23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-166257
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74aa8429-6d75-4b91-ad8e-9282660245c5/homepage

Udbyder

Rudersdal Kommune

Opdateringer

Annullering
(14.05.2021)

Rammeaftale om teknisk rådgivning vedr. bygningsmiljøundersøgelser i forbindelse med nedrivning, renovering, til- og ombygninger og teknisk rådgivning i forbindelse med nedrivningsarbejder


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Martinus Bredtoft
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74aa8429-6d75-4b91-ad8e-9282660245c5/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74aa8429-6d75-4b91-ad8e-9282660245c5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74aa8429-6d75-4b91-ad8e-9282660245c5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74aa8429-6d75-4b91-ad8e-9282660245c5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning vedr. bygningsmiljøundersøgelser i forbindelse med nedrivning, renovering, til- og ombygninger og teknisk rådgivning i forbindelse med nedrivningsarbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

De ydelser der ønskes leveret under nærværende rammeaftale er bygningsmiljøundersøgelser og teknisk rådgivning i forbindelse med nedrivning, renovering, til- og ombygninger. Herunder vil der kunne indgå ad hoc rådgivning/konsulentbistand til opgaver, som udføres under andre kontrakter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Rudersdal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

De ydelser der ønskes leveret under nærværende rammeaftale er bygningsmiljøundersøgelser og teknisk rådgivning i forbindelse med nedrivning, renovering, til- og ombygninger. Herunder vil der kunne indgå ad hoc rådgivning/konsulentbistand til opgaver, som udføres under andre kontrakter.

Bygningsmiljøundersøgelserne indledes med en screening med undersøgelse af bygningens historik suppleret af en besigtigelse. Bygherre leverer eksisterende bygningstegninger og andet baggrundsmateriale i det relevante omfang efter nærmere aftale. Efterfølgende gennemføres efter afgrænsning af opgaven i samarbejde med bygherre indledende bygningsundersøgelser bestående af prøvetagning, analyser og miljørapport. Miljørapporten skal som minimum indeholde analysedata, tegninger, fotos af prøvetagningssteder og vurdering af behovet for yderligere undersøgelser.

Såfremt det efter den indledende undersøgelse vurderes nødvendigt eller hensigtsmæssigt foretages efter nærmere aftale med bygherre supplerende undersøgelser.

Endelig udarbejdes kortlægning brug for udbud af nedrivningsarbejdet. Kortlægningen formidles gennem en miljørapport, der ud over ovennævnte omfatter følgende elementer:

- Tydelig angivelse af formålet med miljøkortlægningen og hvilke parter, der har været med til at definere formålet med undersøgelsen.

- Hvilke dele af bygningen og hvilke bygningsdele rapportens resultater er gældende for. Tolkning af resultatet (vurderinger af, i hvilken grad prøverne er generelt gældende).

- Forbehold og områder der ikke kunne undersøges.

- Input til hvordan bygherren og den projekterende rådgiver kan tage miljøkortlægningens resultater med i deres risikovurdering og budget.

- Risikovurdering i forhold til arbejdsmiljø til brug i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). En vurdering af risikoen for skjulte forekomster. Kortlægningen suppleres med tidsplan for nedrivningsentreprisen og et estimat over de med nedrivningen forbundne udgifter.

- Teknisk rådgivning

- Teknisk rådgivning i forbindelse med nedrivningsopgaver omfatter ydelserne projektering, udbud, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og tilsyn, som nærmere beskrevet i vedhæftede projektspecifikke ydelsesbeskrivelse baseret på Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelse byggeri og landskab 2018.

I udbudsmaterialet skal miljøkortlægningen omsættes til en fyldestgørende beskrivelse og i relevant omfang visualisering af de arbejder miljøsaneringen forventeligt vil omfatte. Der skal herunder foretages tolkning af resultaterne med vurderinger af, i hvilken grad prøverne er generelt gældende.

Derudover skal udbudsmaterialet præcisere, hvilke udfaldskrav og hvilke dokumentationskrav der er for udførelsen, herunder fx specifikke krav til udførelsen af særligt kritiske arbejder, og det skal være tydeligt, om der er tale om krav eller forslag. Udbudsmaterialet skal endvidere beskrive, hvordan byggeaffald skal håndteres, herunder sorteres og anmeldes via www.byggeaffald.dk

Ved mængdeangivelser skal der som udgangspunkt med arbejdes estimerede mængder, (som eventuelt efterfølgende verificeres i samarbejde med entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse) og stipulerede mængder for stoffer som ikke er påvist men som vil kunne forekomme.

De virksomheder, som kontrakten tildeles, skal være i stand til at levere alle de af ydelsesbeskrivelsen omfattede ydelser, og det foretrækkes at det kan ske uden brug af underrådgivere. Dette af hensyn til at reducere risikoen for tab af viden i forbindelse med faseskift eller ved overdragelse af opgaver mellem flere involverede parter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk værdi / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de egnede ansøgere sker udvælgelsen på grundlag af den bedste egnethed set i forhold til den konkrete opgave. Ansøgningerne bliver vurderet på grundlag af ansøgningsbilag 1 – virksomhedsreferencer og ansøgningsbilag 2 – bemanding. Der foretages en samlet vurdering, hvor der især vil blive lagt vægt på, ansøgernes (og eventuelle støttende virksomheders) erfaring med udførelse af bygningsundersøgelser, herunder kortlægning af miljøskadelige stoffer i bygninger samt projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med nedrivningsarbejder. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at ansøgers medarbejdere har alle de faglige kvalifikationer, som er nødvendige for at udføre de af kontrakten omfattede opgaver. Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, foretages udvælgelse blandt disse således at den, efter ordregivers skøn, bedste konkurrencesituation opnås. Ved vurderingen heraf kan der fx lægges vægt på geografisk spredning og på forskellighed i de bydende virksomheders størrelse og karakter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For økonomisk og finansiel formåen gælder følgende mindstekrav: Samlet årsomsætning: 10 mio. DKK, egenkapital: 2,5 mio. DKK, soliditetsgrad: 20 pct. beregnet som følger: soliditetsgrad = egenkapital efter eventuel udlodning x 100 / aktiver. Ovenstående mindstekrav gælder for ansøger eller en støttende tredjemand for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindstekrav til virksomhedsreferencer: 5 relevante referencer. Som relevante opgaver anses opgaver omfattende bygningsmiljøundersøgelser, herunder kortlægning af miljøskadelige stoffer i bygninger samt teknisk rådgivning i form af projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med nedrivningsentrepriser. Kun opgaver udført inden for de seneste 3 år (igangværende opgaver eller opgaver afsluttet tidligst maj 2018) og maksimalt 10 opgaver vil blive taget med i betragtning. Mindstekrav til bemanding: Ansøger har (sammen med eventuelle støttende tredjemænd) minimum 8 medarbejdere inden for det område kontrakten vedrører, som tilsammen eller hver for sig er i stand til at udføre opgaverne omfattet af kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I forbindelse med tildeling af konkret opgaver under rammeaftalen skal rådgiveren ved forsikringscertifikat dokumentere, at løbende ansvarsforsikring med dækning på minimum 5 mio. DKK for personskade og tingsskade/formuetab er tegnet og i kraft. Rådgiveren er forpligtet til at holde forsikringen eller en forsikring med tilsvarende ansvarsdækning i kraft så længe krav i relation til opgaven vil kunne gøres gældende mod rådgiveren. Bygherre kan vælge, at der i stedet for ovennævnte ansvarsforsikring skal tegnes projektansvarsforsikring.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2021

Send til en kollega

0.08