23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 092-237268
Offentliggjort
12.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Statens Serum Institut (SSI)

Rammeaftale om håndværkerydelsen tømrer og snedker


Statens Serum Institut (SSI)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut (SSI)
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Bækby Graversen
E-mail: hebb@ssi.dk
Telefon: +45 32688917
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300457&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300457&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om håndværkerydelsen tømrer og snedker

Sagsnr.: 21/03297
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale for fagområdet tømrer og snedker. Rammeaftalen inklusive de almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i bilag 3, anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om udførelse af ydelser omfattet af rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45421000 Snedkerarbejde
45422100 Træarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SSI har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus.

SSI’s campusområde har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ejer SSI og lejer AJ Vaccines samt enheder under Sundhedsministeriet. Bilag 3 indeholder en oversigt over SSI Campus og de tilhørende bygninger.

Ud over den daglige drift og vedligeholdelse af de nuværende bygninger, sker der endvidere løbende fornyelse i og udvidelse af bygningsmassen, hvor SSI endvidere har behov for håndværkerydelser.

Kontraktstyring og -administration af selve rammeaftalen vil ligge hos SSI, der således også er kontaktpunktet for den kommende entreprenør til levering af ydelserne.

Delaftalen består af håndværkerydelser inden for tømrer- og snedkerarbejder, som er defineret ud fra SSI’s behov. SSI’s forventede samlede forbrug er 2,5 mio. DKK om året. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år.

Rammeaftalen omfatter planlagt indvendigt og udvendigt bygningssyn inden for tømrer- og snedkerarbejder inklusive tagreparationer, vinduesmontage, mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver og projektopgaver i forbindelse med nybygning.

Der forventes at være daglige opgaver til beskæftigelse af cirka 2 nøglemedarbejdere. Entreprenøren skal tilbyde 3 nøglemedarbejdere til udførelse af opgaverne, der har gennemført enten tømrer- eller snedkeruddannelsen. Det er et mindstekrav, at mindst én af de tilbudte nøglemedarbejdere er uddannet snedker.

For yderligere information om aftalen og dennes omfang, henvises til rammeaftalen med tilhørende underbilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse af 2 gange 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver tilskynder, at SMV’er ansøger om prækvalifikation. Det tillægges vægt, at mindst 2 ud af 5 af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, er SMV’er. For en definition af SMV henvises til:

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/smedefinition/

Ansøger skal i ESPD’ets afsnit IV.C, angive op til 3 referencer. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af ansøgers referencer. Det tillægges positiv betydning, at referencerne dokumenterer relevant erfaring med sammenlignelige tømrer og snedkerarbejder, som de arbejder, der er omfattet af rammeaftalen, som er karakteriseret ved en varieret bygningsmasse bestående af eksempelvis bevaringsværdigt byggeri, nybyggeri, sammenlignelige laboratorier, kontorer, lagerbygninger, kantine, toiletter, bad mv.

Jo mere relevant referencerne er i forhold til ordregivers behov, og jo mere sammenlignelige referencerne er i forhold til den udbudte rammeaftale, jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge og afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

— Kunne dokumentere en samlet årsomsætning på 5 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Kunne dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Kunne dokumentere en erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 43: Ansøgers mest betydeligste leverance af lignende ydelser inden for de seneste 3 år.

Referencerne skal vedrøre ansøgers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som ansøger baserer sin kapacitet på. I feltet beskrivelse skal angives følgende vedr. referencen:

Beskrivelse af de udførte tømrer og snedkerarbejde, kontrakttype (samarbejdsaftale/rammeaftale/entreprisekontrakt mv.), ansøgers beskrivelse af referencens relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, opgavens areal/omfang.

Beskrivelsesfeltet er et fritekstfelt til angivelse af de efterspurgte oplysninger ovenfor. Ansøger skal endvidere oplyse om sluttidspunkt for referencen samt bygherre/modtager.

Vedlægges flere end 3 referencer, vil ordregiver alene inddrage de første 3 vedlagte referencer. De øvrige referencer vil ikke blive vurderet.

Ansøger kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers referenceskema. Alternativt kan ansøger vedlægge referencer i et særskilt bilag.

Hvis ansøger vælger at anvende referenceskemaet eller alternativt vedlægger sine referencer, skal ansøger oplyse dette i ESPD afsnit C, samt vedhæfte ansøgningen det udfyldte referenceskema eller de valgte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers referencer som et samlet hele.

Jo mere relevant referencerne er i forhold til ordregivers behov og jo mere sammenlignelige referencerne er i forhold til den udbudte rammeaftale, jo bedre vurdering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav til egnethed, at ansøger kan påvise erfaring med én rammeaftale/samarbejdsaftale med løbende arbejder og en årlig værdi på mindst 1 mio. DKK

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren skal stille sikkerhed på 2 % af den af SSI skønnede omsætning, svarende til 200 000 DKK, senest 8 arbejdsdage efter rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede omfang med 20 procent, såfremt ordregiver ikke senere end 6 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 procent af rammeaftalens samlede værdi, jf. punkt II.1.5). Den anslåede værdi i punkt II.2.6) er angivet som det estimerede forbrug inklusive forlængelse og kvantitativ udvidelse med 20 procent. Rammeaftalen indeholder sociale klausuler og arbejdsklausuler. Entreprenøren skal sikre, at mindst 10 % af de stillinger, der anvendes til opfyldelse af rammeaftalen henset til udførelsen af håndværkerydelserne besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af praktikanter eller lærlinge. Rammeaftalen inklusive AB 18 forenklet med de i bilag 2 anførte særlige betingelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 116-284945
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.3) Yderligere oplysninger:

— Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal ansøger/tilbudsgiver oprette en bruger. Ansøger/tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan ansøger/tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon:

+45 70 27 61 70.

— Ansøgninger der afleveres efter ansøgningsfristen i punkt IV.2.2), vil ikke blive taget i betragtning.

— Udelukkelse:

— Ansøgere inklusive forventede underentreprenører, skal som en del af sin ansøgning aflevere et udfyldt europæisk udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

— Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

— Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens (UBL) § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

— Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv. og nr. 5 om væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt.

— Dokumentation:

— Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

— En ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre anøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger/tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt ansøger/tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning).

I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøger/tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Det ovenfor anførte om udelukkelsesgrunde og dokumentation for pålidelighed gælder tilsvarende for hver enkelt økonomisk aktør ved sammenslutning af økonomiske aktører og for økonomiske aktører, som ansøger/tilbudsgiver baserer sin kapacitet på. Hvis ansøger/tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

— Vedrørende punkt III.2.3) bemærkes, at oplysninger, herunder CV’er, vedr. de medarbejdere, der skal udføre ydelserne under rammeaftalen, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

— Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af ansøgning og tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

Send til en kollega

0.061