23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 184-333497
Offentliggjort
23.09.2015

Udbyder

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup

Vindere

(23.09.2015)
MB&JFP I/S
c/o Jørgen Friis Poulsen, Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning

DNV- Gødstrup. E1-DP4-E02 Råhus Syd. Storentreprise. Genudbud


Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup
Gl. Landevej 61
Att: Michael Hyllegaard
7400 Herning
DANMARK
Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.vest.rm.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Sundhed
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
DNV- Gødstrup. E1-DP4-E02 Råhus Syd. Storentreprise. Genudbud.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: DNV-Gødstrup, Gødstrupvej 43, 7400 Herning.

NUTS-kode DK04

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består af ca. 45 000 m2 råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn). Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak.

Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består i hovedtræk af:

— Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 13 500 m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, 1 800 lbm. bjælker og 4 900 m2 vægge.

— Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 31 525 m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, 3 700 lbm. bjælker og 20 100 m2 vægge.

— Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 5 400 m2 tagdæk og facader.

— Leverance af 81 præ-fab badekabiner.
— Montage af præ-fab badekabiner ekskl. installationsmæssige tilslutninger.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse / iværksættelse af et udbud
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet
Ordregiver modtog under det forudgående offentlige udbud kun tilbud fra MB & JFP I/S. I forbindelse med kontraktforhandlinger med denne tilbudsgiver er der foretaget følgende justeringer i udbudsmaterialet for det offentlige udbud:

Hele etage 7, enderne af bygning 14 og 15 samt del af etage i bygning 16 er udgået, og det samlede areal af råhuset er reduceret fra 45 000 m2 til ca. 42 200 m2. Herudover er der foretaget mindre justeringer i m2, lbm og antal i forhold til de oplysninger, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen for det forudgående offentlige udbud. Der er sket mindre justeringer i AB92 i forhold til den version, der blev udsendt med rettelsesblad 3. Det er ordregivers vurdering, at disse justeringer ikke har haft betydning for potentielle tilbudsgiveres interesse for udbuddet og således har haft betydning for, at ordregiver kun modtog 1 tilbud. De pågældende justeringer kan derfor gennemføres inden for ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet og kan ikke betragtes som en væsentlig udbudsudløsende ændring af den udbudte aftale.

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 23-037171 af 3.2.2015

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 33-055297 af 17.2.2015

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 96-167009 af 20.5.2014

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 113-198139 af 14.6.2014

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 212-374586 af 4.11.2014

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: DNV-Gødstrup. E1-DP4-E02Råhus Syd. Storentreprise.
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
4.8.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud:1
Antal bud modtaget elektronisk:1
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

MB&JFP I/S
c/o Jørgen Friis Poulsen, Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 245 542 432 DKK
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Ikke kendt

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) I tilfælde, hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt.
Senest samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for klagenævnet og om, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.9.2015

Send til en kollega

0.135