23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-240382
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Til
18.06.2021

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn

Anmodning om deltagelse

Til
30.06.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn

Udbyder

Horsens Kommune

Opdateringer

Annullering
(15.09.2021)

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder.
Registrering af ansøger sker via www.ibinder.dk og download af udbudsmaterialet sker via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn
Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.
Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på iBinder under fanen ”spørgsmål og svar”.
Spørgefristen er 18.06.2021. Spørgsmål besvares hurtigst muligt og senest d. 22.06.2021
Ansøgere har selv ansvar for at holde sig opdateret på iBinder i forhold til spørgsmål/ svar og/ eller eventuelle
supplerende oplysninger.

Ringvej Syd, etape 2 og 3 — broentreprise


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Hildur Munkedal
E-mail: HHM@horsens.dk
Telefon: +45 76292613
Fax: +45 76292613
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsens.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.horsens.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ringvej Syd, etape 2 og 3 — broentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ringvej Syd, etape 2 og 3 - broentreprise og omfatter etablering af vejbærende bro Klokkedalsvej, vejbærende bro Nordrevej, vejbærende bro Bollervej, stitunnel under Bollervej samt spunsvæg ved Bollervej. Entreprisen omfatter endvidere etablering af interimsveje ved henholdsvis Nordrevej og Bollervej samt ombygning af Nordrevej, Bollervej og stianlæg langs Bollervej. Entreprisen indeholder også etablering af regnvandsbassin, samt ca. 600 m Ø 400 mm ledning fra Bollervej til regnvandsbassin 3.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45221110 Bygge-anlægsarbejde: broer
45221111 Anlægsarbejde: veje
45221240 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
44212410 Spunsvægge
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Entreprisen er beliggende i Horsens Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal i ESPDen erklære ikke at være omfattet om obligatoriske udelukkelsegrunde jf. § 135, stk. 1, samt § 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.

Ansøger der baserer sig på andres formåen skal sammen med sin ansøgning fremlægge en støtteerklæring herfor.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, eller hvis ansøgers virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår så alene for den periode som virksomheden har bestået.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor det også fremgår hvilket format ansøgningen skal afleveres/ uploades i.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der må maks. oplyses 5 referencer på tilsvarende opgaver, der pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger maks. 5 år tilbage i tiden. Ved tilsvarende opgaver forstås anlægsopgaver med opførelse af nye broer, etablering af nye vejanlæg, tilslutninger til eks. vejanlæg, herunder trafikledelse og brug af 3D maskinstyring. Derudover etablering af nye afvandingskonstruktioner og spunsning samt jordarbejder generelt.

Grundet ESPD´ens tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer, ønskes det, at ansøger supplerer beskrivelsen med de 5 referencer angivet i ESPD, som selvstændige bilag.

Det accepteres henset hertil, at der alene indsættes en meget kortfattet beskrivelse af referencerne i ESPD´en. Der gøres opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD´en og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der vil i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet fremgå en arbejds- og socialklausul af entreprisekontrakten som den vindende tilbudsgiver skal leve op til.

Formålet med arbejdsklausulen er, at udbyder ønsker at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold for de ansatte, som leverandøren og evt. underleverandører beskæftiger i forbindelse med udførelsen af entreprisen.

Formålet med social klausulen er, at udbyder ønsker at pålægge leverandøren et socialt ansvar.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 18/10/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder.

Registrering af ansøger sker via www.ibinder.dk og download af udbudsmaterialet sker via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på iBinder under fanen ”spørgsmål og svar”.

Spørgefristen er 18. juni 2021. Spørgsmål besvares hurtigst muligt og senest d. 22. juni 2021.

Ansøgere har selv ansvar for at holde sig opdateret på iBinder i forhold til spørgsmål/ svar og/ eller eventuelle supplerende oplysninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2, Nævnenes hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt,

jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill

-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021

Send til en kollega

0.172