23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-235189
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e27093f-16de-46f8-b8e3-7bd838ffaa92/homepage

Udbyder

Esbjerg Kommune

Vindere

(16.08.2021)
ATKI A/S
Næstved

Opdateringer

Orginal
(12.05.2021)

Levering og etablering af nye signalanlæg, samt renovering af eksisterende signalanlæg - etape 4


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e27093f-16de-46f8-b8e3-7bd838ffaa92/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e27093f-16de-46f8-b8e3-7bd838ffaa92/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e27093f-16de-46f8-b8e3-7bd838ffaa92/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på levering og etablering af nye signalanlæg, samt renovering af eksisterende signalanlæg - etape 4

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler levering og opsætning af OCIT-baserede styreapparater og tilhørende komponenter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34996100 Trafiksignaler
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
45316212 Installation af trafiklys
45316213 Installation af trafikstyringsudstyr
45316210 Installation af trafikovervågningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler i hovedtræk:

- Ombygning af 3 eksisterende signalanlæg samt etablering af 1 nyt.

- Demontering af eksisterende signalanlæg samt levering, opstilling og installation af fuldt færdige og funktionsdygtige signalanlæg inkl. styremaskine, øvrigt signalmateriel og trafikdetektorer.

- Midlertidige ombygninger af eksisterende anlæg i takt med anlægsarbejdernes fremdrift, alle nødvendige kabelforbindelser samt dokumentation.

- Programmering, afprøvning og ibrugtagning, samt efterregulering og dokumentation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 29/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i %

- Tilbudsgivers egenkapital.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- En positiv soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår

- og en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- 2 referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende signalanlæg inden for de seneste 3 år regnet fra fristen for tilbudsafgivelse.

Referencen skal indeholde følgende:

- Beskrivelse af de leverede signalanlæg, herunder antal, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning) og modtager.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- 2 referencer på tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Med tilsvarende leverance menes levering og etablering af et gennemført OCIT-baseret signalanlæg.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD-løsningen er integreret.

Tilbudsgiver, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.079