23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-227168
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
04.06.2021 Kl. 10:00

Udbyder

Taulov Dry Port A/S

Opdateringer

Rettelse
(10.05.2021)

III.2.2)
I stedet for:
AB18
Læses:
ABT18

Generisk II - Baronessens Kvarter 1-3


Taulov Dry Port A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Taulov Dry Port A/S
CVR-nummer: 36033096
Postadresse: Vendersgade 74
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Peter Kirketofte (COWI)
E-mail: pdke@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.adp-as.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Generisk II - Baronessens Kvarter 1-3

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalentreprisekontrakt i forbindelse med byggeriet af en lager- og logistikejendom (herefter betegnet Prinsessens Kvarter, etape 3) for Taulov Dry Port A/S (herefter betegnet bygherre eller TDP). Taulov Dry Port A/S er et joint venture mellem ADP A/S (kommunalt ejet aktieselskab) og PFA.

Lager- og logistikbygningen opføres ved Prinsessens Kvarter i Taulov og udgør samlet set ca. 60 000 m2. Det udbudte arbejde er detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Baggrunden for etableringen af lager- og logistikejendommen er at udvikle en dynamisk, kvalitetsstærk og fremtidsparat bebyggelse, der afspejler og understøtter udviklingen af Taulov Dry Port, som Danmarks førende knudepunkt for transport og logistik.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Taulov sydvest for Fredericia.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører totalentreprisekontrakt i forbindelse med byggeriet af en lager- og logistikejendom (herefter betegnet Prinsessens Kvarter, etape 3) for Taulov Dry Port A/S (herefter betegnet bygherre eller TDP). Taulov Dry Port A/S er et joint venture mellem ADP A/S (kommunalt ejet aktieselskab) og PFA. Lager- og logistikbygningen opføres ved Prinsessens Kvarter i Taulov og udgør samlet set ca. 60 000 m2. Det udbudte arbejde er detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Baggrunden for etableringen af lager- og logistikejendommen er at udvikle en dynamisk, kvalitetsstærk og fremtidsparat bebyggelse, der afspejler og understøtter udviklingen af Taulov Dry Port, som Danmarks førende knudepunkt for transport og logistik.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, herunder arkitektur og tekniske løsninger / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages mere end 5 anmodninger om prækvalifikation vil udvælgelsen af de 5 bedste ansøgere ske på baggrund af en helheldsvurdering af relevansen af ansøgernes vedlagte referenceoplysninger. Ved relevant reference forstås referencer, der viser erfaring med projektering og opførelse af tilsvarende byggeri i omfang og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes oplyse følgende regnskabsoplysninger for det seneste disponible regnskabsår:

- Årlig omsætning

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder (virksomheder), i opfyldelse af det økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed. Såfremt ovenstående ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske/finansielle kapacitet.

Ved sammenslutning af juridiske enheder (fx et konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD.

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen skal ansøger/tilbudsgiver senest i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for de i ESPD´et afgivne oplysninger kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, fx ved at udfylde en støtteerklæring for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår en skabelon for støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum i det seneste disponible årsregnskab have:

- En årlig omsætning på 75 mio. DKK

- En positiv egenkapital og

- En soliditetsgrad på minimum 13 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger anmodes om maksimalt at oplyse sine 10 mest betydelige gennemførte eller igangværende opgaver sammenlignelig med den udbudte opgave inden for de seneste 5 år, idet det bemærkes, at de udbudsretlige regler om maksimal alder på 3 år for tjenesteydelsesreferencer er fraveget af hensyn til ikke at hindre, at samme reference anvendes både i forhold til dokumentation af projekteringserfaring og udførelseserfaring. Ved sammenlignelig opgave menes projektering og udførelse i totalentreprise af lager- og logistikbyggeri af samme kompleksitet og omfang som den udbudte opgave.

For hver reference bedes følgende oplyst:

- Beskrivelse af projektet som helhed

- Beskrivelse af ansøgers ydelse, herunder hvilken enhed på totalentreprenørteamet, der har udført ydelsen

- Bygherre

- Udførelsestidspunkt (start og (forventet) AB/ABT/ABR-afleveringstidspunkt)

- Projektets samlede entreprisesum hhv. ansøgers vederlag.

Referencerne bør være udvalgt som relateret til Baronessens Kvarter-projektet og om muligt opdelt inden for følgende kategorier:

- Totalentreprisereferencer på lager- og logistikbyggeri

- Rådgiverreferencer fra tilsvarende lager- og logistikbyggeri

- Andet sammenligneligt byggeri.

Det er tilladt at vedlægge referenceoplysninger som bilag til ESPD, men der anmodes i så fald om, at hver reference ikke fylder mere end 2 A4-sider.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder (virksomheder), i opfyldelse af det teknisk/faglige minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ovenstående ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds teknisk/faglige kapacitet.

Ved sammenslutning af juridiske enheder (fx et konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD.

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders teknisk/faglige formåen skal ansøger/tilbudsgiver senest i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for de i ESPD´et afgivne oplysninger kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, fx ved at udfylde en støtteerklæring for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår en skabelon for støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 5 år have gennemført én totalentreprise med en samlet entreprisesum på minimum 50 mio. DKK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB18.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning om prækvalifikation sker ved udfyldelse af ESPD via den digitale udbudsportal. Det er et krav, at ansøger og evt. støttende virksomheder underskriver ESPD. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt og underskrevet ESPD-dokument. Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136 samt udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2.

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakten, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt efterspurgte regnskabsoplysninger fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Udbudsmaterialet er tilgængeligt via den digitale udbudsportal, der findes hos www.rib-software.dk (byggeweb) med identifikationsnummer TN141867A.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet. Andre klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2021

Send til en kollega

0.141