23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 085-220911
Offentliggjort
03.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b214830-8498-4d0b-906f-e6c93229e407/homepage

Udbyder

Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S og Lolland Spildevand A/S

Opdateringer

Rettelse
(14.05.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-05-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 17-05-2021
Time: 10:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver har besluttet at forlænge prækvalifikationsfristen til mandag den 17. maj 2021, kl. 10.00.

Annullering
(29.06.2021)

I ovennævnte udbud har ordregiver ved udløbet af tilbudsfristen modtaget ét tilbud. Dette tilbud indeholder en række forbehold over for udbudsgrundlaget, ligesom ordregivers forventninger til den økonomiske ramme for den udbudte kontrakt ikke forventes at kunne indfries.
Da ordregiver derfor ikke anser det for realistisk, at der inden for rammerne af den igangværende udbudskontrakt kan træffes tildelingsbeslutning, har ordregiver besluttet at annullere udbuddet.
Ordregiver vil nu genoverveje sit fremtidige indkøbsbehov.

Levering af fjernaflæste vand- og varmemålere mv


Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S og Lolland Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Vand A/S
CVR-nummer: 31 15 17 67
Postadresse: Stavangervej 13
By: Nakskov
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4900
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b214830-8498-4d0b-906f-e6c93229e407/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Varme A/S
CVR-nummer: 31 15 18 99
Postadresse: Stavangervej 13
By: Nakskov
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4900
Land: Danmark
E-mail: Forsyning@lollandforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/lolland-varme-as/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 15 19 10
Postadresse: Stavangervej 13
By: Nakskov
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4900
Land: Danmark
E-mail: Forsyning@lollandforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/lolland-spildevand-as/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b214830-8498-4d0b-906f-e6c93229e407/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b214830-8498-4d0b-906f-e6c93229e407/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b214830-8498-4d0b-906f-e6c93229e407/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af fjernaflæste vand- og varmemålere mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38550000 Målere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt omfatter følgende ydelser:

- Etablering af et kommunikationsnetværk (netværkskomponenter mv.), levering af hjemtagningssystem, samt hosting af hjemtagningssystem

- Levering af 16 276 vandmålere, heraf kan 1 821 genanvendes.

- Levering af 5 586 varmemålere, heraf kan 3 761 genanvendes.

Bemærk: Det oplyste behov for vand- og varmemålere er skønnet på udbudstidspunktet. Ændringer kan derfor forekomme.

Bemærk: Målerleverandøren har mulighed for at genanvende det ovennævnte antal vand- og varmemålere. Det er ikke et krav, at det nævnte antal målere genanvendes. Det er op til målerleverandøren at afgøre, om det er hensigtsmæssigt at genanvende målere.

Kontrakten indeholder følgende option ("Optionen"):

- Installation af vand- og varmemålere.

Ordregiver udbyder installation af målere som en option, idet det på udbudstidspunktet er uafklaret, om ordregiver selv ønsker at varetage installationen. Ordregiver beslutter forud for kontraktindgåelsen, om Optionen skal udnyttes.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
38550000 Målere
38551000 Energimålere
38554000 Elektricitetsmålere
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
65500000 Aflæsning af målere
51110000 Installation af elektrisk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte kontrakt omfatter følgende ydelser:

- Etablering af et kommunikationsnetværk (netværkskomponenter mv.), levering af hjemtagningssystem, samt hosting af hjemtagningssystem

- Levering af 16 276 vandmålere, heraf kan 1 821 genanvendes.

- Levering af 5 586 varmemålere, heraf kan 3 761 genanvendes.

Bemærk: Det oplyste behov for vand- og varmemålere er skønnet på udbudstidspunktet. Ændringer kan derfor forekomme.

Bemærk: Målerleverandøren har mulighed for at genanvende det ovennævnte antal vand- og varmemålere. Det er ikke et krav, at det nævnte antal målere genanvendes. Det er op til målerleverandøren at afgøre, om det er hensigtsmæssigt at genanvende målere.

Kontrakten indeholder følgende option ("Optionen"):

- Installation af vand- og varmemålere.

Ordregiver udbyder installation af målere som en option, idet det på udbudstidspunktet er uafklaret, om ordregiver selv ønsker at varetage installationen. Ordregiver beslutter forud for kontraktindgåelsen, om Optionen skal udnyttes.

Den samlede leverance er opdelt i 4 delleverancer. Delleverance 1 indeholder etablering af kommunikationsudstyr og hjemtagningssystem. Hver af de efterfølgende delleverancer består af levering af målere og tilslutning til hjemtagningssystem. Hvis Optionen udnyttes, omfatter delleverancerne 2-4 tilsvarende installation af målere.

Det er ordregivers ønske, at delleverance 1 er afsluttet i 2021. I evalueringen af tilbuddene indgår det derfor i hvilket omfang den tilbudte tids- og implementeringsplan opfylder dette ønske. For de øvrige år 2022-2024 er det krav, at den tilbudte tids- og implementeringsplan respekterer udbudsgrundlagets fordeling af antallet af målere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering/tidsplan / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 3 virksomheder, som ud fra en samlet vurdering har mest erfaring med tilsvarende eller lignende leverancer/opgaver. Med ”tilsvarende eller lignende leverancer/opgaver” forstås opgaver, som i forhold til omfang, de leverede målere, og de klimatiske forhold, målerne skal anvendes i, er tilsvarende eller lignende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder følgende option ("Optionen"): Installation af vand- og varmemålere ordregiver udbyder installation af målere som en option, idet det på udbudstidspunktet er uafklaret, om ordregiver selv ønsker at varetage installationen. Ordregiver beslutter forud for kontraktindgåelsen, om Optionen skal udnyttes.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. II.2.7) anførte varighed afspejler udførelsen af delleverancerne 1-4. Det bemærkes, at hosting og vedligeholdelse af systemet fortsætter løbende med gensidigt opsigelsesvarsel, jf. kontrakten.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Ansøgers omsætning

- Ansøgers resultat efter skat

- Ansøgers egenkapital

- Ansøgers soliditetsgrad i %.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (CVR.dk eller ansøgers egen hjemmeside).

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte kontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) De betydeligste tilsvarende eller lignende leverancer/opgaver, ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år, gerne med angivelse af omtrentligt kontraktbeløb, beskrivelse af leverancen (målertype og klimatiske forhold), tidspunkt for levering, navn på den offentlige eller private modtager, samt eventuel kontaktperson, som ordregiver har mulighed for at kontakte (referenceliste).

Med ”tilsvarende eller lignende leverancer/opgaver” forstås opgaver, som i forhold til omfang, de leverede målere, og de klimatiske forhold, målerne skal anvendes i, er tilsvarende eller lignende.

2) Beskrivelse af de foranstaltninger, ansøger — eller målerproducenten — har truffet til sikring af kvaliteten (f.eks. oplysning om relevante ISO-certificeringer eller lignende).

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: De oplysninger/beskrivelser, som i medfør af pkt. 1) og 2) skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for vindende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. april 2021.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Målerleverandøren skal senest på tidspunktet for opstart af delleverance 2 stille en anfordringsgaranti svarende til 10 % af den samlede kontraktsum på Målerleverancen. Målerleverandøren skal senest 10 arbejdsdage efter kontraktens ikrafttræden stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for ordregiver. Sikkerheden stilles i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til kontaktens afsnit 11-13. Betaling sker delvist efter betalingsplan.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Såfremt optionen udnyttes indeholder kontrakten en arbejdsklausul. Herudover indeholder kontrakten bodsbestemmelser samt krav til leverandørens forsikring.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om klagenævnet for udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2021

Send til en kollega

0.109