23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-165579
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Husstandsindsamlet plast mv. fra Argo, KBH og VF


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Thilde Krogh Sørensen
E-mail: udbud@vestfor.dk
Telefon: +45 23610795
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: udbud@vestfor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S ARGO
CVR-nummer: 13507406
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: udbud@vestfor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.argo.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297307&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Aktiviteter inden for affaldsbehandling

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på husstandsindsamlet plast mv. fra ARGO, KBH og VF

 

Sagsnr.: 20-04393
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vestforbrænding, Københavns Kommune og Argo vil i april-maj invitere potentielle tilbudsgivere til markedsdialog om kommende fælles udbud af behandling af husstandsindsamlet plast mv. Udbuddet forventes offentliggjort juni 2021 og er genudbud af følgende EU-udbud: 2020/S 047-111150. Udbuddet vil omfatte 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3), hvor tilbudsgivere skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker samlet, idet delaftalerne tildeles til en og samme tilbudsgiver. Markedsdialogen har som formål at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, herunder afdække, hvad markedet kan byde ind med af genanvendelse af husstandsindsamlede plast mv. Vestforbrænding inviterer på denne baggrund potentielle tilbudsgivere til bilaterale dialogmøder i uge 16-18, samt giver mulighed for besigtigelse af plast-fraktionen og evt. levering af prøvelæs. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 83 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vestforbrænding, Københavns Kommune og Argo vil i april-maj invitere potentielle tilbudsgivere til markedsdialog om kommende fælles udbud af behandling af husstandsindsamlet plast mv. Udbuddet forventes offentliggjort juni 2021 og er genudbud af følgende EU-udbud: 2020/S 047-111150. Udbuddet vil omfatte 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3), hvor tilbudsgivere skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker samlet, idet delaftalerne tildeles til en og samme tilbudsgiver. Markedsdialogen har som formål at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, herunder afdække, hvad markedet kan byde ind med af genanvendelse af husstandsindsamlede plast mv. Vestforbrænding inviterer på denne baggrund potentielle tilbudsgivere til bilaterale dialogmøder i uge 16-18, samt giver mulighed for besigtigelse af plast-fraktionen og evt. levering af prøvelæs. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Dialogmøder :

Dialogen gennemføres i form af bilaterale dialogmøder med hver dialogpart. Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal parter og foregå online via Teams. Vestforbrænding forventer at invitere op til 6 parter til at deltage i møderne. Såfremt et større antal henvender sig på baggrund af annonceringen, vil udvælgelsen af dialogparter ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogparter sammensættes af potentielle tilbudsgivere, der alene eller sammen med en navngiven samarbejdspartner har den fornødne kapacitet til at løfte opgaven i alle dele af behandlingsprocessen: Transport, sortering og behandling.

Herudover vil dialogparterne blive tilbud mulighed for besigtigelse af plast-fraktionen, samt evt. levering af prøvelæs ved behov for test på egne anlæg.

En eventuel udelukkelse fra at deltage i dialogmøderne har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at byde på opgaven.

TILMELDINg:

Parter, med interesse i at deltage i dialogmøde, bedes sende en mail til tsoe@vestfor.dk senest d. 12. april 2021, kl. 12.00. Forud for møderækken vil der blive udsendt et oplæg med konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål der ønskes input til. Møderækken vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får tilsendt de samme oplysninger.

Det ses gerne, at interesserede parter udarbejder og medsender en kort beskrivelse af sig selv i relation til de ovennævnte behov for bidrag, der vil kunne bruges ved udvælgelsen.

Foreløbige temaer & spørgsmål:

I markedsdialogen forventes følgende temaer at blive drøftet:

1) Definition af fraktionen plast hhv. underfraktioner:

a) Plast + kartoner (stor andel)

b) Plast + kartoner + metal (lille andel)

c) samt evt. plast (folie, dunke fra GBS) (lille andel).

2) Fastsættelse af beregningspunkt - og levering af dokumentation for genanvendelse for flere led i behandlingsprocessen, herunder sortering i hovedfraktioner, oparbejdning og den videre genanvendelse.

3) Drøftelse af udsorteringsmålsætning og dokumentation heraf.

4) Input til innovationspotentialer, som kontrakten bør tage højde for.

5) Input til tildelingskriterier, der kan identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket udover pris består af underkriteriet ”Miljø” (a-e), hvor man i forrige udbud lagde vægt på følgende:

a) Sortering af sort/mørkt plast: I hvilket omfang tilbudsgiver kan sortere sort plast ud i en separat fraktion med henblik på genanvendelse

b) Sortering af pet-bakker: I hvilket omfang de(t) anvendte behandlingsanlæg kan sortere PET-bakker ud i en separat fraktion med henblik på genanvendelse

(c) Forøge andelen af rene plasttyper: I hvilket omfang tilbudsgiver på de(t) anvendte behandlingsanlæg kan sortere plastaffaldet yderligere, så andelen af rene plasttyper er højere end den procentsats, der er krævet, og

(d) Oparbejdning af sorteret materiale til sekundært materiale: I hvilket omfang tilbudsgiver på de(t) anvendte behandlingsanlæg kan oparbejde det sorterede materiale til et materiale, der ikke skal undergå yderligere forarbejdning, inden det bringes ind i en pelleterings-, ekstruderings- eller formpresningsproces, eller er plastflager, som ikke undergår yderligere forarbejdning, inden de anvendes i et endeligt produkt.

(E) Oparbejdning af sorteret materiale til sekundært materiale: i hvilket omfang tilbudsgiver på de(t) anvendte behandlingsanlæg kan øge sorteringsgraden til mere end 75 % af hele mængden af det leverede plastaffald (inkl. fejlsorteringer).

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2021

Send til en kollega

0.125