23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 085-220050
Offentliggjort
03.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/076272a0-43bc-4976-a155-985b083d094b/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Trafiksignalanlæg - drift, vedligehold og relaterede ydelser


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Katarina Damsted Holme
E-mail: kadho@odense.dk
Telefon: +45 30224580
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/076272a0-43bc-4976-a155-985b083d094b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/076272a0-43bc-4976-a155-985b083d094b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/076272a0-43bc-4976-a155-985b083d094b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af trafiksignalanlæg - drift, vedligehold og relaterede ydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører trafiksignalanlæg - drift, vedligehold og relaterede ydelser til Odense Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 117 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
34990000 Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr
65320000 Drift af elektriske anlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af trafiksignalanlæg - drift, vedligehold og relaterede ydelser til ordregiver, og omfatter således signalanlæg i hele Odense Kommune, herunder også signalanlæg relateret til Odense Letbane.

Opgaven udbydes som én samlet kontrakt og vil i det væsentligste bestå af:

- Almindelig drift og vedligeholdelse, herunder forebyggende eftersyn og gennemgang af anlægsmassen samt værdibevarelse

- Udbedring af defekter som opstår på anlæggene

- Om- og udbygning af anlæg samt levering af nye anlæg i henhold til projektbeskrivelser, der leveres af ordregiver, herunder udbygning i forbindelse med Letbanens eventuelle etape 2

- Programmering af styreapparater

- Levering af central

- Integration med central

- Systemteknisk overvågning via centralen

- Vagtordning

- Håndtering af skadevoldersager og borgerhenvendelser

- Deltage på ledningsejermøder og ved overdragelse af nye anlæg

- Opgavestyring via DriftWeb

- Vedligeholde og opdatere anlægsdokumentationen

- Ajourføring af GIS-data

- Gennemførelse af projekter vedr. signalanlæg

- Innovation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Verdensmålsorienterede ydelser og forpligtelser / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 117 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indeholder en indledende mobiliseringsperiode samt option på forlængelse i op til 2 år. Der er desuden option på forlængelse af leverandørens levering af centralen i op til 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager flere end 4 ansøgninger, der er konditionsmæssige og opfylder minimumskravene til økonomisk og teknisk formåen, vil ordregiver udvælge de 4-5 ansøgere som har afgivet de bedste og mest relevante referencer.

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante, vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den udbudte kontrakt, herunder om den angår tilsvarende opgaver og leverancer, herunder ift. drifts- og vedligeholdelsesopgaver, etablering af nye signalanlæg, programmering af styreapparater (særligt vha. LISA) samt kvalitetssikring.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 4-5 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen. I vurderingen af, om der udvælges 4 eller 5 ansøgere, vil ordregiver vurdere, om der er en tydelig forskel i opfyldelsen af ovenstående udvælgelseskriterium.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder option på forlængelse i op til 2 år. Der er desuden option på forlængelse af leverandørens levering af centralen i op til 2 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den anslåede kontraktværdi er inklusive værdien af tilkøbsydelser og alle optioner. Beløbet er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Kontraktens anslåede værdi består også af estimater på de “tilkøbsydelser” og “projekter” som forventes gennemført i løbet af kontraktperioden, men som kan variere meget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

For udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 samt alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en ansøger, der er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, 136 og 137, hvis ikke ansøgeren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

A) Årsomsætning for de seneste 3 disponible årsregnskaber

B) Egenkapital i det seneste disponible årsregnskab

C) Soliditetsgrad i det seneste disponible årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk formåen:

A. Ansøgers årsomsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste disponible regnskabsår udgøre minimum 10 mio. DKK.

B. Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår udgøre minimum 6 mio. DKK.

C. Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår udgøre minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive op til 3 relevante referencer. Ved relevante referencer menes referencer, der angår drift og vedligehold af signalanlæg og/eller etablering af nye signalanlæg. De 3 referencer må ikke være mere end 5 år gamle på ansøgningstidspunktet, hvilket betyder at referencernes sluttidspunkt ikke må være før d. 7. juni 2016. Bemærk krav til at mindst én reference dog ikke må være mere end 3 år gammel, jf. mindstekravet nedenfor.

I hver reference skal ansøger beskrive følgende:

1) Beskrivelse af opgaven samt de leverede ydelser, herunder om det;

— angik drift og vedligehold af signalanlæg.

— angik etablering af nye signalanlæg, herunder baseret på AGD-teknologi.

— angik programmering af styreapparater, herunder ift. hvilke(t) system(er) der blev anvendt.

— angik udarbejdelse og ajourføring af dokumentation.

2) Oplysninger om referencens start- og sluttidspunkt;

— Er der tale om igangværende reference kan dette beskrives.

3) Oplysninger om referencens økonomiske størrelse/omsætning;

— Angives ekskl. moms.

4) Oplysninger om ordregiveren, herunder;

— Kontaktperson og –oplysninger

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference som opfylder alle følgende krav:

— Referencen skal vedrøre opgaver med drift og vedligehold af signalanlæg samt etablering af nye signalanlæg.

— Referencen må ikke være mere end 3 år gammel. Dette betyder at references sluttidspunkt ikke må være før d. 7. juni 2018.

— Referencen skal have været i drift i minimum 6 måneder. Dette betyder at referencens starttidspunkt ikke må være efter d. 7. december 2020.

— Referencen skal have en økonomisk størrelse/omsætning, der er på minimum 2 mio. DKK ekskl. moms pr. år.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2021

Send til en kollega

0.084