23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 037-093363
Offentliggjort
23.02.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Stevns Kommune

Vindere

(23.02.2021)
Boligselskabet Stevns
Frederiksberg

Stevns Kommune - samarbejde om realisering af dele af Stevns Kommunes plejecenterplan


Stevns Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
CVR-nummer: 29208654
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Toft Lund
E-mail: ktl@publicure.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://stevns.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Stevns Kommune - samarbejde om realisering af dele af Stevns Kommunes plejecenterplan

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der indhentes tilbud på samarbejde om opførelsen af et plejecenter, som skal ejes, opføres og driftes af tilbudsgiver i henhold til almenboliglovens bestemmelser, idet plejecenteret dog skal indeholde et serviceareal, der efter plejecenterets opførelse skal erhverves af kommunen. Plejecenteret, herunder servicearealet, skal af tilbudsgiver projekteres og opføres som ét samlet byggeri.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 225 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Store Heddinge, Stevns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kommunen har vedtaget en plejecenterplan, der skal sikre, at kommunen har den fornødne kapacitet til at tilbyde kommunens plejekrævende borgere de fornødne faciliteter i henhold til kommunens lovgivningsmæssige forpligtelser.

Som led i udmøntningen af plejecenterplanen har kommunen truffet beslutning om opførelse af et nyt plejecenter i Store Heddinge.

Plejecenteret skal ejes, opføres og driftes af Boligselskabet i henhold til almenboliglovens bestemmelser. Udover plejecenteret skal opføres et serviceareal, der efter opførelsen heraf skal erhverves af kommunen.

Plejecenteret og servicearealet skal af Boligselskabet projekteres og opføres som ét samlet byggeri.

Selve opførelsen af plejecenteret skal i enhver henseende ske uden økonomisk eller juridisk risiko for kommunen.

Plejecenteret skal – udover servicearealet – bestå af i alt 40 plejeboliger, der opføres i én etape.

Kommunen har anvisningsret til plejeboligerne i overensstemmelse med reglerne herom i almenboliglovens § 54.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Byggeforretningsføreropgaven kan indgås på grundlag af de simple procedurebestemmelser i udbudslovens afsnit V.

Der er herved lagt vægt på følgende:

Byggeforretningsføreropgaven kan med afsæt i det oplyste under markedsdialogen værdimæssigt anslås til 2,05 % af byggesummen for servicearealet. Afgrænsningen begrundes i, at kommunen udelukkende opnår adkomst til servicearealet i form af eje eller leje.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Boligselskabet Stevns
CVR-nummer: 26385849
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 225 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 225 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2021

Send til en kollega

0.115