23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 90-148567
Offentliggjort
11.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.hifab.dk/aktuelle_udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
A/S Hifab Bygherreombud, Rosenkæret 11C, Att: Carsten Larsen, 2860 Søborg

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Resultat
(13.09.2012)

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 12

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Lyngkilde A/S
Præstøvej 39
4700 Næstved
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Kontrakt nr.: 2
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 12

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Wissenberg A/S
Valdemarsgade 14
1665 København V
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Kontrakt nr.: 3
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 12

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Kuben Management A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Kontrakt nr.: 4
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 12

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Kontrakt nr.: 5
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 12

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Niras A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Kontrakt nr.: 6
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 12

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Dansk Energimanagement A/S i konsortium med OBH
Overgaden Neden Vandet 45, 5. sal
1414 København K
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Rammeaftaler - teknisk rådgivning og bistand til forbedring af energieffektiviteten i regionens og de 12 kommuners bygninger (Resultat)


Region Sjælland

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand c/o Region Sjælland
Alléen 15
Kontaktpunkt(er): Regional Udvikling
Att: Flemming Jørgensen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 21340881
Mailadresse: flj@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionsjaelland.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.hifab.dk/aktuelle_udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: A/S Hifab Bygherreombud
Rosenkæret 11C
Att: Carsten Larsen
2860 Søborg
DANMARK
Telefon: +45 39661014
Mailadresse: cla@hifab.dk
Internetadresse: http://www.hifab.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: A/S Hifab Bygherreombud
Rosenkæret 11C
Att: Carsten Larsen
2860 Søborg
DANMARK
Telefon: +45 39661014
Mailadresse: cla@hifab.dk
Internetadresse: http://www.hifab.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Miljø
Sundhed
Boliger og offentlige faciliteter
Social beskyttelse
Fritid, kultur og religion
Uddannelse

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftaler - teknisk rådgivning og bistand til forbedring af energieffektiviteten i regionens og de 12 kommuners bygninger.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: På tjenesteyders hjemmeadresse og på regionens og de 12 kommuners adresser og bygninger med igangværende projekter.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 6

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 1 841 200,00 EUR

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Region Sjælland har på vegne af regionen og 12 af regionens kommuner (Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød, Slagelse og Vordingborg) ansøgt den Europæiske Investerings Bank (EIB) om og fået bevilget 18 600 000 DKK til at forberede energiinvesteringer for 465 000 000 DKK på regionens og de 12 kommuners ejendomme.

Ansøgningen i en dansk oversættelse og den indgåede kontrakt med EIB kan hentes på http://www.hifab.dk/aktuelle_udbud.

Region Sjælland er ansøger og ledende partner i investeringsprogrammet. Nærværende udbud foretages således af Region Sjælland på vegne af de 12 nævnte kommuner og Region Sjælland.
Region Sjælland har eksisterende rammeaftaler vedrørende teknisk rådgivning og bistand til regionens ejendomme. Disse eksisterende rammeaftaler vil blive anvendt ved specifikke opgaver på regionens ejendomme. De nu udbudte rammeaftaler vil således blive anvendt ved opgaver på de 12 kommuners ejendomme og ved tværgående opgaver.
Investeringsprogrammet løber i en 3 årig periode frem til foråret 2015. Der kan indgåes aftale om specifikke opgaver efter gennemførelse af miniudbud på de udbudte rammeaftaler i op til 4 år efter indgåelse af rammeaftalerne, dog kun frem til og med gennemførelsen af igangsatte projekter i investeringsprogrammet.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til punkt II.1.5.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil i givet fald fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt en sammenslutning af økonomisk aktører får tildelt en rammeaftale skal de økonomiske aktører hæfte solidarisk for rammeaftalen. Erklæring om solidarisk ansvar skal afgives i forbindelse med ansøgning om prækvailifikation, jf. punkt III.2.1.
Ordregiver finder det naturligt, at ansøger organiserer sig således at ansøger efter evt. tildeling kan påtage sig flest mulige af de i ansøgning til EIB beskrevne opgaver.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Oplysninger om ansøger omfattende ansøgers firmanavn(e), organisation (ApS, A/S, enkeltmandsfirma, konsortie eller andet), adresse, telefon, kontaktperson og e-mail til kontaktperson. Såfremt ansøgning er fra et team (konsortium og/eller en hovedrådgiver med underrådgivere), skal der kortfattet redegøres for organiseringen af teamet.
2. Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang ansøger har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. (Ansøgere med ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK vil ikke blive udvalgt som tilbudsgivere. Ansøgere med ubetalt forfalden gæld til det offentlige vil formentlig ikke blive udvalgt som tilbudsgivere).
3. Tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e og f, jf. § 11, stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011.
4. Såfremt ansøgningen er fra et konsortium, skal der vedlægges en erklæring om solidarisk ansvar underskrevet af det ledende firma og alle øvrige firmaer i konsortiet.
Såfremt ansøgningen er fra et konsortium, skal oplysninger i punkt 1-3 vedlægges for alle firmaer i konsortiet.

