23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-213825
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Vindere

(30.04.2021)
Ajos A/S
Bragesevej 2
4600 Køge

Kontrakt om midlertidig kapacitet (Charlottegården)


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Malcolm Costigan
E-mail: js95@okf.kk.dk
Telefon: +45 21217394
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om midlertidig kapacitet (Charlottegården)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45212600 Opførelse af pavilloner
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der er tale om en kontrakt om leje af pavilloner. Pavillonerne blev opført i 2018 og er lejet frem til medio 2021, hvorefter kontrakten ophører uden mulighed for forlængelse. Bekendtgørelsen vedrører en ny lejekontrakt med pavillonernes ejer.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 681 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Frederikssundsvej 77, 2400 København NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leje af pavilloner som midlertidig skolekapacitet og efterfølgende køb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Ordregiver opfyldte et behov for midlertidig skolekapacitet i 2018 ved at indgå aftale med en totalentreprenør om leje af pavilloner. Ordregiveren havde på dette tidspunkt en rammeaftale med den pågældende totalentreprenør (et såkaldt strategisk partnerskab), og lejeaftalen var således ikke udbudspligtig i sig selv. Lejeaftalen udløber medio 2021. Ordregiver har fortsat behov for midlertidig skolekapacitet, og pavillonerne er fortsat til stede. Pavillonerne ejes af et firma, som var totalentreprenørens underleverandør, og ordregiver agter at indgå en ny aftale om leje af pavillonerne med deres ejer, idet det vurderes, at en sådan lejeaftalen ikke er udbudspligtig.

Forklaring: Leje af pavilloner kan i nogle tilfælde have karakter af en offentlig bygge- og anlægskontrakt i henhold til udbudslovens § 24, nr. 5). Lejeaftalen kan i sådanne tilfælde sidestilles med en indirekte entrepriseaftale, idet aftalen indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder der opfylder krav, som er specificeret af ordregiver, der har afgørende indflydelse på arbejdets art eller projektering jf. udbudslovens § 24, nr. 23, litra c). Nærværende bekendtgørelse angår en lejeaftale med en anden karakter, idet de pågældende pavilloner allerede er opført - der er således snarere tale om en aftale om leje af eksisterende bygninger, jf. udbudslovens § 21, nr. 1, hvorfor aftalen ikke er udbudspligtig.

Selvom det antages, at lejeaftalen alligevel kan sidestilles med en indirekte entrepriseaftale, vurderes det, at lejeaftalen ikke er udbudspligtig.Da lejeaftalens værdi ligger under udbudslovens tærskelværdi for offentlige bygge- og anlægskontrakter, er lejeaftalen ikke udbudspligtig i medfør af udbudsloven. Lejeaftalen er endvidere ikke udbudspligtig i medfør af tilbudsloven, idet tilbudsloven ikke omfatter udførelse ved et hvilket som helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer til behov præciseret af ordregiver, der har afgørende indflydelse på arbejdets art eller projektering. Indgåelse af lejeaftalen er derfor alene omfattet af EUF-traktatens bestemmelser og principper. Henset til opgavens indhold og omfang er det ordregivers vurdering, at lejeaftalen ikke har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor ordregiver ikke er underlagt en forpligtelse til at iagttage en passende grad af offentlighed.

Ordregivers kontraktindgåelse sker først efter udløb af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ajos A/S
CVR-nummer: 30899237
Postadresse: Bragesevej 2
By: Køge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 18 681 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.078