 2021.

Tillægget indgås den 15. juni 2021, og udløber således den 31. december 2021.

Grundet markante prisstigninger på træ som følge af COVID-19, er det nødvendigt at indgå tillægget til rammeaftalen for at sikre leverance af emballage og træpaller. Manglende leverancer vil få operative konsekvenser, idet pakning, opbevaring og transport af størstedelen af FMI’s materiel foregår på disse paller og pallerammer, som er genstand for rammeaftalen.

Det er FMI’s vurdering, at tillægget til rammeaftalen kan indgås i henhold til udbudslovens § 180, da betingelserne i bestemmelsens stk. 1 og 3 er opfyldte. Denne vurdering er særligt baseret på, at værdien af ændringen (de midlertidige prisstigninger) ikke overskrider tærskelværdierne, samt at indgåelsen af tillægget ikke vil medføre, at rammeaftalen henvender sig til et helt andet marked i forhold til den oprindelige udbudsprocedure.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 157-387071

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Arklink ApS
CVR-nummer: 37541273
Postadresse: Georg Jensens Vej 6B
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 225 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at indgå tillæg og ikke datoen for tillæggets indgåelse. Tillæg vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk).Tillægget vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået et tillæg om ændring af en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået et tillæg om ændring af en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at indgå tillægget uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.094