23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-204312
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.05.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/065c3263-3df6-49bc-87f0-a169d47e2997/homepage

Udbyder

Grenaa Havn

Tværfaglig rådgivning


Grenaa Havn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Grenaa Havn
CVR-nummer: 25137736
Postadresse: Havnecentervej 1
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen
E-mail: ajn@horten.dk
Telefon: +45 33344309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/065c3263-3df6-49bc-87f0-a169d47e2997/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/065c3263-3df6-49bc-87f0-a169d47e2997/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/065c3263-3df6-49bc-87f0-a169d47e2997/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/065c3263-3df6-49bc-87f0-a169d47e2997/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tværfaglig rådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Grenaa Havn har besluttet at udbyde en rammeaftale for tværfaglig rådgivning i forbindelse med kommende projekter på Grenaa Havn. Rammeaftalen omfatter tværfaglig rådgivning i bred forstand, dvs. inden for navnlig arkitekt-, konstruktions- og ingeniørvirksomhed og ydelser relateret hertil.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71900000 Laboratorieundersøgelser
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Grenaa Havn har besluttet at udbyde en rammeaftale for tværfaglig rådgivning i forbindelse med kommende projekter på Grenaa Havn. Rammeaftalen omfatter tværfaglig rådgivning i bred forstand, dvs. inden for navnlig arkitekt-, konstruktions- og ingeniørvirksomhed og ydelser relateret hertil, fx bygherrerådgivning, beregninger, projektforslag, myndighedsansøgninger, udbudsbeskrivelser, brandrådgivning (certificeret), rådgivning i forbindelse med forsikringsskader, rådgivning om bæredygtighed, rådgivning om Co2-regnskaber, ansøgning om klaptilladelser/nyttiggørelse, VVM-ansøgninger og -undersøgelser, lokalplaner, geotekniske undersøgelser, rådgivning om besejlingsforhold og rådgivning om klimasikring. Listen er ikke udtømmende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Grenaa Havn har mulighed for at forlænge rammeaftalen med fire (4) gange 1 år (med ét år ad gangen).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som set i lyset af den udbudte rammeaftale, har de mest relevante referencer.

Ved vurdering af hvilke virksomheder, der har de for den udbudte rammeaftale mest relevante referencer, vil ordregiver navnlig lægge vægt på følgende:

— Referencer vedrørende tværfaglig rådgivning, navnlig inkl. både bygherre-rådgivning, teknisk rådgivning samt rådgivning om miljø- og bæredygtighed

— Referencer vedrørende tværfaglig rådgivning af erhvervshavne.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et, se afsnit 2.3.3.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, jf. Implementeringsbekendtgørelsen § 10, stk. 1, nr. 1, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsen § 10, stk. 1, nr. 2. De tilbudsgivere, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. januar 2021.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

− Ansøgers årsomsætning i DKK

− Ansøgers soliditetsgrad i %

− Ansøgers egenkapital i DKK.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at få tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte rammeaftale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

− Årsomsætning på minimum 5 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår

− Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal både tilbudsgivers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

− En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

− Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tværfaglig rådgivning.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af projektets art og omfang, herunder om referencen blev udført under en rammeaftale. Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

− Ansøger skal have udført mindst tre (3) tilsvarende opgaver i de seneste 3 år. Med "tilsvarende opgaver" forstås, at opgaverne vedrører levering af tværfaglig rådgivning og bistand. Mindst én (1) reference skal vedrøre rådgivningsopgaver udført under en rammeaftale.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som set i lyset af den udbudte rammeaftale, har de mest relevante referencer. Ved vurdering af hvilke virksomheder, der har de for den udbudte rammeaftale mest relevante referencer, vil ordregiver navnlig lægge vægt på følgende:

— Referencer vedrørende tværfaglig rådgivning, navnlig inkl. både bygherre-rådgivning, teknisk rådgivning samt rådgivning om miljø- og bæredygtighed.

— Referencer vedrørende tværfaglig rådgivning af erhvervshavne.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABR forenklet med ordregivers særlige betingelser samt rammeaftale og aftale om rådgivning.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

 

Rammeaftalen har en maksimal løbetid på 8 år.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Efter tilbudsfristens udløb vil ordregiver vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indgå i skriftlige forhandlinger med tilbudsgiverne. Ordregiver giver hurtigst muligt efter tilbudsfristen besked om, hvorvidt forhandlinger gennemføres og i givet fald hvornår. Ordregiver forventer, at eventuelle forhandlinger vil blive afholdt i uge 23-24, 2021. På baggrund af forhandlingerne vil ordregiver vurdere, om tilbudsgiverne skal afgive endnu et tilbud, ligesom ordregiver vil fastsætte en endelig frist herfor.

Ordregiver forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder. Endvidere forbeholder ordregiver sig retten til at forhandle mundtligt med tilbudsgiverne, dvs. ved afholdelse af forhandlingsmøder. Gennemføres der mundtlige forhandlinger, vil tilbudsgiverne forud for et møde modtage en dagsorden.

Der kan – hvis der indledes forhandlinger – forhandles om alle aspekter af aftalegrundlaget, samt de tekniske betingelser. Ordregiver anser sig således ikke på forhånd afskåret fra at ændre i udbudsmaterialet, idet ordregiver dog ikke kan ændre på grundlæggende elementer.

Hvis ordregiver efter forhandlingerne ønsker at ændre i udbudsmaterialet, vil sådanne ændringer blive meddelt samtlige tilbudsgivere forud for den efterfølgende tilbudsfrist.

Ordregiver anser sig for berettiget til at forhandle om alle tilbud. Ordregiver anser sig således for berettiget til at indlede forhandlinger med tilbudsgivere, der har afgivet tilbud med forbehold, herunder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet, herunder i forhandlingerne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2021

Send til en kollega

0.128