23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 069-175915
Offentliggjort
09.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Teknisk rådgivning til landskabsprojekt og færdiggørelse af øvrige delprojekter på Nyt OUH


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Andersen
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af teknisk rådgivning til landskabsprojekt og færdiggørelse af øvrige delprojekter på Nyt OUH

 

Sagsnr.: DP306
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter teknisk rådgivning til landskabsprojektet og færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH.

Rådgivningen omfatter sædvanlig teknisk rådgivning, med de tilpasninger som de konkrete projekter tilsiger. Rådgivningen forventes bl.a. at bestå i (varetagelse af/deltagelse i/granskning af/sparring om) gennemførelse af brugerproces, udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, evt. baseret på funktionskrav, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, udarbejdelse af tekniske dele af udbudsmateriale, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn og styring.

Den overordnede koordinering og prioritering af tekniske tilsyn (projektopfølgning) varetages af bygherreorganisationen, og rådgiveren skal stille tekniske kompetencer til rådighed. Tilsynsopgaver sker således under Region Syddanmarks instruktion.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense S, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter teknisk rådgivning til landskabsprojektet og færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH.

Landskabsprojektet forventes opdelt i række landskabsentrepriser (delprojekter), som påregnes udbudt i hovedentreprise. Rådgivning til landskabsprojektet forventes at skulle ydes til og med hovedprojekt, mens udbud, kontrahering og udførelse (projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse) afhænger af, hvordan og hvorvidt de enkelte delprojekter konkret besluttes gennemført.

Overordnet vil rådgivers ydelser i forbindelse med landskabsprojektet kunne relatere sig til følgende ydelser:

- Brugerinddragelse

- Rådgivning om og udarbejdelse af udbudsstrategier

- Projektering af udbudsgrundlag for landskabsprojektet

- Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder bl.a. fag- og projektbeskrivelser samt tegnings-materiale. Bygherrens paradigmer skal anvendes.

- Tilbudsvurdering og kontrahering med rådgivere og entreprenører

- Projektopfølgning

- Tilsyn og styring i forbindelse med projektering og udførelse

- Deltagelse i afleveringsforretning og 1-års gennemgang

- Håndtering af IKT

- Håndtering af myndighedsforhold og øvrige grænseflader, herunder bl.a. til øvrige delprojekter.

Rådgivning for så vidt angår færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH vil overordnet kunne relatere sig til følgende ydelser:

- Projektering

- Projektopfølgning på bygge- og anlægsopgaver, samt tekniske anlæg

- Fagtilsyn på bygge- og anlægsopgaver, samt tekniske anlæg

- Byggeledelse på bygge- og anlægsopgaver, samt tekniske anlæg

- Rådgivning om og udarbejdelse af udbudsstrategier

- Rådgivning i forbindelse med udstyrsleverancer, herunder også bygherreleverancer, tværgående entrepriser og logistik

- Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder bl.a. fag- og projektbeskrivelser samt tegningsmateriale, med henblik på udbud af delprojekter på Nyt OUH.

Rådgivningsydelsernes omfang og udførelse er behovsstyret, således rådgivningsaktiviteterne løbende skal påregnes justeret i overensstemmelse med bygherrens ønsker og behov.

Rammeaftalen omfatter ydelser og opgaver, som igangsættes i perioden fra kontraktunderskrift og i en periode på 4 år frem.

Den estimerede kontraktværdi for kontraktperioden er 40 mio. DKK, og Region Syddanmark har estimeret, at godt 1/4 af kontraktværdien angår rådgivning til landskabsprojektet, mens de resterende knap 3/4 angår rådgivning til færdiggørelsen af de øvrige delprojekter på Nyt OUH.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de 5 tilbudsgivere vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes referencer. Ved vurderingen af referencer vil der blive lagt vægt på, at der dokumenteres erfaring med rådgivning til landskabsprojekter samt teknisk rådgivning i form af projektering, projektopfølgning, fagtilsyn, styring og byggeledelse inden for de seneste 3 år. Der vil i denne forbindelse blive lagt særlig vægt på, at ansøgers erfaring relaterer sig til hospitalsbyggeri og tekniske anlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Ansøger skal udfylde ESPD-formularen direkte i udbudsportalen, som er oprettet til udbuddet.

Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§ § 135-137), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§ § 140-143), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som er krævet af Region Syddanmark.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD-dokument.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underrådgivere eller andre), skal sikre, at Region Syddanmark modtager ansøgers eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælles europæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C).

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et og medsende tilbuddet.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 4, som omfatter følgende situationer:

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidations-behandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2)

- Region Syddanmark har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4)

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 4. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

- Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 12 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 20 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med rådgivning til landskabsprojekter samt teknisk rådgivning i form af projektering, projektopfølgning, fagtilsyn, styring og byggeledelse og/eller lignende rådgivningsopgaver.

Ved udvælgelse af referencerne bør der være særligt fokus på hospitalsbyggeri og tekniske anlæg.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:

- Bygherre

- Projektets karakter

- Entrepriseform

- Ansøgers rolle og ydelser i projektet

- Honorarets størrelse

- Anlægssum

- Varighed af projektet

- Tidspunktet for udførelse af opgaven (udførelsesår og periode for udførelse af ansøgers rådgivningsydelser).

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et vedlægge referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring som angivet ovenfor. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 5 egnede ansøgere, forbeholder Region Syddanmark sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men dette vil dog kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

Der må maksimalt afleveres 8 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 8 referencer, vil alene de første 8 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere:

1) mindst én reference i form af teknisk rådgivning til et landskabsprojekt i hovedentreprise med en anlægssum på minimum 15 mio. DKK ekskl. moms., og

2) mindst én reference i form af teknisk rådgivning og bistand vedrørende hospitalsbyggeri med en anlægssum på minimum 30 mio. DKK ekskl. moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at rådgiveren og eventuelle underrådgivere sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Rådgivningsaftalen indeholder desuden en social klausul (hensigtserklæring) med krav om uddannelses- og praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om grunduddannelse mv. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Byggewebnummer TN157583A.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

Send til en kollega

0.083