23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-213175
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Se link i udbudsteksten

Anmodning om deltagelse

Til
01.07.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Boligselskabet Vendersbo afd. 982 v/Domea.dk

Opdateringer

Rettelse
(21.05.2021)

I.3)
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www2.ibinder.com/pub/dk/?Locale=dadk
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rvsqkydtxf

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-05-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 17-06-2021
Time: 12:00

Rettelse
(18.06.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-06-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-07-2021
Time: 12:00

IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 07-06-2021
Læses:
Dato: 12-07-2021

Nyopførelse af 72 almene boliger på Vestensborg Allé 217, Nykøbing F.


Boligselskabet Vendersbo afd. 982 v/Domea.dk

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Vendersbo afd. 982 v/Domea.dk
CVR-nummer: 56710116
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Ibsen
E-mail: si@friis-a.dk
Telefon: +45 54850439
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/organisationer/vendersbo-guldborgsund/sider/default.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www2.ibinder.com/pub/dk/?Locale=da-dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyopførelse af 72 almene boliger - i alt 6 100 kvm, samt depotrum, fælles arealer og adgangsveje på Vestensborg Allé 217, Nykøbing F

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggesagen omhandler nyopførelse af 72 almene boliger - i alt 6 100 kvm, samt depotrum, fælles arealer og adgangsveje på Vestensborg Allé 217, Nykøbing F. i hovedentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 67 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Vestensborg Allé 217, 4800 Nykøbing Falster

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligselskabet Vendersbo v/Domea udbyder nyopførelse af 72 nye almene boliger samt depoter og teknikrum opført som 3 ”boligtårne” i 4 etager med trapperum i midten i hvert ”boligtårn”, Vestensborg Allé 217, 4800 Nykøbing F.

Boligerne opføres med tung bagmur og facade i skalmur samt tag med faldopbygning afsluttet med isolering og 2 lag tagpap. Etageadskillelse og lejlighedsskel består af beton og skillevægge omkring vådrum er porebeton.

Boligerne indeholder i stueplan 2 stk. 2 rums boliger og 4 stk. 3 rums boliger.

I øvrige etager er der 6 stk. 3 rums boliger pr. etage. Dette gælder for hvert af de 3 ”boligtårne”.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise efter reglerne om begrænset udbud.

Prækvalifikationsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgningerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Boligselskabet Vendersbo v/Domea vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Det er ansøgeres ansvar, at referencerne indeholder tilstrækkelige og fornødne oplysninger til, at ordregiver kan foretage en saglig udvælgelse. Såfremt oplysninger mangler, kan dette have betydning for vurderingen af ansøgers referencer.

Ved vurderingen vil Boligselskabet Vendersbo v/Domea lægge vægt på følgende udvælgelseskriterier:

- I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave ift. opførelse af almene boliger.

- I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave ift. opførelsen af boliger med lodret og/eller vandret lejlighedsskel.

- I hvor høj grad referencerne viser erfaring med opførelse af lignende boliger, hvor ansøger har haft rollen som hovedentreprenør/totalentreprenør.

- I hvor høj grad referencen indeholder bæredygtighed.

- I hvor høj grad referencen indeholder egenproduktion. Tilbudsgiver bedes anføre omfanget af egenproduktion i hver reference.

Referenceprojekter med stor sammenlignelighed med den udbudte opgave vægtes højere end andre referenceprojekter med en lille sammenlignelighed. Referenceprojekter, som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Vurderingen af de angivne kriterier sammenfattes i en helhedsvurdering.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder evt. underentreprenørers formåen, kan der stadig maksimalt vedlægges 5 referencer i alt inkl. referencer fra disse andre virksomheder. Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det er mindstekrav, at ansøger i gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår, som minimum, har haft:

- En omsætning på 50 mio. DKK

- En egenkapital på 6 mio. DKK

- En soliditetsgrad på min. 15 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til brug for vurderingen af hvilke virksomheder, der skal udvælges, skal ansøger derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimalt 5 referencer fra de sidste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver. Oplysninger som referencer skal ske ved udfyldelse af e-ESPD-dokumentets del IV. I det omfang ansøger har brug for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i e-ESPD-dokumentet tillader (fx ved beskrivelse af referencer med andet end ord), kan ansøger anvende separate bilag til e-ESPD-dokumentet samt i den relevante rubrik i e-ESPD-dokumentet angive bilagsnummeret. Ordregiver ser gerne, at referencer fylder max. 2 A4 sider pr. reference. Fylder referencen mere end 2 A4 sider vil efterfølgende sider ikke blive vægtet.

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende byggerier vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 2.4.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

- Bygherre (inkl. kontaktdata)

- Entrepriseform

- Byggeriets størrelse (bruttoareal samt anlægssum ekskl. moms)

- Beskrivelse af byggeriet og af egne ydelser og ansvar i forbindelse med projektet.

- Udførelsesperiode (status, herunder om byggeriet er afleveret til bygherre)

- Hvordan bæredygtighed indgår i referencen.

Kvalitets- og miljøstandarder:

Der stilles ikke krav om særlige kvalitetssikrings- og miljøstandarder.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud §7 stk. 1. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.078