23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.05.2012
Udbudstype
Projektkonkurrence

Bestilling af materiale

Addresse
www.faaborgmidtfyn.dk/virksomhed/udbud-i-faaborg-midtfyn-kommune/

Anmodning om deltagelse

Til
01.06.2012

Addresse
trinj@faaborgmidtfyn.dk, eller pr. post til Faaborg-Midtfyn Kommune, Udvikling, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

Udbyder

Faaborg-Midtfyn Kommune

Projektkonkurrence om etablering af kulturhus i Faaborg samt udarbejdelse af helhedsplan for byrummet omkring kulturhuset


Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer hermed teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter mv. til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence om etablering af kulturhus i Faaborg samt udarbejdelse af helhedsplan for byrummet omkring kulturhuset.

Opgavebeskrivelse:
Faaborg Midtfyn Kommune ønsker gennem en projektkonkurrence at skabe et levende og rummeligt kulturhus med udgangspunkt i de eksisterende bygninger, der i dag rummer biografen Helios-Teatret.

Derudover ønskes i projektkonkurrencen en helhedsplan for byrummet omkring kulturhuset samt rammerne for placeringen af en dagligvarebutik og dennes samspil med kulturhuset og det omkringliggende byrum.

Kulturhuset skal give nye, bedre rammer for de mange kulturelle foreninger der er aktive i Faaborg i dag samt spille en væsentlig rolle i Faaborgs satsninger på det kulturelle område. Eksempelvis indenfor film og filmrelaterede aktiviteter via Film Fyn, der har hjemme i Faaborg.

Kulturhuset ønskes etableret ved en kombination af nybygning, om- og tilbygning. Den eksisterende sal i Helios-Teatret ønskes bevaret som en ramme for den fremtidige sal, der i ombygget og moderniseret skikkelse bl.a. skal løse nutidens krav til multianvendelighed og optimale akustiske forhold ved forskelligartede arrangementer.

Flere aktive foreninger i Faaborg - bl.a. Musikforeningen og Biografforeningen - danner udgangspunkt for aktiviteterne i kulturhuset. Således skal Kulturhuset bl.a. indeholde en multianvendelig sal - der kan fungere som en moderne biograf, en koncertsal for såvel klassisk som rytmisk musik, en teatersal mv. - de til salen knyttede faciliteter, møderum mv. Kulturhuset skal i fremtiden drives af husets interessenter/foreninger.

I projektkonkurrencen ønskes det nære byrum omkring kulturhuset bearbejdet i relation til de omkringliggende bygninger og byrum samt under hensyntagen til det historiske Faaborg og forbindelsen mellem bymidte og havn. Herunder desuden udnyttelse af synergien mellem kulturhuset og flere igangværende udviklingsprojekter i Faaborg - eksempelvis etableringen af Faaborg Havnebad i umiddelbar nærhed af kulturhuset.

I den forbindelse ønskes i projektkonkurrencen et forslag til placering og udformning af en dagligvarebutik vest for kulturhuset, der tilgodeser samspillet mellem kulturhus, dagligvarebutik og det nære byrum som ovenfor beskrevet.

Alle 5 deltagere i projektkonkurrencen, der afleverer et konditionsmæssigt forslag, modtager et honorar på kr. 60.000,-. Vinderens honorar for deltagelse i projektkonkurrencen modregnes i et eventuelt senere projekteringshonorar.

Efter projektkonkurrencen skal det vindende team udføre opgaven i totalrådgivning.

Det samlede budget for projektet forventes at være kr. 11 mio.

Projektets realisering er betinget af, at dette godkendes af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der henvises til www.faaborgmidtfyn.dk/virksomhed/udbud-i-faaborg-midtfyn-kommune/, hvor det er muligt at downloade bilag i form af oversigt over og fotos fra konkurrenceområdet.

Ordregiver: Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Internetadresse: www.faaborgmidtfyn.dk
Telefon: +45 72530530, e-mail adresse: fmk@faaborgmidtfyn.dk
Kontaktperson: Trine Hedegård Jensen, e-mail adresse: trinj@faaborgmidtfyn.dk, telefon.: +45 72532031

Udbudstype/-form:
Opgaven udbydes iht. Tilbudsloven - bekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007, som begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation).
Forventet antal deltagere: 5

Tidsplan:
Konkurrenceprogram forventes udsendt til de prækvalificerede ultimo juni 2012 med frist for aflevering af konkurrenceforslag medio september 2012. Projektering forventes påbegyndt vinter 2012 og byggeriet forventes påbegyndt sommer 2013 og afsluttet sommer 2014.

Tidsfrister:
Ansøgning om prækvalifikation skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest d. 1. juni 2012 pr. e-mail i PDF-format til trinj@faaborgmidtfyn.dk eller pr. post til Faaborg-Midtfyn Kommune, Udvikling, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe, mrk. ”Faaborg Kulturhus - Anmodning om prækvalifikation”.

Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal rettes til ordregivers kontaktperson og være modtaget senest den 25. maj 2012.

Udvælgelseskriterier:
For at komme i betragtning som deltager i projektkonkurrencen, skal man som ansøger indsende følgende oplysninger:

1. Firmanavn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse, CVR nr., samt kontaktperson hos ansøger.

2. Kortfattet generel firmabeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold samt antal ansatte medarbejdere fordelt på fagområder, samt særlige kompetenceområder.

3. Oplysninger om virksomhedens omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. (Hvis virksomheden er yngre end 3 år, skal oplysningerne for de år virksomheden har eksisteret vedlægges).

4. 3 – 5 udvalgte referencer med relevans for den udbudte rådgivningsopgave med fokus på projekter inden for kulturbyggeri, byggeri der viser sammenhæng mellem nyt og eksisterende byggeri samt byggeri der viser byrumsmæssig bearbejdning.
Udover referencer fra ansøger skal der vedlægges tilsvarende relevante referencer fra eventuelle underrådgivere.
For at indgå i vurderingen skal referencerne være fra igangværende byggerier eller byggerier afleveret inden for de seneste 4 år.

5. Tro- og love erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

6. Præsentation af rådgiverteams der agtes benyttet til opgaven, herunder kompetencebeskrivelser for de enkelte rådgivere.

Samme oplysninger som anført i pkt. 1, 2, 3 og 5 skal gives for væsentlige underrådgivere, hvormed forstås underrådgivere, hvis referencer indgår i besvarelsen af pkt. 4.

Kun ansøgere, der dokumenterer en positiv egenkapital for det seneste disponible regnskabsår, har mulighed for at blive udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen (mindstekrav). Eventuelle underrådgivere skal ligeledes dokumentere en positiv egenkapital for det seneste disponible regnskabsår for at ansøger har mulighed for at deltage i projektkonkurrencen.

Blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges der 5 ansøgere efter en samlet vurdering på grundlag af de fremsendte oplysninger om kapacitet, faglige kompetencer og referencer med relevans for den udbudte rådgivningsopgave.

Tildelingskriterier:
Tildelingskriterier er økonomisk mest fordelagtige samt andet.
De yderligere kriterier vil være tilgængelige i det endelige konkurrenceprogram.

Send til en kollega

0.093