23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 041-103481
Offentliggjort
01.03.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.03.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Energi Viborg Kraftvarme A/S

Bygninger og anlægsarbejde ifbm. etablering af varmepumpeanlæg


Energi Viborg Kraftvarme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energi Viborg Kraftvarme A/S
CVR-nummer: 10046769
Postadresse: Industrivej 40
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Per U. Sönder
E-mail: kraftvarme@energiviborg.dk
Telefon: +45 89292990
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.energiviborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1694-Etablering_af_varmepumpeanlaeg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bygninger og anlægsarbejde ifbm. etablering af varmepumpeanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232142 Opførelse af varmepumpestation
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Entreprisen omfatter fatter udbud af komplette bygninger og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af 2 varmepumpeanlæg. Maskin- og procesanlæg er ikke en del af udbuddet.

Se yderligere beskrivelse i udbudsmaterialet

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45232141 Varmecentral
45232142 Opførelse af varmepumpestation
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter fatter udbud af komplette bygninger og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af 2 varmepumpeanlæg. Maskin- og procesanlæg er ikke en del af udbuddet.

Se yderligere beskrivelse i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 03/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil, på et objektivt og ikke-diskriminerende grundlag, foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

- Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelses § 10.

Ansøger må derudover ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Fremgår af udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om klagenævnet for udbud § 7:

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III [...], skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

[...]

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021

Send til en kollega

0.078