23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 090-233408
Offentliggjort
10.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.06.2021 Kl. 14:00

Addresse
https://portal.iprojekt.dk/link/Rammeaftale-Faellesbo-Bygherreraadgivning

Udbyder

Fællesbo

Fællesbo - rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning


Fællesbo

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesbo
Postadresse: Nygade 20
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Bøgebjerg Mortensen
E-mail: pbm@faellesbo.dk
Telefon: +45 96265867
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.faellesbo.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/Rammeaftale-Faellesbo-Bygherreraadgivning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/Rammeaftale-Faellesbo-Bygherreraadgivning
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fællesbo - rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbudsbetingelser gælder for FællesBos udbud af en rammeaftale om bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplaner og andre byggeprojekter vedrørende almene boliger, herunder først og fremmest renoverings- og ombygningsprojekter, men også – i mindre omfang - nybyggeri.

Forud for nærværende rammeaftaleudbud, har Fællesbo udbudt en lignende rammeaftale om totalrådgivning.

Formålet med nærværende udbud og det forudgående udbud af en rammeaftale om totalrådgivning er navnlig at sikre FællesBo den nødvendige rådgivning i forbindelse med realiseringen af disse helhedsplaner, der omfatter både renovering, ombygning og udearealer.

FællesBo har allerede opnået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til realisering af flere helhedsplaner med en samlet anskaffelsessum på cirka 1 500 mio. inkl. moms, uden at der herved er taget endelig stilling til om de realiseres under nærværende rammeaftale eller under den parallelle rammeaftale om totalrådgivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

 

Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud gælder for FællesBos udbud af en rammeaftale om bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplaner og andre byggeprojekter vedrørende almene boliger, herunder først og fremmest renoverings- og ombygningsprojekter, men også i mindre omfang - nybyggeri.

FællesBo påtænker at gennemføre en række omfattende og forskelligartede helhedsplaner i de kommende år. Formålet med nærværende udbud er navnlig at sikre FællesBo den nødvendige rådgivning i forbindelse med realiseringen af disse helhedsplaner, der omfatter både renovering, ombygning og udearealer.

FællesBo har allerede opnået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til realisering af flere helhedsplaner med en samlet anskaffelsessum på cirka 1 500 mio. inkl. moms, uden at der herved er taget endelig stilling til om de realiseres under nærværende rammeaftale eller under den parallelle rammeaftale om totalrådgivning.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil blandt de egnede ansøgere udvælge de 7 ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter som defineret i udbudsbetingelserne afsnit 7.4.

Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af helhedsplaner i den almene sektor eller andre byggeprojekter vedrørende renovering, ombygning eller nybyggeri af boliger, enten indenfor eller udenfor den almene sektor.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave vil ordregiver (i prioriteret rækkefølge) lægge særlig positiv vægt på referencer, der dokumenterer:

- erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af omfattende helhedsplaner for renovering/ombygning af almene boliger

- erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med store/komplekse byggeprojekter vedrørende renovering, ombygning eller nybyggeri.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles skriftligt via iprojekt.

Ansøgningen om prækvalifikation kan kun sendes elektronisk via iprojekt:

https://portal.iprojekt.dk/link/Rammeaftale-Faellesbo-Bygherreraadgivning

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde som er nævnt i udbudslovens § § 135 og 136.

De frivillige udelukkelsesgrunde som er nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgning om deltagelse skal ingives i form af et udfyldt ESPD. Ansøgers ESPD skal indeholde oplysninger om ansøgers soliditetsgrad.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Soliditetsgrad på minimum 15 % for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgninger om prækvalifikation skal indgives i form af et udfyldt ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument) for ansøger. Ansøger skal anvende det ESPD-dokument, som ordregiver har genereret i iProjekt, og som indgår i udbudsmaterialet, jf. afsnit 5 i udbudsbetingelserne. ESPD-dokumentet kan udfyldes digitalt på iProjekt.

Ansøger opfordres til at angive og beskrive sine referencer i et selvstændigt og samlet PDF-dokument, der afleveres som bilag til ESPD-dokumentet. Der skal tydeliggøres en klar henvisning mellem referencer angivet i ESPD og referencer angivet i bilaget.

Afsnit 7.4 i udbudsbetingelserne indeholder særlige krav til indholdet og udformningen af referencerne.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Mindst 1 (én) af ansøgers referencer skal dokumentere erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af en helhedsplan for renovering/ombygning af almene boliger, som har et samlet bygherrerådgiverhonorar på mindst 2 mio. DKK inkl. moms eller en samlet byggeudgift på mindst 150 mio. DKK inkl. moms.

Ansøger har mulighed for at basere sig på andre virksomheders kapacitet med henblik på at opfylde mindstekravet, jf. afsnit 7.3 i udbudsbetingelserne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jocobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2021

Send til en kollega

0.079