23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 092-238705
Offentliggjort
12.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/156002674.aspx

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion Teknologi, Udvikling og Ressourcer

Vindere

Behandling af Storskrald for kommunerne Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby

(20.08.2021)
HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

Behandling af storskrald for kommunerne Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby


Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion Teknologi, Udvikling og Ressourcer

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion Teknologi, Udvikling og Ressourcer
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 13
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Brit Schøt-Nielsen
E-mail: F82L@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/156002674.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/156002674.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/156002674.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af storskrald for kommunerne Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter modtagelse af storskrald fra husholdninger, eventuelle transport samt sortering og forbehandling af storskrald og endelig krav til operatørens videre afsætning af de udsorterede fraktioner til behandling i andet led. Københavns Kommune er ordregiver og repræsenterer i dette udbud Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune og Tårnby Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Københavns omegn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver indsamler storskrald fra både villaer, rækkehuse, kolonihaveforeninger og etageboliger. Storskrald indsamles med komprimatorbiler og i åbne og lukkede ophalercontainere på 11-30 m3. Ophalercontainere er enten fastopstillet materiel på den enkelte matrikel eller midlertidig opstillet materiel efter bestilling.

Fraktionen storskrald består af kasseret indbo og genstande som ikke kan anbringes i de opstillede beholdere til fraktioner til genanvendelse eller beholdere til restaffald (dagrenovation). Det indsamlede storskrald er en meget blandet affaldsfraktion, som f.eks. kan indeholde følgende affaldsemner: kasseret indbo, cykler, PVC, stammer og stød og byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde.

Mængden af storskrald forventes ved kontraktstart at være på ca. 15 000 tons/år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 28/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår 3 gange á 6 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) angivet værdi er anslået og dækker den samlede kontraktperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af kontrakten (i alt 2 år).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal enten:

a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontraktens pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontraktens pkt.10 krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen, herunder oplysninger om:

a) Referencer

b) Rådighed over behandlingsanlæg i første led,

c) Kvalitetssikringssystem og

d) Miljøledelsessystem.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

a) Tilbudsgiver har i løbet af de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen sorteret og forbehandlet minimum 5 000 tons storskrald inden for en sammenhængende periode på højst 12 kalendermåneder.

b) Tilbudsgiver har rådighed over et eller flere behandlingsanlæg (første led), der tilsammen kan sortere og forbehandle storskrald fra ordregiver i mængder på op til 16 000 tons/år pr. 1. september 2021.

c) Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem, der enten er certificeret efter ISO 9001 eller lignende standard eller som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

— Virksomhedens kvalitetsledelsespolitik eller -strategi

— Mål for særlige kvalitetsindsatsområder

— Hvordan virksomheden arbejder på at nå de mål

— Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling

— Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

a) Virksomhedens processer ved sortering og forbehandling af affald

b) Virksomhedens dataregistrering af affaldsdata

d) Virksomheden har et miljøledelsessystem, der enten er certificeret efter ISO 14001 eller lignende standard, eller som minimum indeholder oplysninger om følgende:

— Virksomhedens miljøpolitik eller -strategi

— Mål for særlige miljøindsatsområder

— Hvordan virksomheden arbejder på at nå de mål

— Hvordan virksomheden arbejder med aktivt at overholde miljølovgivning.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal overholde særlige vilkår om "Arbejdstagernes rettigheder" og "Operatørens samfundsansvar (CSR)". Vilkårene fremgår af bilag 2 og bilag 3 til udkast til kontrakt i udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 anvendelse, således at tilbudsgiver ligeledes vil blive udelukket fra nærværende udbud, hvis denne er omfattet af en af disse. Dette fremgår endvidere af udbudsbetingelsernes afsnit 9.2.2.

Udbuddet gennemføres via Mercell udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell udbudsportal. Ved spørgsmål til brugen af Mercell udbudsportal kan der rettes henvendelse til Mercell kundeservice, som kan kontaktes via www.mercell.com Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3 samt den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. Den vindende tilbudsgiver skal endvidere indsende dokumentation for opfyldelse af kravene til økonomisk egnethed i form af:

1) godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende), og

2) en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver, at der inden for rammerne af tilbudsgiverens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontrakten pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller at denne er indstillet på at stille den i kontrakten pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse. Endelig skal den vindende tilbudsgiver som dokumentation for opfyldelse af kravene til teknisk og faglig egnethed indsende dokumentation for, at tilbudsgiver har et kvalitetsledelsessystem og et miljøledelsessystem i form af certifikater eller en beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetsledelsessystem og/eller miljøledelsessystem, der indeholder de forespurgte oplysninger i udbudsmaterialets pkt. 9.4. De i ESPD-et afgivne oplysninger om hhv. referencer og rådighed over behandlingsanlæg anses som endelig dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

Send til en kollega

0.078