23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-212731
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
26.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299434&B=KA

Udbyder

Kalundborg Vandforsyning A/S

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt vandværk i Kalundborg Vandforsyning


Kalundborg Vandforsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Vandforsyning A/S
CVR-nummer: 31774756
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: KALFOR - Louise Anderson
E-mail: loan@kalfor.dk
Telefon: +45 29178002
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kalfor.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299434&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299434&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt vandværk i Kalundborg Vandforsyning

 

Sagsnr.: PRJ-2019-00008 Nyt vandværk-BHR
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører bygherrerådgivning og bistand med design, planlægning, projektering, udbud - og etablering af et nyt vandværk– samt opførelsen af et rentvandsbeholderanlæg. Baggrunden er at Kalundborg Vandforsyning står overfor en udvidelse af vandleverancen til forsyningens kunder frem mod 2024. Endvidere er det eksisterende vandværk vurderet til at have en begrænset levetid. Derfor er der igangsat et projekt omhandlende opførelsen af et nyt moderne vandværk i Kalundborg. Vandværkets funktion og bygning skal være designet til at kunne følge med udvidelsespotentialet til forsyning af kommunens storindustrikunder, samt Kalundborgs borgere med drikkevand af bedste kvalitet, og med høj forsyningssikkerhed. Vandværket skal stå klar til stabil drift til 100 % overtagelse af vandproduktionen fra det gamle vandværk i august 2024. Derudover indeholder projektet opførelse af nyt rentvandsbeholderanlæg tæt ved Kalundborg by.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Kalundborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud vedrører bygherrerådgivning og bistand med design, planlægning, projektering, udbud - og etablering af et nyt vandværk– samt opførelsen af et rentvandsbeholderanlæg. Baggrunden er at Kalundborg Vandforsyning står overfor en udvidelse af vandleverancen til forsyningens kunder frem mod 2024. Endvidere er det eksisterende vandværk vurderet til at have en begrænset levetid. For at kunne imødekomme det stigende behov for grundvandsbaseret drikkevand, samt de eksisterende forhold for nuværende vandværk, blev det besluttet at igangsætte et projekt omhandlende opførelsen af et nyt moderne vandværk i Kalundborg. Vandværkets funktion og bygning skal være designet til at kunne følge med udvidelsespotentialet til forsyning af kommunens storindustrikunder, samt Kalundborgs borgere med drikkevand af bedste kvalitet, og med høj forsyningssikkerhed. Vandværket skal stå klar til stabil drift til 100 % overtagelse af vandproduktionen fra det gamle vandværk i august 2024. Det er essentielt for storforbrugere af vand i kommunen at det gamle vandværk kan være i drift under etableringen af det nye. Det nye vandværk tiltænkes at skulle bygges på matriklen ved siden af det eksisterende for at imødekomme denne udfordring. Derudover indeholder projektet opførelse af nyt rentvandsbeholderanlæg tæt ved Kalundborg by, som skal sikre øget effektiv udnyttelse af det eksisterende ledningsnet, samt at forbedre forsyningssikkerheden og serviceniveauet for forsyningens forbrugere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

I tilfælde af projektforsinkelser vil rådgivers ydelser være nødvendige ud over den anførte periode.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsamaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Arbejdsmiljø koordineringsrollen både i projekterings- og byggefasen. Jf. udbudmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af udkast til kontrakt - se udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet - udkast til kontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

EAN systemet bliver benyttet til fakturering og betaling.

Bygherre forbeholder sig ret til at tildele kontrakt uden en forhandlingsrunde, hvis tilbuddene vurderes at være af fyldestgørende karakter.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.078