Paradigme til erklæring vedr. punkt 2 og 3 kan hentes på www.hifab.dk/aktuelle_udbud.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 5. En skematisk oversigt over økonomiske nøgletal omfattende omsætning, resultat, egenkapital og soliditet.
Såfremt ansøgningen er fra et konsortium, skal oplysninger i punkt 5 vedlægges for alle firmaer i konsortiet.

Såfremt ansøgningen baseres på en tredjepart (underrådgiver), skal oplysningerne i punkt 5 vedlægges for tredjeparten (underrådgiveren), og der skal yderligere vedlægges en rådighedserklæring fra tredjeparten (underrådgiveren), jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Paradigme til rådighedserklæring kan hentes på www.hifab.dk/aktuelle_udbud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der må ikke være nævneværdig risiko for, at ansøgers eksistens ophører i aftaleperioden (inkluderer efterfølgende femårig ansvarsperiode).

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
6. Referencer for opgaver svarende til de udbudte, udført inden for de sidste 5 år med oplysninger om bygherre, kontaktperson hos bygherre, honorar, rådgiverens rolle/udførte ydelser på opgaven, tidspunkt for udførelse og kortfattet opgavebeskrivelse. Det ses gerne, at der udarbejdes et skema visende, hvilke referencer, der gøres gældende i forhold til de opgavetyper, der er beskrevet i ansøgningen til EIB.
7. Oplysning om antal medarbejdere og antal ledere i firmaet.
Såfremt ansøgningen er fra et konsortium, skal oplysninger i punkt 6 og 7 vedlægges for alle firmaer i konsortiet.

Såfremt ansøgningen baseres på en tredjepart (underrådgiver), skal oplysningerne i punkt 6 og 7 vedlægges for tredjeparten (underrådgiveren), og der skal yderligere vedlægges en rådighedserklæring fra tredjeparten (underrådgiveren), jf. udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. Paradigme til rådighedserklæring kan hentes på www.hifab.dk/aktuelle_udbud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad 6) Ansøger skal dokumentere erfaring med opgaver indenfor vedvarende energi og energieffektivisering, jf. tillige punkt IV.1.2.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Tilbudsgiverne vil blive udvalgt blandt de ansøgere, som opfylder mindstekravene i punkt III.2, ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes Ordregiver opnår de mest atttraktive tilbud. I denne helhedsvurdering vil indgå:
A) En vurdering af teknisk kapacitet ud fra oplysninger ønsket i punkt III.2.3, hvor dokumenteret erfaring med flest mulige af de relevante opgavetype tæller positivt.
B) Opnåelsen af en god konkurrencesituation via udvælgelse af firmaer med forskellig størrelse omsætning.
C) Hensigtsmæssig organisering af ansøger vurderet ud fra oplysninger ønsket i punkt III.2.1.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
26.6.2012

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: ELENA-2011-25 REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand.

VI.3)Yderligere oplysninger
Ansøgning skal afleveres i 2 enslydende eksemplarer og 1 digital kopi på CD eller USB.

I relation til punkt I.1 og IV.3.3 oplyses, at der ikke er yderligere dokumenter at rekvirere - udover de i pkt. II.1.5 nævnte dokumenter på www.hifab.dk/aktuelle_udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http:////www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere. Klage over tildeling af rammeaftale skal indgives inden 12 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Udbudshotline
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: udbudshotline@kfst.dk
Telefon: +45 41715171
Internetadresse: http://http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.5.2012

Send til en kollega

0.125