23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
10.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.06.2012 Kl. 13:00

Addresse
Niras A/S, Peter Frost-Møller, pfm@niras.dk

Udbyder

Silkeborg Kommune

Parallelt opdrag om Erhvervskorridoren i Silkeborg


Silkeborg Kommune

Med realiseringen af den nye Silkeborgmotorvej gennemskæres et stort, eksisterende erhvervsområde nord for ringvejen mellem Kejlstrupvej og Nørreskovbakke i Silkeborg. Det betyder, at omkring 25 virksomheder skal flytte og at der skal ske en markant omdannelse af det ca. 46 ha store område.

På denne baggrund har Silkeborg Kommune i samarbejde med Realdania be-sluttet at indbyde til et parallelt opdrag. Opdraget har til hensigt at skabe grund-laget for et nyt og utraditionelt erhvervsområde, der som en ”erhvervskorridor” kan drage fordel af placeringen i direkte forbindelse til det nye store motorvejsanlæg.

Formålet med parallelopdraget er at indhente forslag til en helhedsplan for den nye erhvervskorridor. Planen skal fastlægge de planmæssige og arkitektoniske principper, der skal ligge til grund for de kommende lokalplaner for området, herunder en vurdering af de tekniske forhold omkring projektet, bl.a. vedrørende infrastruktur, støj og vibrationer. Samtidig skal resultatet af opdraget medvirke til at igangsætte en solid og bæredygtig proces for omdannelsen af erhvervsområdet sideløbende med motorvejens realisering.

Til at gennemføre parallelopdraget udvælges der 3 hold af rådgivere. Udvælgelsen sker på baggrund af en række kriterier, som er anført nedenfor. I det parallelle forløb skal de 3 hold bl.a. deltage i en studietur samt i forskellige workshops. Hvert hold udarbejder i løbet af parallelopdraget et konkret forslag til en helhedsplan for projektområdet. Hvert hold modtager et honorar på 400.000 kr. ved aflevering af konditionsmæssige forslag.

Parallelopdraget gennemføres i perioden august-november 2012.

Som afslutning på parallelopdraget bedømmes de 3 forslag af en bedømmelseskomité med både faglig og politisk deltagelse. Bedømmelseskomitéens sammensætning vil fremgå af opgavebeskrivelsen, som offentliggøres, når de 3 hold er udpeget.

Der udpeges ikke en egentlig vinder blandt de afleverede forslag. Alle 3 forslag vil kunne indgå i den videre planlægning af erhvervskorridoren. Silkeborg Kom-mune er i den forbindelse frit stillet med hensyn til at anvende de 3 forslag fra parallelopdraget.

Information om Silkeborgmotorvejen kan findes på www.silkeborgmotorvejen.dk, hvor der blandt andet findes henvisninger til Vejdirektoratet og til Projekt Mellemland, som beskriver kommunens vision for Silkeborgmotorvejen.

Der bliver desuden oprettet en projekthjemmeside, hvor alt relevant baggrund-materiale løbende bliver samlet.

Afleveringen af forslagene vil foregå digitalt, og alle forslagene vil efterfølgende blive udstillet på projektets hjemmeside.

Deadline: 18-06-2012 kl. 13.00
Udbudstype: Mindre danske udbud
Opgavetype: Tjenesteydelser
Tildelingskriterier: Andet

Udvælgelseskriterier:
Interesserede firmaer kan anmode om prækvalifikation til parallelopdraget.
Ansøgere kan være enkelte firmaer eller hold af firmaer. Hvis et hold af firmaer ansøger om prækvalifikation, skal ét af firmaerne fungere som total/hoved-rådgiver med ansvar over for Silkeborg Kommune og Realdania.
Sproget i parallelopdraget er dansk.
Anmodningen skal indeholde følgende:
- Fuldstændige kontaktoplysninger, herunder firmanavn, adresse og CVR-nr. samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson. Består ansøgeren af et hold af firmaer, anføres samtlige firmanavne, men kun én kontaktperson.
- En beskrivelse af ansøgerholdets faglige kompetencer, hvoraf det fremgår hvilke nøglepersoner, der skal deltage i løsningen af opgaven. Der vedlægges som minimum kortfattede cv’er på nøglepersonerne (+/- 2 sider, ikke fulde cv’er).
- Referencer, som omfatter eksempler fra lignende opgaver, der er løst af holdet inden for de seneste 5 år.
Såfremt der er flere end 3 ansøgere, vil de deltagende hold blive udvalgt på baggrund af en vurdering af:
- Referencernes kvalitet og relevans for opgaven
- Holdets kompetencer og erfaring med:
1) større byomdannelsesopgaver, såvel bygningsfysisk som by-planmæssigt
2) større infrastrukturopgaver
3) støj, vibrationer og byggeri, der påvirkes af dette
4) kommercielle og udviklingsmæssige vurderinger i forbindelse med byomdannelse og -udvikling
- Holdets tværfaglighed, idet der lægges vægt på flere kompetencer inden for det enkelte team
- Deltagerfeltets sammensætning, idet der foretrækkes et bredt sammensat felt af deltagere, der kan levere forskellige vinkler på løsningen af opgaven.

Hjemmeside: http://www.silkeborgkommune.dk/
CPV kode:
71240000-2 - Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71420000-8 - Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur

Udbudsform: Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser /prækvalifikation)
Kontaktperson: Dorte Ringgaard Jensen, e-mail: dorteringgaard.jensen@silkeborg.dk, telefon: +45 89702084

Modtagers firmanavn: Niras A/S, Peter Frost-Møller
Adresse for modtagelse af tilbud: pfm@niras.dk

Send til en kollega

0.074