23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 070-178638
Offentliggjort
12.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.05.2021 Kl. 10:00

Udbyder

Morsø Kommune

Opdateringer

Rettelse
(19.04.2021)

II.2.7)
I stedet for:
77
Læses:
72

Rettelse
(23.04.2021)

VI.4.4)
I stedet for:
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Land:
By: Viborg
Postnummer: 8800
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Telefon: +45 72405600
Fax:
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: http://www.klfu.dk
Læses:
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Land:
By: Valby
Postnummer: 2500
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Telefon: +45 41715000
Fax:
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Faciliteter til omlastning og håndtering/styring af mad- og restaffald


Morsø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Kommune
CVR-nummer: 41333014
Postadresse: Jernbanevej 7
By: Nykøbing M
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Lund
E-mail: birgitte.lund@morsoe.dk
Telefon: +45 99707000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.morsoe.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/morsoekommune/tenderinformationshow.aspx?Id=75598
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Faciliteter til omlastning og håndtering/styring af mad- og restaffald

 

Sagsnr.: Faciliteter til omlastning og håndtering/styring af mad- og restaffald
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører faciliteter til omlastning og håndtering/styring af omlastning af mad- og restaffald fra renovationsbiler til 27 m3 containere. Transport til og fra omlastnings faciliteten er ikke omfattet af udbuddet. Omlastning af madaffald starter 1. august 2021. Omlastning af restaffald starter ca. 1. januar 2023 i forbindelse med omlægningen af affaldshåndteringen i Morsø Kommune. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1 - kravspecifikation, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 850 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører faciliteter til omlastning og håndtering/styring af omlastning af mad- og restaffald fra renovationsbiler til 27 m3 containere. Transport til og fra omlastnings faciliteten er ikke omfattet af udbuddet. Omlastning af madaffald starter 1. august 2021. Omlastning af restaffald starter ca. 1. januar 2023 i forbindelse med omlægningen af affaldshåndteringen i Morsø Kommune. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1 - kravspecifikation, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 850 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 77
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Positiv egenkapital

- Erhvervsansvarsforsikring

- Garantistillelse på 10 % af årlig kontraktsum.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2021

Send til en kollega

0.094