23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-229434
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11acc2b7-d305-4a8b-85f6-cfebfcbdc489/homepage

Udbyder

Allerød Kommune

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Allerød Kommune


Allerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 33344166
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11acc2b7-d305-4a8b-85f6-cfebfcbdc489/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11acc2b7-d305-4a8b-85f6-cfebfcbdc489/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11acc2b7-d305-4a8b-85f6-cfebfcbdc489/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11acc2b7-d305-4a8b-85f6-cfebfcbdc489/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Allerød Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Allerød Kommune udbyder drift og vedligehold samt modernisering af Allerød Kommunes vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Allerød Kommunes eksisterende kontrakt med SEAS-NVE udløber, på hvilken baggrund Allerød Kommune skal have identificeret den virksomhed, som fremadrettet skal varetage drift og vedligehold samt modernisering af Allerød Kommunes vejbelysningsanlæg.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af 7 620 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige vej og stier samt private fællesveje og stier, jf. nærmere "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)", der er en del af det samlede udbudsmateriale. I det omfang Allerød Kommune i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Allerød Kommune er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Yderligere omhandler udbuddet modernisering, idet der skal skiftes i omegnen af 800 armaturer samt udskiftes 800 nye LED-indsatse i eksisterende armaturer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 840 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
31527200 Udendørsbelysning
34928500 Udstyr til gadebelysning
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
45316110 Installation af gadebelysningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Allerød Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Allerød Kommune udbyder drift og vedligehold samt modernisering af Allerød Kommunes vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Allerød Kommunes eksisterende kontrakt med SEAS-NVE udløber, på hvilken baggrund Allerød Kommune skal have identificeret den virksomhede som fremadrettet skal varetage drift og vedligehold samt modernisering af Allerød Kommunes vejbelysningsanlæg.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af 7 620 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige vej og stier samt private fællesveje og stier, jf. nærmere "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)", der er en del af det samlede udbudsmateriale. I det omfang Allerød Kommune i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Allerød Kommune er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Yderligere omhandler udbuddet modernisering, idet der skal skiftes i omegnen af 800 armaturer samt udskiftes 800 nye LED-indsatse i eksisterende armaturer.

Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Allerød Kommune har i henhold til udbudslovens § 49, stk. 2, vurderet, om kontrakterne kan opdeles i delkontrakter. Allerød Kommune har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle drifts- og vedligeholdelseskontraktens (herefter "Driftskontrakten") samt moderniseringskontraktens (herefter "Moderniseringskontrakten") opgaver til udførelse af én leverandør (herefter samlet "Kontrakterne").

Kontrakterne indeholder følgende optioner:

1) Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år. Forlænges driftskontrakten, vil moderniseringskontrakten blive forlænget tilsvarende.

Elforsyning af belysningsanlægget er ikke omfattet af den udbudte kontrakt.

Dokumentet "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)" med bilag indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af kontrakterne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Driftskontrakten kan forlænges med 2 x 1 år. Forlænges driftskontrakten, vil moderniseringskontrakten blive forlænget tilsvarende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år. Forlænges driftskontrakten, vil moderniseringskontrakten blive forlænget tilsvarende.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Miljø- og kvalitetsledelsesstandarder:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav om tilbudsgivers miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.D).

— Miljøledelsessystem ISO14001 eller tilsvarende

— Kvalitetssikringssystem ISO9001 eller tilsvarende

— Kvalitetsledelsessystem (KLS), jf. Sikkerhedsstyrelsens krav.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere dennes miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Tilbudsgivers soliditetsgrad i %.

For hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Tilbudsgivers egenkapital

— Tilbudsgivers omsætning.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives et særskilt ESPD for hver deltager.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under de udbudte kontrakter.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste 3 godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår

2) Samlet omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. år i hvert af de seneste 3 regnskabsår

3) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår (dvs. at de seneste 3 godkendte årsregnskaber skal hver udvise en positiv egenkapital).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

— Referencer med oplysning om tilbudsgivers mest relevante erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, og

— Antallet af virksomhedens antal ledende medarbejdere de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, herunder fordelingen af drift- og vedligeholdelsesopgaver og moderniseringsopgaver, kontraktsum pr. år fordelt pr. opgave, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives et særskilt ESPD for hver deltager.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af Allerød Kommune for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år fordelt på overmontører i form af en erklæring herom fra virksomheden.

Bemærk: For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgaver" forstås:

— i) Drift, vedligeholdelse og

ii) modernisering af vejbelysningsanlæg med en kontraktværdi på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms pr. år.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver har udført ovennævnte opgaver, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), i samme referenceopgave. Det er alene et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført hver af de 2 opgaver, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), 3 gange.

Mindstekravet kan f.eks. opfyldes på følgende måder:

a) 3 referenceopgaver, der hver omfatter både pkt. (i) og pkt. (ii), og har en samlet kontraktværdi værdi på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms.

b) 2 referenceopgaver, der omfatter pkt. (i) alene, plus 2 referenceopgaver, der omfatter pkt. (ii) alene, samt én referenceopgaver, der omfatter både pkt. (i) og pkt. (ii).

c) 6 særskilte referenceopgaver, hvoraf 3 referenceopgaver omfatter pkt. (i) alene, og 3 referenceopgaver omfatter pkt. (ii) alene.

En reference, der både omfatter pkt. (i) og pkt. (ii), som har en kontraktværdi mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms, kan kun bruges én gang til enten pkt. (i) eller pkt. (ii).

2) Tilbudsgivers gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheden de seneste 3 år skal være minimum 2 overmontører (ledende medarbejder).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakterne indeholder bodsbestemmelser om:

— 10 000 DKK pr. påbegyndt døgn ved forsinket afhjælpning

— 2 000 DKK pr. kalenderdag for manglende eller forsinket levering af dokumenter

— 2 promille af entreprisesummen pr. arbejdsdag, dog mindst 2 000 DKK iht. ABT 18 med særlige betingelser.

Yderlig indeholder driftskontrakten bod, der er baseret på indrapportering af fejludbedring, der registres via GeoNote; et system, der holder øje med antal overskridelser og disses varighed. Boden opgøres kvartalsmæssigt og er baseret på et pointsystem, hvor der gives bod i størrelsen 2 000-10 000 DKK.

Kontrakterne indeholder krav om at udvise samfundsansvar, som formuleret i Allerød Kommunes erklæring om samfundsansvar, der er vedlagt udbudsmaterialet.

For driftskontrakten skal leverandøren stille sikkerhed for sine forpligtelser på anfordringsvilkår, og for moderniseringskontrakten efter vilkårene i ABT 18 med kommunens særlige betingelser.

Alle vilkår er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være offentlighed omkring åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakterne, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbuds-lovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakterne, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Tilbudsgivere skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver må forvente en ekspeditionstid for serviceattesten på 2 uger.

Kommunen vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. april 2021.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Aktører henvises i øvrigt til at søge vejledning på Udbuddet.dk, som indeholder ESPD-formularen, der skal anvendes.

For spørgsmål af teknisk karakter henvises til teknisk support på Udbuddet.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021

Send til en kollega

0.078