23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-278325
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.07.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Greve Kommune

Renovering, om- og nybyggeri af Strandskolen i Karlslunde, Greve Kommune


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Høj Krenchel
E-mail: lhk@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.greve.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1734-Strandskolen_-_Renovering,_om-_og_tilbygning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud vedrørende renovering, om- og nybyggeri af Strandskolen i Karlslunde, Greve Kommune

 

Sagsnr.: 1100044186
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører renovering, om- og nybyggeri på Strandskolen i Karlslunde for Greve Kommune (herefter betegnet Bygherre).

Opgaven indeholder udvidelse af skolen til en fuld 3 sporet folkeskole fra 0 – 9 kl. samt integreret SFO, med nye læringsmiljøer, opgradering til et sundt indeklima og en ny klimaskærm inkl. miljøsaneringer for bygn. A, B og C, samt nybyggeri.

Opgaven udbydes som en hovedentreprise, og AB18 er gældende for aftaleforholdet.

Der vil forekomme særskilte bygherreleverancer på visse delarbejder, hvilket er nærmere oplyst i udbudsmaterialet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
45214210 Opførelse af grundskoler
45214220 Opførelse af skoler på sekundærtrinnet
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § 58 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder angivne mindstekrav, kan ansøge om deltagelse.

I overensstemmelse med regler for offentliggørelse, indeholder udbudsmaterialet både relevant materiale vedrørende prækvalifikationsfasen og materiale vedrørende den efterfølgende tilbudsfase. Yderligere er der en generel beskrivelse af udbuddet og udbudsprocessen.

De virksomheder, der er prækvalificeret efter prækvalifikationsfasen i udbuddet, vil blive inviteret til at deltage i tilbudsfasen. Der kan ikke afgives tilbud, hvis en virksomhed ikke er prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, tidsplan og organisation / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved vurderingen af referencernes sammenlignelighed vil bygherre, særligt lægge vægt på i hvilket omfang ansøger dokumenterer referencer vedrørende:

- erfaring med udførelse/opførelse af skolebyggeri med et areal og et økonomisk omfang, som er sammenligneligt med den udbudte opgave

- erfaring med offentlige Bygherre

- erfaring med opførelse af større byggeri i tætte boligområder.

Ovenstående forhold tillægges ligeligt værdi.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner er oplyst nærmere i udbudsmaterialet, herunder i de enkelte tilbudslister under arket for tilvalgsposter.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

De frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7 er tilvalgt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse egenkapital og soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv for seneste afsluttede regnskabsår.

- Mindstekrav: Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse en referenceliste.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

- Tilbudsgiver bedes kunne fremvise mindst 3 og maksimalt 5 referencer for sammenlignelige eller tilsvarende arbejder, som under nærværende udbud. Referencearbejdet skal være udført eller igangværende inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige referencer forstås referencer, der omfatter udførelse/opførelse af lignende projekter med fokus på facaderenovering og skolebyggeri.

- Alle referencer skal anføres med:

- Kundens navn

- Kontraktperiode/udførelsesperiode

- Økonomisk ramme for entreprisen

- Entrepriseform

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste i ansøgningen og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD. Alternativt kan alle oplysninger tilsvarende eller udelukkende indtastes i ESPD. Såfremt tilbudsgiver vælger at vedlægge en selvstændig referenceliste, må denne ikke udgøre mere end 2 A4-sider pr. reference.

I tilfælde af at tilbudsgiver alligevel afleverer mere end 5 referencer, vil det være de første 5, der bliver lagt til grund.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en uddannelses og arbejdsklausul, jf. bilag 1 i udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/09/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.078