23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-242945
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.06.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a0ad0c35-2574-4a69-a088-250865fa8f40/homepage

Udbyder

Skanderborg Spildevand A/S

Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg under Skanderborg Spildevand A/S


Skanderborg Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 40972145
Postadresse: Døjsøvej 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660 Skanderborg
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lindtofte Brandt
E-mail: slb@envidan.dk
Telefon: +45 60238353
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a0ad0c35-2574-4a69-a088-250865fa8f40/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://www.skanderborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a0ad0c35-2574-4a69-a088-250865fa8f40/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a0ad0c35-2574-4a69-a088-250865fa8f40/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a0ad0c35-2574-4a69-a088-250865fa8f40/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg under Skanderborg Spildevand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513900 Bortskaffelse af slam
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ydelserne omfattet af rammeaftalen består af følgende opgaver:

- Afhentning af slam

- Transport/bortkørsel

- Evt. midlertidig opbevaring

- Aftaler med landmænd

- Myndighedsbehandling

- Slutanbringelse iht. gældende lovgivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Skanderborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter kontrakt (rammeaftale) for indkøb af ydelser om håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra 5 renseanlæg under Skanderborg Spildevand.

Ydelserne omfattet af rammeaftalen består af følgende opgaver:

- Afhentning af slam

- Transport/bortkørsel

- Evt. midlertidig opbevaring

- Aftaler med landmænd

- Myndighedsbehandling

- Slutanbringelse iht. gældende lovgivning.

Spildevandsslammet fra renseanlæggene under Skanderborg Spildevand overholder alle kravværdierne for slutanbringelse på landbrugsjord (A-slam). Nuværende entreprenør der håndterer og anbringer slammet for Skanderborg Spildevand, behandler i dag slammet fra alle renseanlæggene som B-slam, da dets fysiske egenskaber ikke findes optimal ift. anbringelse på landbrugsjord. Ordregiver aftaler nærmere med vindende tilbudsgiver ift. kategoriseringen af slammet inden opstart af kontrakten.

Den anslået samlet værdi i denne udbudsbekendtgørelse, er den anslået maksimale værdi af kontrakten for håndtering og slutanbringelse af slammet som B-slam.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den udbudte kontrakt (rammeaftale) træder i kraft pr. 1. oktober 2021 og udløber efter 2 år, med option på at forlænge kontrakten i 2 gange 1 år. Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne aftage slam kategoriseret som A-, B- og C-slam. Prisen for B- og C-slam gives som optionspris og skal ligesom prisen for A-slam fremgå af tilbudslisten. Der gøres opmærksom på, at optionsprisen for B- og C-slam indgår i vurdering af tilbuddet.

Såfremt det viser sig nødvendigt, kan ordregiver kræve at slammet ikke spredes på nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hverken i eller udenfor Skanderborg Kommune. Tillægspris for ikke at udsprede slammet på NFI-områder er medtaget i tilbudslisten som en optionspris. Afhængende af kategorisering af slammet, aftaler ordregiver nærmere med vindende tilbudsgiver ift. NFI-krav inden opstart af kontrakten. I kontraktens løbetid, vil der i god tid inden opstart af et nyt arbejdsår/periode (senest 3 måneder forinden), blive besluttet om der er NFI-krav til håndtering af slammet eller ej. Denne vurdering gøres af ordregiver ved opstart af hvert nyt arbejdsår/periode, både i kontraktperioden og ved en evt. forlængelse af kontrakten (option).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

1) Tilbudsgiver skal bekræfte, ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

2) Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD del IV B. Her anføres oplysninger om tilbudsgiverens omsætning, henholdsvis specifikke årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette (jf. ESPD’en). Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142.

For den udbudte kontrakt gælder, at tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital).

- Omsætning på minimum 2 mio. DKK inden for seneste regnskabsår for lignende opgaver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Som dokumentation for teknisk kapacitet, skal tilbudsgiver angive en referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Perioden for opgavens udførelse

c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder slammængder, slamtype og afsætningsform. Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

d) Omsætning på opgaven.

Referencelisten vedlægges som bilag til ESPD’en.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143.

For den udbudte kontrakt gælder, at tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver de seneste 3 år med tømning og bortskaffelse af slam fra renseanlæg, samt efterfølgende udspredning på landbrugsjord eller anden slutanbringelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.093