23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 043-107687
Offentliggjort
03.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a678ba3-f0f5-4e2d-ae63-96f979cde4fa/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Leverandør nr. 2 på rammeaftalen

(15.06.2021)
Entreprenørfirma Brdr. Møller A/S
8220 Brabrand

Leverandør nr. 3 på rammeaftalen

(15.06.2021)
Arkil A/S
8520 Lystrup

Leverandør nr. 1 på rammeaftalen

(15.06.2021)
Jt Anlæg ApS
7442 Engesvang

Levering af mandskab til brolæggeropgaver mv


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Møller Gormsen
E-mail: stmg@aarhus.dk
Telefon: +45 61923553
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a678ba3-f0f5-4e2d-ae63-96f979cde4fa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a678ba3-f0f5-4e2d-ae63-96f979cde4fa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a678ba3-f0f5-4e2d-ae63-96f979cde4fa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af mandskab til brolæggeropgaver mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune udbyder herved levering af mandskab til brolæggeropgaver.

Udbuddet omfatter levering af brolæggeropgaver i hele Aarhus Kommune. Hermed menes mandskab til forskellige former for belægningsopgaver. Herunder blandt andet arbejde med chaussesten, fliser, kantsten, brosten og vandrender. Ydermere opsætning af støttemure, diverse jordarbejder m.m.

Området er afgrænset til at omfatte opgaver, der udføres på veje, stier, gader og pladser.

Aarhus Kommune har i udgangspunktet selv mandskab ansat, som udfører de samme typer af opgaver som udbydes i nærværende rammeaftale. Dette udbud omhandler det tilfælde eller den opgave, hvor Aarhus Kommune ikke selv kan stille med nok mandskab til en given opgave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter mandskab til forskellige former for belægningsopgaver herunder opsætning af støttemure og diverse jordarbejder. Ydermere omfatter det arbejde med chaussesten, fliser, kantsten, brosten og vandrender m.m.

Arbejdet er afgrænset til at omfatte opgaver, der udføres på veje, stier, gader og pladser.

Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en positiv egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring. Forsikringssummen skal fremgå og dækningen skal som minimum for hver forsikringsbegivenhed pr. år dække op til 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en positiv egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring. Forsikringssummen skal fremgå og dækningen skal som minimum for hver forsikringsbegivenhed pr. år dække op til 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 2 referencer og maksimalt 5 referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ved ”lignende opgave” forstås: Brolæggerarbejde, hvori der indgår kørsel med traktor og minigraver, primært kantstens-/flisearbejde, samt brolæggerarbejde hvori brolægning i bueforbandt også indgår.

- Tilbudsgiver skal råde over personale til udførelse af opgaven, der har minimum 2 års erfaring med udførelse af lignende brolæggerarbejder. Tilbuddet skal således vedlægges dokumentation for de faglige kvalifikationer hos det personale, som i givet fald vil blive tilknyttet arbejder omfattet af udbuddet, f.eks. i form af CV’er på de pågældende personer. Alle medarbejdere som tilknyttes opgaver, skal som minimum have 2 års erfaring i at udføre brolæggerarbejde .

- Generelle krav til medarbejdere. Det er påkrævet, at det personale, der skal være beskæftiget med opgaven, har en faglig relevant baggrund, dvs. disse skal være faguddannede eller tillærte brolæggere. Personalets uddannelsesmæssige baggrund skal kunne dokumenteres på forlangende. Entreprenørens personale skal være let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædning, køretøjer el.lign. Arbejdsbeklædningen skal som minimum være arbejdstøj klasse 3, inkl. personlige værnemidler. Der skal kunne kommunikeres på dansk med medarbejderne. Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 2 referencer og maksimalt 5 referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ved ”lignende opgave” forstås: Brolæggerarbejde, hvori der indgår kørsel med traktor og minigraver, primært kantstens-/flisearbejde, samt brolæggerarbejde hvori brolægning i bueforbandt også indgår.

- Tilbudsgiver skal råde over personale til udførelse af opgaven, der har minimum 2 års erfaring med udførelse af lignende brolæggerarbejder. Tilbuddet skal således vedlægges dokumentation for de faglige kvalifikationer hos det personale, som i givet fald vil blive tilknyttet arbejder omfattet af udbuddet, f.eks. i form af CV’er på de pågældende personer. Alle medarbejdere som tilknyttes opgaver, skal som minimum have 2 års erfaring i at udføre brolæggerarbejde .

- Generelle krav til medarbejdere. Det er påkrævet, at det personale, der skal være beskæftiget med opgaven, har en faglig relevant baggrund, dvs. disse skal være faguddannede eller tillærte brolæggere. Personalets uddannelsesmæssige baggrund skal kunne dokumenteres på forlangende. Entreprenørens personale skal være let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædning, køretøjer el.lign. Arbejdsbeklædningen skal som minimum være arbejdstøj klasse 3, inkl. personlige værnemidler. Der skal kunne kommunikeres på dansk med medarbejderne. Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet. Herunder bilag 1 - udkast til rammeaftale, bilag 3 - CSR kontraktbilag, samt bilag 4 - AB18 med præciseringer og fravigelser

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Mødelokale Blixens DS-107

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Se udbudsbetingelsernes pkt. 4.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

Send til en kollega

0.094