23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-235832
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.05.2021 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299757&B=SSI

Udbyder

Statens Serum Institut

Kontrakt om bistand til spildevandsmonitorering


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Juline Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299757&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299757&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om bistand til spildevandsmonitorering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver har behov for bistand til national spildevandsmonitorering. Udbuddet omfatter bistand til analyse af spildevandsprøver for tilstedeværelsen af Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (herefter benævnt ”SARS-CoV-2”) med en kvantitativ PCR-analyse.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at udbuddet gennemføres som et hasteudbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
71900000 Laboratorieundersøgelser
73111000 Tjenester ydet af forskningslaboratorier
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

— Ordregiver (herefter SSI) har behov for bistand til national spildevandsmonitorering. Udbuddet omfatter bistand til analyse af spildevandsprøver for tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 med en kvantitativ PCR-analyse.

— Formålet med kontrakten er primært at opsætte og afprøve et system til SARS-CoV-2 monitorering via spildevand fra renseanlæg i Danmark, samt opnå erfaring med SARS-CoV-2 monitorering for derved at kunne tage stilling til potentiel spildevandsmonitorering i fremtiden.

— Kontrakten omfatter bistand til daglig analyse af spildevandsprøver fra i alt 20 renseanlæg fordelt over hele Danmark i 30 sammenhængende dage, svarende til i alt 600 prøver.

— Kontrakten omfatter ikke selve prøveindsamlingen, eller sekventering og håndtering af data. Denne del varetages af forsyningsvirksomhederne og SSI.

— Kontrakten indeholder en option på at udvide aftalen kvantitativt. Optionen omfatter en udvidelse af antallet af prøvetagninger og renseanlæg, inddragelse af bygninger, samt option på forlængelse af prøvetagningsperioderne.

— Leverandøren er ansvarlig for al transport af prøver fra forsyningsvirksomhederne til leverandøren, samt al transport af RNA-ekstraktioner for alle positivt testede spildevandsprøver til SSI. Der er krav om, at RNA-ekstraktioner af prøverne skal opbevares ved -80oC og transporteres på frost til overvågningslaboratoriet hos SSI.

— Leverandøren skal hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse påbegynde ydelsen, og ikke senere end 7 dage.

— Den anslåede værdi i punkt II.1.5) og punkt II.2.6) er det af SSI estimerede budget inklusive option på prøver fra eksempelvis 40 bygninger i 30 dage. SSI estimerer, at kontrakten har en forventet værdi på cirka 1,8 mio. DKK uden optioner.

— Tilbudsgiver skal tilbyde et team, der har relevant erfaring med revers transkriptase PCR-analyser samt kendskab til PCR-analyser på spildevand.

— Leverandøren er forpligtet til at levere alle de af kontrakten omfattede ydelser på de anførte vilkår. De af kontrakten omfattede ydelser er nærmere beskrevet i bilag 2 til kontrakten, herunder krav til den anvendte metode mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Såfremt kunden gør brug af sin option på at udvide aftalen kvantitativt, kan kontrakten forlænges med en periode svarende til det antal dage, som der ønskes prøvetagninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kunden har option på at udvide aftalen kvantitativt. Der henvises til kontraktens punkt 3.2.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakten.

OBS! Med henblik på en hurtig tildeling af kontrakten, opfordrer ordregiver til, at tilbudsgiver vedlægger sit tilbud en gyldig serviceattest (max 12 måneder gammel). Der henvises til bilag B) punkt 4.8 for nærmere information.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise 2 referencer, der samlet påviser relevant erfaring med sammenlignelige ydelser, hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de seneste 3 år.

Det er et minimumskrav til egnethed, at referencerne samlet påviser:

— Erfaring med revers transkriptase PCR

— Erfaring med PCR-analyser på spildevand.

Den påviste erfaring kan omfatte relevante og sammenlignelige udførte analyser eller publikationer.

Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver angive minimum 2 referencer. I feltet beskrivelse angives følgende vedr. referencen:

— Type ydelse. (Fx revers transkriptase PCR eller PCR-analyse på spildevand)

— Beskrivelse af de(n) udførte relevante ydelse.

Tilbudsgiver skal endvidere oplyse om sluttidspunkt for referencen samt kunde.

Hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge sine referencer, bedes dette oplyses i ESPD’et afsnit C, og de valgte referencer vedlægges tilbuddet.

Der kan maksimalt angives 3 referencer. Øvrige angivne eller vedlagte referencer vil ikke blive vurderet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul og sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

— Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid opretholde en kapacitet svarende til, at leverandøren kan gennemføre og kontrollere minimum 100 prøver dagligt.

Endvidere skal leverandøren efter anmodning fra kunden med 14 dages varsel kunne øge sin kapacitet, således at leverandøren kan gennemføre og kontrollere minimum 200 prøver dagligt.

— Nøglemedarbejderne skal have relevant erfaring med revers transkriptase PCR samt kendskab til PCR-analyser på spildevand.

— Øvrige udførelsesvilkår fremgår af kontrakten med bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Overvågning af SARS-CoV-2 via spildevand kan vise sig at blive et effektivt supplement til den øvrige SARS-CoV-2 overvågning i Danmark. For at kunne have fuld nytte af spildevandsovervågning som epidemiforebyggende redskab er det imidlertid væsentligt, at vi udbygger vores viden omkring metodens formåen og begrænsninger. Til dette vil det være en fordel, hvis et vist niveau af SARS-CoV-2 cirkulerer i samfundet, udskilles i spildevandet og dermed vil kunne detekteres ved laboratorieanalyser. Der er mulighed for, at niveauet af SARS-CoV-2 i samfundet falder i takt med vaccineudrulningen. Det forventes derfor at være lettere at evaluere spildevandsovervågning som et epidemiforebyggende redskab, jo tidligere evalueringsprojektet kan gennemføres.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

— Udelukkelse:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

— Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2,

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

— Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen i punkt IV.2.2), vil ikke blive taget i betragtning.

— Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.094