23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 092-237180
Offentliggjort
12.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://portal.iprojekt.dk/link/afd3

Anmodning om deltagelse

Til
14.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Vivabolig afd. 3

Hovedentreprise - renovering af 187 almene etageboliger samt 2 erhvervslejemål


Vivabolig afd. 3

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vivabolig afd. 3
Postadresse: Kayerødsgade 43
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bengt Nielsen
E-mail: bni@nord-as.dk
Telefon: +45 22973151
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vivabolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/afd3
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hovedentreprise - renovering af 187 almene etageboliger samt 2 erhvervslejemål

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Renovering og ombygning af Vivaboligs afd. 3 beliggende på Samsøgade, Lyøgade, Bjørnøgade, mfl. i Aalborg 9000. Den samlede afdeling består af over 700 boliger, beliggende i en karre bebyggelse hvor dette udbud omhandler 187 boliger og 2 erhvervslejemål.

Bebyggelserne er alle etageejendomme i 5 etager med kælder og tagrum. Alle lejligheder skal totalrenoveres og gøres tilgængelige med elevator som etableres i forbindelse med trapperummet. Kravene til opgaven fremgår af de tekniske beskrivelser som indgår i udbudsmaterialet.

De kontraktmæssige krav fremgår af hovedentreprisekontrakten og AB18.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af hovedentreprisen gennemføres som udbud i hovedentreprise i overensstemmelse med § § 58-61 i udbudsloven. Udbuddet vedrører gennemførelsen af helhedsplanen med renovering og ombygning af Vivaboligs afd. 3 beliggende på Samsøgade, Lyøgade, Bjørnøgade, mfl. i Aalborg 9000.

Den samlede afdeling består af over 700 boliger, beliggende i en karre bebyggelse hvor dette udbud omhandler 187 boliger og 2 erhvervslejemål. Bebyggelserne er alle etageejendomme i 5 etager med kælder og tagrum. Alle lejligheder skal totalrenoveres og gøres tilgængelige med elevator som etableres i forbindelse med trapperummet. Helhedsplanen omhandler en almen boligforening og gennemføres med offentlig støtte. Sagen er derfor underlagt gældende lovgivning med tilhørende cirkulære og vejledninger for støttet boligbyggeri.

Byggeperioden forventes at ligge imellem november 2021 og december 2024 med flere mellemliggende sanktionerede del-/etapeafleveringer.

Der henvises i øvrigt til det samlede udbudsmateriale for en nærmere indsigt i de arbejder, der skal udføres.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk og finansiel mindste formåen:

— Årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår må ikke for de enkelte år være under 100 mio. DKK.

— Ansøger skal have haft positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttet regnskabsår.

Teknisk og faglig mindste formåen:

— Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med tilsvarende renoveringsopgaver for almene boligforeninger. Ansøger skal mindst kunne fremvise én relevant reference.

Hvis flere end 5 kvalificeret ansøgere søger om prækvalifikation, vil ansøgerne blive udvalgt ud fra særligt deres referencer.

— Hovedentrepriser vægtes over totalentrepriser.

— Totalrenovering af boliger vægtes over referencer som kun omhandler klimaskærmsarbejder.

— Erfaring med klimaskærmsarbejder i beboede ejendomme vægter over nybyggeri.

Der henvises til udbudsvilkårenes pkt. 7 for en nærmere uddybning af ovenstående krav.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der udbydes i hovedentreprise for at mindske ordregivers økonomiske og tidsmæssige risici ift. særligt koordinationspligten imellem de enkelte fagentreprenører.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudkast er vedlagt udbudsmaterialet. Kontrakten er i det væsentlige opbygget på baggrund af AB18, idet der dog gælder visse undtagelser, som er anført tydeligt i AB18 med fravigelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/01/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Mediationsinstituttet
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
By: København
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

Send til en kollega

0.078