23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
10.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.svendborg.dk/erhvervsservice/udbud+og+indk%c3%b8b/totalr%c3%a5dgivning+(pr%c3%a6kvalifikation)+-+ombygning+af+nymarkskolen

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2012 Kl. 12:00

Addresse
Svendborg Kommune, Miljø & Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, kontaktperson: Kim Svagin, E-mail: kim.svagin@svendborg.dk

Udbyder

Svendborg Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med ombygning ved Nymarkskolen


Svendborg Kommune

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a-d annonceres følgende:

Svendborg Kommune opfordrer hermed til at ansøge om prækvalifikation på totalrådgivning i forbindelse med ombygning ved Nymarkskolen i Svendborg.

1. Beskrivelse af opgaven:
Ombygningen/renoveringen omfatter lokaler på Nymarkskolen, Marslevvej 1, Svendborg Kommune.

Ombygningen i stueetagen omfatter i alt ca. 1.650 m2.

Formålet med ombygningen er først og fremmest at implementere en politisk beslutning om etablering af madordning på Svendborg Kommunes ungeskole (Nymarkskolen) og en udvidelse af faciliteterne til undervisning i naturfag (fysik, kemi, biologi). Næstefter er formålet at tilpasse de øvrige fysiske rammer efter indførelse af den ny skolestruktur.

Grundlaget for madordningen er skabt gennem et udviklingsprojekt (LOMA), som er et koncept for "et flerfunktionelt produktionskøkken med kantine og læringsrum, der lokalt kan dække behovet for produktion og indtagelse af sund mad i et pædagogisk læringsmiljø".

Dette udgøres konkret af et professionelt produktionskøkken, et læringskøkken til elevinddragelse og en mindre kantine. Køkkenets kapacitet skal tilgodese produktion af frokost til ca. 2 x 350 portioner.

Den øvrige bygningstilpasning omfatter etablering af læringscenter og designlokale samt lærerarbejdspladser, to kontorer og et lokale til sundhedsplejerske.

Der vil blive prækvalificeret 5 til 7 rådgivere der skal afgive tilbud. Det er afgørende at de rådgivere der prækvalificeres har kendskab til disse forhold samt har en lyst og evne til nytænkning og udvikling inden for de økonomiske rammer. Dispositionsforslag er udarbejdet.

2. Ordregiver:
Svendborg Kommune, Miljø & Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Kontaktperson: Kim Svagin, E-mail: kim.svagin@svendborg.dk

3. Tidsplan:
Udbudsmaterialet forventes udsendt til de prækvalificerede den 30. maj 2012 med frist for tilbudsaflevering den 20. juni 2012.

Kontraktens startdato forventes ca. primo juli 2012.

Byggeriet forventes påbegyndt i marts 2013 til ibrugtagning januar 2014.

4. Frist for modtagelse af og krav til prækvalifikationsansøgning:
Der er frist for modtagelse af prækvalifikationsansøgning den 14. maj 2012 kl. 12.00. Ansøgningen skal sendes elektronisk til kontaktpersonen angivet i pkt. 2.

Ansøger skal sammen med en ansøgning om prækvalifikation fremsende de i pkt. 5 oplistede dokumenter. Ansøgningen må max fylde 5 A4-sider eksklusiv bilag.

Såfremt ét eller flere af de i pkt. 5 nævnte dokumenter ikke fremsendes sammen med ansøgningen om prækvalifikation vil den pågældende ansøgning ikke blive taget i betragtning til prækvalifikation.

5. Udvælgelseskriterier:
Udvælgelsen af de prækvalificerede rådgivervirksomheder sker på baggrund af følgende oplysninger:

1. Virksomhedsbeskrivelse, herunder indeholdende firmanavn, adresse, selskabsform, CVR-nummer, telefonnummer samt emailadresse (bilag 1).

2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår (bilag 1).

3. Tro-og-love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (bilag 2).

4. Min. 5 referencer fra sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år (bilag 3).

5. Præsentation af rådgiverteam der agtes benyttet til opgaven, herunder CV- og kompetencebeskrivelse for rådgiverne.

Vedr. oplysningerne pkt. 1-4 er der særskilt vedlagt bilag til udfyldelse.

Oplysninger i Punkt 1 og 3 er ufravigelige minimumskrav ved udvælgelsen.

Punkt 2 og 4-5 anvendes til vurdering af ansøgerens økonomi, faglige kompetencer samt referencer.

Hvis flere end 5-7 rådgivervirksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der har en sund økonomi og som i lyset af den konkrete udbudte rådgiveropgave, har de bedste og mest velegnede faglige kompetencer og referencer, jf. pkt. 2 og 4-5.

6. Spørgsmål:
Spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikationen kan rettes til kontaktpersonen angivet i pkt. 2. Spørgsmål skal være modtaget pr. e-mail senest den 8. maj 2012.

7. Tildeling af kontrakt:
Kontrakten vil blive tildelt på baggrund af tildelingskriteriet ”laveste pris”.

8. Øvrige oplysninger:
Der betales ikke tilbudsvederlag.

Send til en kollega

0.14