23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 061-154995
Offentliggjort
29.03.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.04.2031 Kl. 12:00

Udbyder

Boligkontoret Danmark

Opdateringer

Rettelse
(07.05.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 26-04-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-04-2031
Time: 12:00

Dynamisk indkøbssystem - drift og vedligeholdelse af elevatorer


Boligkontoret Danmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31386616
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkøbsafdelingen
E-mail: indkoeb@bdk.dk
Telefon: +45 35448080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152491818.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.boligkontoret.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/152491818.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/152491818.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem - drift og vedligeholdelse af elevatorer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50750000 Vedligeholdelse af elevatorer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligkontoret Danmark udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af drift og vedligeholdelse af elevatorer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/152491818.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører elevatorservice herunder løbende drift og vedligeholdelse af eksisterende elevatorer.

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet. Dette sker ved, at den økonomisk aktør ansøger om godkendelse som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet godkendt som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Det dynamiske indkøbssystem er elektronisk understøttet, og det er via den elektroniske platform, at deltagerne efterfølgende vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalens varighed i måneder er angivet som 120 med mulighed for forlængelse. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 120 måneder, men der skal angivet et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke nogen maksimal grænse for løbetiden.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Antal ansøgere er angivet som 10. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 10, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ingen begrænsning på antallet af ansøgere, som kan optages i systemet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være certificeret til at foretage eftersyn, vedligehold og reparation af elevatorer jf. bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv., nr. 629 af 27. juni 2008, § 26 eller tilsvarende.

Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret efter DS/EN 45012:1998 "Generelle krav til organer, der foretager bedømmelse og certificering af kvalitetssystemer " eller DS/EN ISO/IEC 17021:2006 "Overensstemmelsesvurdering - krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer", og hvor akkrediteringsområdet omfatter bekendtgørelsens bilag 6, jf. bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv., nr. 629 af 27.6.2008, § 26 stk. 2 eller tilsvarende.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal oplyse sit nettoresultat efter skat for seneste offentliggjorte regnskabsår.

- Ansøger skal oplyse sin egenkapital for seneste offentliggjorte regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at nettoresultatet efter skat ved seneste offentliggjorte regnskabsår var positivt.

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen ved seneste offentliggjorte regnskabsår var positivt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger inden for professionel servicering af elevatorer, og have relevant erfaring med udførelse af tilsvarende ydelser i bred forstand.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger gennem referencer kan dokumentere at have tilstrækkelig indsigt og erfaring i forhold til den udbudte ydelse. Ansøger skal angive mindst 4 referencer for de betydeligste sammenlignelige leveringer inden for de seneste 2 år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2021

Send til en kollega

0.111