23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 090-232071
Offentliggjort
10.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.06.2021 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284133&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Kirkebjerg Nord - Separeringsprojekt


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
E-mail: metmun@hofor.dk
Telefon: +45 27953818
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284133&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284133&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsafledning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kirkebjerg Nord - Separeringsprojekt

 

Sagsnr.: 24.02-01688
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Brøndby Kommune er i gang med udvikling af et nyt bykvarter i den nuværende Kirkebjerg Erhvervspark i Brøndby. Det overordnede formål med denne udbudte anlægsopgave er, at sikre forsyningen til det nye byområde ved at etablere et klimatilpasset separat kloaksystem samt opdimensionere vandforsyningsledninger. Opgaven rummer en række væsentlige kompleksiteter, bl.a. tidsmæssige bindinger, omfattende grænsefladekoordinering, svært forurenet jord og grundvand, besværlige geologiske og geohydrologiske forhold, anlæg af dybtliggende ledninger og pumpestation, samt udfordrende trafikhåndtering mm. Opgaven startes med et indledende projektgennemgang med et efterfølgende projektoptimeringsforløb. Det betyder bl.a. at ikke alle projektets elementer er færdigprojekteret på udbudstidspunktet, og at der forventes en betydelig gransknings- og projektoptimeringsperiode med konstruktivinddragelse af den vindende entreprenør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232431 Spildevandspumpestation
90732200 Bortkørsel af forurenet jord
90733300 Beskyttelse af overfladevand mod forurening
90733800 Afledning af forurenet grundvand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Særlig opmærksomheden rettes mod den omfattende forurening med klorerede opløsningsmidler der findes i projektområdet, som bl.a. betyder at al grave- og rørlægningsarbejde i disse områder skal foregå med anvendelse af omfattende sikkerhedsudstyr, dvs. helkropsdragter, åndedrætsværn, trykkabiner på maskiner o.l. Forureningen er ligeledes årsag til at oppumpning af grundvand både sikkerhedsarbejdsmiljø- og miljømæssigt udgør en storrisiko. Det er med andre ord vigtigt at forstå at udførelsen af den udbudte opgave stiller ekstraordinære krav til entreprenørens medarbejdere, arbejdsmetoder og udstyr, som det er væsentligt at inkludere i både de faglige, organisatoriske og prissætningsmæssige overvejelser.

Grundet såvel de procesmæssige som de tekniske forhold i projektområdet herunder især, at anlægsopgaven skal udføres så hurtigt som muligt for at kunne forsyne de nye ejendomme rettidigt, udbydes opgaven med henblik på projektoptimeringsforløb i forlængelse af den første projektgennemgang. Det betyder bl.a. at ikke alle projektets elementer er færdigprojekteret på udbudstidspunktet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2021

Send til en kollega

0.109